Fri rettshjelp i saker om yrkesskade

En advokat som er spesialisert innen yrkesskade gir hånden til sin klient

Dersom du har blitt utsatt for en yrkesskade, kan du ha krav på fri rettshjelp både under forhandlingene med yrkesskadeforsikreren samt i en eventuell tvist med forsikringsselskapet. Fri rettshjelp innebærer at advokatbistanden kan bli tilnærmet gratis. Her gis en oversikt over de viktigste reglene om fri rettshjelp i saker om yrkesskade. 


Hva er fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en offentlig rettshjelpsordning, og ytes av advokater eller andre autoriserte rettshjelpere. Fri rettshjelp betales helt eller delvis av Staten og har som formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta eget rettshjelpsbehov. Dersom man oppfyller vilkårene for fri rettshjelp, kan advokatbistanden nesten bli helt gratis.

Reglene om fri rettshjelp er fastsatt i rettshjelpsloven. Loven skiller mellom sakstyper hvor man har et ubetinget krav på fri rettshjelp og sakstyper hvor fri rettshjelp kun innvilges til personer med lav inntekt. Adgangen til fri rettshjelp vil dermed i visse sakstyper avhenge av hvor mye vedkommende har i inntekt og formue. Saker hvor adgangen til fri rettshjelp avhenger av inntekt og formue kan gjerne betegnes som behovsprøvde saker. Det er også viktig å være oppmerksom på reglene om egenandel, hvorav man i behovsprøvde saker må betale en viss egenandel i forbindelse med fri rettshjelp.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Yrkesskadesaker – to dekningsmuligheter

Ved yrkesskadesaker er det særlig to vanlige dekningsmuligheter. For det første kan kostnadene til advokatutgifter og annen bistand bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet. For det andre kan advokathjelpen ved yrkesskader bli gratis fordi det dekkes gjennom ordningen med fri rettshjelp.

Dette understreker at ordningen med fri rettshjelp har en subsidiær karakter. Dette innebærer at fri rettshjelp ikke omfatter bistand som dekkes av andre ordninger eller som kan erstattes på annen måte, herunder private forsikringer som omfatter rettshjelp. Utgifter som ikke dekkes av andre ordninger, kan imidlertid søkes dekket etter ordningen med fri rettshjelp.

Yrkesskadeforsikreren dekker nødvendige og rimelige advokatutgifter

Den mest vanlige og adekvate dekningsmuligheten ved yrkesskader er at det ansvarlige forsikringsselskapet dekker rimelige og nødvendige advokatutgifter. Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere og yrkesskadeforsikringen tegnes hos private forsikringsselskapet. Det følger av skadeerstatningsloven at ansvarlig yrkesskadeforsikrer plikter å dekke skadelidtes rimelige og nødvendige advokatutgifter. I praksis innebærer dette at advokaten som påtar seg oppdraget sender faktura for sine utgifter direkte til det ansvarlige forsikringsselskapet.

Dersom forsikringsselskapet avslår kravet, eller at skadelidtes advokatutgifter ikke dekkes fullt ut, vil reglene om fri rettshjelp komme til anvendelse. Som nevnt vil utgifter som ikke dekkes av private forsikringsordninger, herunder ved yrkesskadeforsikring, søkes dekket etter ordningen med fri rettshjelp.

Du kan lese mer generelt om erstatning etter yrkesskade her.

Fri rettshjelp i saker om yrkesskade

Det følger av rettshjelpsloven § 11 annet ledd nr.3 og § 16 annet ledd nr. 3 at den skadede i «sak om erstatning for personskade» har krav på fri rettshjelp. Yrkesskader faller naturligvis innenfor begrepet personskade. Saker om yrkesskade er etter loven en behovsprøvd sakstype, hvorav adgangen til fri rettshjelp avhenger av vedkommendes inntekt og formue. Søknad om fri rettshjelp vil dermed kun innvilges til personer som har inntekt og formue under bestemte inntekts- og formuesgrenser.

Trykk her for å lese mer om fri rettshjelp ved personskade.

Inntekts- og formuesgrense

Inntekts- og formuesgrensen er fastsatt i rettshjelpsforskriften. Det følger av forskriftens § 1-1 at inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 320 000,- for enslige og 490 000,- for ektefeller. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-. For å ha krav på fri rettshjelp i yrkesskadesaker er det dermed et vilkår at vedkommende ikke har inntekt og formue som overstiger den bestemte inntekts- og formuesgrensen.

Hvordan gis fri rettshjelp

Fri rettshjelp ved yrkesskader omfatter ulike rettshjelpstilbud. Ordningen med fri rettshjelp kan for det første omfatte fritt rettsråd, herunder fri juridisk rådgivning og hjelp til juridiske spørsmål utenfor rettergang. For det andre omfattes fri sakførsel, herunder salær til advokat under en rettergang ved domstolene. Fri rettshjelp kan også gis som fritak for rettsgebyr og andre kostnader.

Egenandel

Det er viktig å være oppmerksom på reglene om egenandel. Hvis man mottar fri rettshjelp, skal vedkommende som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det følger av rettshjelpsloven § 9 at mottaker av fri rettshjelp i behovsprøvde saker skal betale en egenandel av utgiftene til bistand etter loven. Motsatt er det ingen egenandel i sakstyper hvor fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Ettersom yrkesskadesaker er en behovsprøvd sakstype etter rettshjelpsloven, må mottaker av fri rettshjelp ved yrkesskade betale en egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen en gang den offentlige salærsatsen. I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25% av utgiftene (dog maks åtte ganger salærsatsen). Det er advokaten som påtar seg oppdraget som krever inn egenandelen.

Advokathjelp

Reglene om fri rettshjelp kan være vanskelig å sette seg inn i. Dersom du har vært utsatt for en yrkesskade og lurer på om du har krav på fri rettshjelp kan du ta kontakt med en av våre erfarne advokater for en uforpliktende samtale. Ta kontakt per telefon eller e-post, eller fyll inn kontaktskjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Lurer du på hva som er forskjellen på yrkesskade og yrkessykdom? Les om det her.

Vanlige spørsmål

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er et offentlig rettshjelpstilbud, og betales helt eller delvis av staten. Fri rettshjelp er med andre ord en ordning med gratis advokat. Ordningen har som formål å hindre rettstap som følge av dårlig økonomi. Oppfyller man vilkårene for fri rettshjelp, vil staten helt eller delvis dekke nødvendige utgifter som påløper i forbindelse med advokatbistand.

Hvordan gis fri rettshjelp i saker om yrkesskade?

Fri rettshjelp kan gis på ulike måter. Både fritt rettsråd, fri sakførsel og fritak for rettsgebyr og andre kostnader omfattes av ordningen.

Gjelder det en inntektsgrense for fri rettshjelp i yrkesskadesaker?

Saker om yrkesskade er etter rettshjelpsloven en behovsprøvd sakstype. Dette innebærer at fri rettshjelp kun innvilges til personer som har inntekt og formue under bestemte inntekts- og formuesgrenser.

Hva er inntektsgrensen på?

Inntekts- og formuesgrensen er fastsatt i rettshjelpsforskriften. Det følger av forskriftens § 1-1 at inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000,- for enslige og 369 000,- for ektefeller. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-.

Må man betale egenandel ved fri rettshjelp ved yrkesskade?

Det følger av rettshjelpsloven at mottaker av fri rettshjelp i behovsprøvde saker må betale en egenandel av utgiftene til bistand etter loven. Idet yrkesskadesaker er en behovsprøvd sakstype etter loven, må man betale en egenandel.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!