Gjenopptakelse av yrkesskadesak

En advokat har et møte med sin klient angående gjenopptakelse av yrkesskadesak

Skadelidte etter en yrkesskade kan kreve gjenopptakelse av erstatningssaken dersom vedkommendes ervervsmessige uføregrad eller medisinske invaliditet som følge av ulykken endrer seg vesentlig. Krav om etteroppgjør må fremsettes senest innen fem år etter at oppgjøret var avsluttet.

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade som skyldes en arbeidsulykke som oppstår mens arbeidstakeren er «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven §§ 13-3 og 13-6. Med arbeidsulykke menes en plutselig eller uventet ytre hending som en person utsettes for i arbeidet. En konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i vedkommende arbeid regnes også som en arbeidsulykke. I tillegg vil enkelte yrkessykdommer godkjennes som yrkesskade og dermed gi rett til erstatning.

Du kan lese mer om erstatning etter yrkesskade her.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Gjenopptakelse av en yrkesskadesak

«Daglig inngås det bindende avtaler om erstatnings- og forsikringsoppgjør i form av kapitalerstatninger (engangserstatninger). Avtalene er basert på prognoser for en fremtidig utvikling av medisinsk invaliditet, ervervsmessig uførhet, samt merutgifter skaden må antas å påføre skadelidte.» Kilde: Nygård, Truls. Gjenopptak av personskadeoppgjør, Tidsskrift for Erstatningsrett 01-02/2007 (Volum 4)

I noen tilfeller viser det seg imidlertid at prognosen ikke stemmer med den etterfølgende utviklingen. Et eksempel kan være der skadelidte forventet å komme ut i full jobb etter kort tid, men så viser det seg at vedkommendes skade eller sykdom ikke blir bedre likevel. Ved slike situasjoner kan det være behov for å korrigere det opprinnelige erstatningsbeløpet. Derfor er det inntatt en egen bestemmelse i Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring (FOR-1990-12-21-1027) som angir vilkår for gjenopptakelse. Følgende fremgår av yrkesskadeforskriften § 5-1:

«Er erstatningen fastsatt etter § 2-2, kap. 3 eller kap. 4 og skadelidtes ervervsmessige uføregrad eller medisinske invaliditet som følge av ulykken endrer seg vesentlig, kan skadelidte kreve etteroppgjør.»

Henvisningen i bestemmelsen til § 2-2 refererer til fremtidige merutgifter, mens kapittel 3 og 4 gjelder henholdsvis fremtidig inntektstap og menerstatning. Bestemmelsen stiller videre krav om det må ha skjedd en vesentlig endring av skadelidtes medisinske invaliditet eller ervervsmessige uføregrad. I praksis innebærer vesentlighetskravet en forverring på 20 %.

Selv om erstatningsoppgjøret med forsikringsselskapet skulle inneholde en ordlyd liknende «endelig oppgjør» eller «alt inkludert» setter det ingen stopper i seg selv for gjenopptakelse, jf. Rt. 2013 s. 769. Det må foreligge særlige holdepunkter for at skadelidte skal anses å ha fraskrevet seg muligheten til etteroppgjør.

Beregning av etteroppgjør

Følgende fremgår av Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring § 5-1 andre ledd om beregningen av etteroppgjøret:

«Ved etteroppgjør etter kap. 3 og kap. 4 beregnes først differansen mellom erstatningen skadelidte fikk ved oppgjøret og den erstatningen skadelidte ville ha fått ved oppgjøret om den nye invaliditetsgraden var blitt lagt til grunn. Deretter beregnes tilleggserstatningen på grunnlag av G på det nye oppgjørstidspunktet.»

Med andre ord er det differansen mellom opprinnelig erstatning utbetalt og den erstatning skadelidte ville fått dersom forholdene slik de er i dag hadde blitt lagt til grunn ved utmålingen, som skal tilkjennes. Tilleggserstatningen skal videre beregnes basert på folketrygdens grunnbeløp (G) på det nye oppgjørstidspunktet.

