Gjenopptakelse av trafikkskadesak

En kvinne som vil kreve gjenopptakelse av sin trafikkskadesak diskuterer med en advokat

Dersom din skade eller arbeidsevne med tiden skulle bli vesentlig dårligere enn det som var forventet under erstatningsutmålingen, kan du kreve gjenopptakelse av din trafikkskadesak. Aktuelle hjemler for gjenopptakelse følger av skadeserstatningsloven § 3-8 og avtaleloven § 36.

Hva er en trafikkskade?

En trafikkskskade er en skade om oppstår som følge av en trafikkulykke. Slike ulykker involverer ofte høy fart og kan dermed føre til betydelige skader, både på mennesker og gjenstander. Påført skade vil nesten alltid lede til et økonomisk tap, som skadelidte kan kreve erstattet.

Hva gjelder personskader kan imidlertid disse utvikle seg over tid, hvilket kan medføre at erstatningsoppgjøret skadelidte en gang fikk viser seg å være lite treffende for den faktiske situasjonen i ettertid. Ved slike tilfeller kan det være grunnlag for å gjenoppta trafikkskadesaken med sikte på et nytt erstatningsoppgjør.

Les også vårt innlegg om gangen i en trafikkskadesak her.

Gjenopptakelse av trafikkskadesak

Skadeserstatningsloven § 3-8

Skadeserstatningsloven § 3-8 angir følgende:

«Et avsluttet oppgjør om menerstatning eller erstatning for tap i framtidig erverv eller utgifter, kan kreves opptatt til ny behandling hvis en forverring av skadelidtes helse rokker ved det som ble lagt til grunn for oppgjøret, og det er klar sannsynlighetsovervekt for at dette vil gi rett til en vesentlig høyere erstatning.»

Vilkåret «forverring av skadelidtes helse» gjør det klart at bestemmelsen kun gjelder de tilfeller hvor den medisinske helseutviklingen har utviklet seg annerledes enn det som ble lagt til grunn ved oppgjøret, jf. Ot.prp.nr.51 (2004-2005) side 507. Det kan eksempelvis være tilfellet dersom skaden har blitt mer alvorlig enn forutsett eller der alvorlige senskader oppstår. Det er et krav om årsakssammenheng mellom den opprinnelige skaden og forverringen som har funnet sted.

Kravet om «vesentlig høyere erstatning» innebærer at det må være en betydelig forskjell mellom opprinnelig erstatningsbeløp og det man vil ha krav på i et etteroppgjør. Det må være klar sannsynlighetsovervekt for at forverringen vil medføre vesentlig høyere erstatning.

Avtaleloven § 36

I saker hvor det oppstår en forverring av arbeidssituasjonen, men ikke helsesituasjonen vil ikke skadeserstatningsloven § 3-8 få anvendelse. Da vil lempingsregelen i avtaleloven § 36 være gjeldende. Høyesterett har likevel uttalt at skl. § 3-8 gir veiledning for hvor langt avtl. § 36 rekker på det aktuelle rettsfeltet, jf. Rt. 2013 s. 769 avsnitt 30. Følgende tre kumulative vilkår, som angitt av Frostating Lagmannsrett, vil være av stor betydning ifølge Høyesterett:

«1. Skaden må ha forandret seg vesentlig til ugunst for skadelidte siden avtalen ble inngått, enten med hensyn til medisinsk eller ervervsmessig invaliditet.
2. Forandringen må ligge utenfor det begge parter regnet med da avtalen ble inngått.
3. Den inngåtte avtalen må i ettertid fremstå som urimelig og ubalansert i forhold til et riktig oppgjør.» Kilde: Frostating Lagmannsrett, RG-2005-968.

Eksempel gjenopptakelse av trafikkskadesak

Høyesterettsdommen Rt. 2013 s. 769 gjaldt et forsikringsoppgjør etter en trafikkulykke, hvor skadelidte hadde akseptert et beløp som «endelig oppgjør», «alt inkludert». Ettersom det ble lagt til grunn at skadelidtes ervervsevne var i behold omfattet ikke erstatningsbeløpet fremtidig inntektstap. Ervervsevnen ble imidlertid senere redusert til 50%. Skadelidte fremmet dermed krav om erstatning for lidt inntektstap og tap i fremtidig erverv.

