Fri rettshjelp i saker om erstatning

En advokat som sitter med knepte hender og forteller om fri rettshjelp i saker om erstatning

Hvorvidt du vil ha krav på fri rettshjelp i saker om erstatning vil avhenge av flere forhold. Blant annet vil sakens tema, retttshjelpsordninger og inntekt og formue være faktorer som spiller inn. 

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er en ordning der du får gratis advokatbistand. Det vil da være Staten som betaler for advokatens salær. Dette gjøres etter fastsatte satser.

«[D]et er grunn til å tro at den senere tids samfunnsutvikling har økt folks behov for rettshjelp i vesentlig grad. Lover og forskrifter som berører den enkelte borger, øker stadig i antall og omfang. […] Særlig bør det offentlige hjelpe den som har vanskelig for å hjelpe seg selv, f.eks. på grunn av svak økonomi.» Kilde: Innst.O.nr.35 (1979-1980) Innstilling fra justiskomiteen om lov om fri rettshjelp.

Hvor mye du har i inntekt og formue vil i enkelte tilfeller spille inn på retten til fri rettshjelp. I enkelte saker vil du ha krav på fri rettshjelp uavhengig av formue og inntekt.

I noen saker vil fri rettshjelp være helt gratis, mens andre ganger vil skadelidte måtte betale en egenandel.

Når vil jeg ha krav på fri rettshjelp?

Det er mange ulike tvister som kan gi fri rettshjelp. Typiske saker der fri rettshjelp vil være aktuelt vil være familietvister, herunder skilsmisse/separasjon, samvær med barn, erstatning ved personskade, der du er tiltalt i en straffesak o.l.

Fri rettshjelp vil komme i tillegg til andre rettshjelpsordninger, som for eksempel retten til bistandsadvokat ved vold- og sedelighetssaker.

Fri rettshjelp og inntekt/formue

En forutsetning for å få fri rettshjelp er at du må ha en inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. For å motta fri rettshjelp er inntektsgrensen for enslige satt til 320 000kr og nettoformue satt til 100 000. For ektefeller og andre som lever sammen kan ikke den samlede årsinntekten overstige 490 000kr og heller ikke ha mer enn 100 000 kroner i nettoformue.

Dersom du har vært utsatt eller mistenkt for enkelte lovbrudd vil du alltid ha krav på fri rettshjelp, uavhengig av inntekt og eventuell formue du har.

Les også artiklene om fri rettshjelp i saker om personskade og artikkelen om rettshjelp ved yrkesskade.

Dette vil være offer for vold, bistand til hjelp ved anmeldelse av seksuelle overgrep, misbruk og sedelighetsforbrytelser, dersom du er mistenkt for juks på eksamen og barnevernssaker etter at vedtak er fattet.

Egenandel

Dersom du mottar fri rettshjelp, er hovedregelen at du skal betale en egenandel. Dette gjelder ikke dersom din sak omhandler punktene nevnt over. Har du en bruttoinntekt under 100 000 kr skal du heller ikke betale egenandel.

I saker om fritt rettsråd er egenandelen 1 time salær etter fri rettshjelpssats. I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25% av utgiftene, men egenandelen kan maks være maks 8 ganger salærsatsen.

Ta kontakt med en av våre advokater

Tror du, eller er du usikker på om du har krav på fri rettshjelp? Du kan trygt og gratis ta kontakt med en våre advokater for en uforpliktende vurdering av din sak. Advokatene våre kan enten nås på telefon eller e-post. Du kan også fylle inn skjema under og så tar vi kontakt med deg.

Vanlige spørsmål

Hva er fri rettshjelp?

Det er gratis juridisk bistand som helt eller delvis dekkes av staten. Formålet er å sikre tilstrekkelig juridisk bistand til dem som ikke har økonomiske midler til å dekke slike kostnader selv.

Må jeg betale egenandel selv om jeg har krav på fri rettshjelp?

Dersom du faller utenfor temaene som uansett vil ha krav på fri rettshjelp, vil du måtte betale en egenandel. Dette vil kreves inn av advokaten.

Hva er inntektsgrensen på i 2021?

For enslige er inntektsgrensen på 247 000 kroner, og får ektefeller eller andre som bor sammen på kan ikke den samlede inntekten overstige 369 000 kroner.

Hva er forskjellen på fritt rettsråd og fri sakførsel?

Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Førstnevnte er juridisk veiledning og hjelp utenfor rettergang, mens sistnevnte er fri rettshjelp i forbindelse med en sak for domstolene.

Kilder

Eskeland, Ståle og Just Finne. Rettshjelp, Oslo, 1973.

Innst.O.nr.35 (1979-1980) Innstilling fra justiskomiteen om lov om fri rettshjelp.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21775/77234.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!