Frist for gjenopptakelse

Yrkesskadeforskriften § 5-1 første ledd andre setning angir at krav om etteroppgjør må fremsettes «innen fem år etter at oppgjøret var avsluttet». Du må altså sørge for å kreve gjenopptakelse i løpet av de fem første årene etter erstatningsoppgjøret ble avtalt. Venter du lenger enn dette mister du din mulighet for gjenopptakelse.

Eksempel gjenopptakelse av yrkesskadesak

Høyesterettsdommen inntatt i Rt. 2008 s. 1646 (Bolteløftdommen) gjaldt en mann som etter et tungt løft av en 50 kg bolt hadde fått en skulderskade. Vedkommende ble tilkjent yrkesskadeerstatning i tråd med yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav c.

Partene ble i desember 2009 enige om et erstatningsoppgjør som utgjorde totalt 950.000 kroner. På dette tidspunktet var skadelidte sikker på å komme tilbake til arbeid i løpet av en kort periode. Vedkommende ble imidlertid ikke bedre, og ble innvilget full uførepensjon av NAV i mars 2015. Innen 5 års fristen i yrkesskadeforskriften fremsatte skadelidte krav om gjenopptak av saken.

Forsikringsselskapet mente det ikke var adgang til gjenopptak som følge av ordlyden i oppgjørsavtalen. Det sto blant annet at det var tale om et «fullt og endelig oppgjør» og at «risikoen for eventuelt endrede forutsetninger påhviler hver av partene». Saken ble ført for Ofoten tingrett (TOFOT-2019-142041). Tingretten fremhevet at fraskrivelse av en lovbestemt rett krever særlige holdepunkter, hvilket ikke var tilfellet i saken. Kravet om gjenopptakelse førte dermed frem.

Advokathjelp ved yrkesskade

Dersom du har blitt tilkjent yrkesskadeerstatning, men senere opplever en vesentlig forverring av din arbeids- eller funksjonsevne er det tilrådelig å kontakte advokat snarest. Advokaten vil bistå deg med å fremme krav om gjenopptak av din sak. Er du usikker på om du har krav på etteroppgjør? Kontakt en av våre advokater for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade som skyldes en arbeidsulykke som oppstår mens arbeidstakeren er ¨i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden¨, jf. folketrygdloven §§ 13-3 og 13-6. Med arbeidsulykke menes en plutselig eller uventet ytre hending som en person utsettes for i arbeidet.

Kan jeg kreve gjenopptakelse av en yrkesskadesak?

Ja, dersom nærmere vilkår er oppfylt har du anledning til å kreve gjenopptakelse av en yrkesskadesak. Adgangen til gjenopptakelse er regulert av yrkesskadeforskriften § 5-1.

Hva er vilkårene for etteroppgjør i en yrkesskadesak?

Yrkesskadeforskriften § 5-1 stiller følgende vilkår for gjenopptakelse: 1) skadelidtes ervervsmessige uføregrad eller medisinske invaliditet må ha endret seg vesentlig, 2) endringen må være en ¨følge¨ av ulykken, og 3) etteroppgjørskravet må fremsettes innen fem år etter oppgjøret var avsluttet.

Hva er fristen for å fremme krav om etteroppgjør for yrkesskade?

Krav om etteroppgjør ved yrkesskade må fremsettes innen fem år etter at oppgjøret var avsluttet, jf. yrkesskadeforskriften § 5-1. Dersom denne fristen ikke overholdes, mister skadelidte sin mulighet for gjenopptakelse.

Må jeg betale for advokat ved gjenopptakelse av yrkesskadesak?

Nødvendige og rimelige utgifter til advokat dekkes vanligvis av forsikringsselskapet dersom gjenopptakelseskravet blir tatt til følge. Dette kan du undersøke nærmere med ditt forsikringsselskapet.

Kilder

Bull, Hans Jacob. Forsikringsrett, Oslo, 2008.

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Nygård, Truls. Gjenopptak av personskadeoppgjør, Tidsskrift for Erstatningsrett 01-02/2007 (Volum 4). https://doi.org/10.18261/ISSN0809-9545-2007-01-02-03

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!