Høyesterett konkluderte med at avtaleloven § 36 under enhver omstendighet ga skadelidte anledning til å fremme sitt erstatningskrav for redusert ervervsevne. I avsnitt 47 viser Høyesterett til de tre kumulative vilkårene for å fremme krav om tilleggserstatning som ble anvendt av Frostating lagmannsrett i RG-2006-968, nevnt over.

Videre påpeker Høyesterett at det er klart at forandringen fra full ervervsevne til 50 prosent reduksjon er vesentlig, og avtalen fremstod derfor som klart urimelig. I tillegg kunne ikke forandringen være ventet av partene idet skadelidte ved avtaleinngåelsen var i 80 prosent stilling og gikk over i full stilling kun en uke senere. Skadelidte fikk derfor medhold i sitt krav om tilleggserstatning.

Foreldelse av gjenopptakelseskrav

Krav om gjenopptakelse av erstatningssaken foreldes 3 år etter skadelidte fikk eller burde fått nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. skadeserstatningsloven § 9 nr. 1. Det kan være når uføretrygd innvilges eller når du oppsøker lege for å få undersøkt dine forverrede plager. Tidspunktet kan imidlertid i praksis være vanskelig å fastslå. Kontakt derfor forsikringsselskapet med en gang for å unngå å risikere at kravet foreldes.

Advokathjelp

Har din helse- og/eller arbeidssituasjon endret seg siden trafikkskadeerstatning ble utbetalt? En erstatningsadvokat kan bistå deg med å fremme krav om gjenopptakelse. Hvis ditt krav om gjenopptakelse får gjennomslag vil forsikringsselskapet dekke dine advokatutgifter. Advokatene i Advokatfirmaet Teigstad gir deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av om din sak har god mulighet for gjenopptakelse. Ta kontakt på telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Kan en tidligere trafikkskadesak gjenopptas?

Ja, en tidligere trafikkskadesak kan gjenopptas gitt at nærmere vilkår er oppfylt. Følgende fremgår av skadeserstatningsloven § 3-8: ¨Et avsluttet oppgjør om menerstatning eller erstatning for tap i framtidig erverv eller utgifter, kan kreves opptatt til ny behandling hvis en forverring av skadelidtes helse rokker ved det som ble lagt til grunn for oppgjøret, og det er klar sannsynlighetsovervekt for at dette vil gi rett til en vesentlig høyere erstatning.¨

Må jeg betale for advokat ved gjenopptakelse av trafikkskadesak?

Hvis ditt krav om gjenopptakelse får gjennomslag vil forsikringsselskapet dekke dine advokatutgifter. En av erstatningsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad kan gi deg en gratis forhåndsvurdering av om du innehar et slikt krav.

Når foreldes et gjenopptakelseskrav om trafikkskadeerstatning?

Krav om gjenopptakelse av erstatningssaken foreldes 3 år etter skadelidte fikk eller burde fått nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. skadeserstatningsloven § 9 nr. 1.

Hva skal til for å lempe et forsikringsoppgjør etter avtaleloven § 36?

For å lempe et forsikringsoppgjør etter avtaleloven § 36 må som utgangspunkt tre kumulative vilkår være oppfylt. Skaden må ha forandret seg vesentlig til skadelidtes ugunst siden avtalen ble inngått. Endringen må ligge utenfor det partene regnet med ved avtaleinngåelse. Avtalen må fremstå som urimelig og ubalansert i ettertid.

Hvilke erstatningsposter kan endres ved gjenopptakelse?

Ved gjenopptakelse kan beløpet tilkjent i menerstatning, erstatning for tap i framtidig erverv og/eller andre utgifter kreves endret avhengig av de konkrete omstendighetene i saken. Ved eksempelvis redusert ervervsevne kan økt inntektstap kreves erstattet, mens ved endret invaliditetsgrad kan økt menerstatning kreves.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Woxholt, Geir. Avtalerett, 7. utgave, Oslo, 2009.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18805/101567.pdf?sequence=1

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!