Erstatning etter golfulykke?

Erstatning etter golfulykke?

Har du eller noen du kjenner blitt truffet av en golfball under spill på golfbanen? En golfball vil ofte ha en hastighet på rundt 200 km/t, og kan dermed medføre alvorlig personskade med påfølgende økonomisk tap. Etter en golfulykke kan skadelidte inneha et krav om erstatning. Ansvar kan etter omstendighetene pålegges golfspilleren som forårsaket skaden eller golfklubben for manglende sikringstiltak.

Vilkår for erstatning etter golfulykke

Krav om erstatning forutsetter at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handling eller unnlatelse og skaden.

Ansvarsgrunnlag

Et erstatningskrav betinges av at det foreligger et rettslig grunnlag for ansvaret. Hvilket ansvarsgrunnlag som kommer til anvendelse avhenger av hvem krav om erstatning rettes mot. Krav kan enten rettes mot golfspilleren som forårsaket skaden eller mot golfklubben for manglende sikringstiltak.

Krav mot skadevolder

Det sentrale ansvarsgrunnlag vil være eventuell subjektiv skyld, såkalt culpa. Det overordnede spørsmål vil være om skadevolder budet handlet annerledes basert på de foreliggende omstendighetene. Culpavurderingen tar utgangspunkt i hva som anses å være en tilfredsstillende forsvarlig handlemåte på vedkommende livsområde.

«Culparegelen inneholder et objektivt og et subjektivt krav. Objektivt må handlingen eller unnlatelsen stride mot en rettslig handlenorm; den må gå ut over de rettslige grenser for handlefriheten. […] Subjektiv må det være utvist skyld. Det betyr at det må være grunnlag for bebreidelse; handlingen eller unnlatelsen må kunne tilregnes skadevolderen som uaktsom eller forsettlig.» Kilde: Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019, s. 77.

Hva gjelder idrettsskader har rettspraksis lagt en mild culpanorm til grunn, ut fra hensynet til aksept av risiko. Det vil si at terskelen for ansvar er høyere på en golfbane enn ellers i dagliglivet.

Krav mot golfklubben

En golfklubb kan enten bli erstatningsansvarlig på ulovfestet objektiv grunnlag eller på subjektivt grunnlag etter skadeserstatningsloven § 2-1.

Ulovfestet objektivt grunnlag

Spørsmålet om erstatningsansvar på ulovfestet objektivt grunnlag «beror på om golfklubben, som baneeier, over tid og gjennomgående har unnlatt å foreta nødvendige foranstaltninger for å etablere en tilstrekkelig trygg bane for spillerne», jf. RG-2008-1309. Golfklubben vil være ansvarlig dersom virksomheten utgjør en «ekstraordinær risiko», og banen som følge av systematiske unnlatelser kan sies å representere en «uforsvarlig innretning».

Sentrale momenter vil være banens generelle beskaffenhet på skadetidspunktet sammenliknet med anbefalte retningslinjer for golfbaner, og i hvilken grad banen fremstår dårligere enn tilsvarende golfbaner. Hvilken sannsynlighet det var for skade, og hvor stort skadepotensialet eventuelt var, er videre av betydning. En konkret interesseavveining må foretas for å vurdere hvem som er nærmest til å bære risikoen for skade.

Generelt innebærer golf liten risiko for alvorlig skade. Spillerne må likevel anses å ha akseptert en viss risiko for skade ved deltakelse, da feilslag kan forekomme. Det vil videre være av betydning i interesseavveiningen om golfklubben er drevet på nonprofittbasis. Faktorene som begrunner et objektivt ansvar vil ha større vekt der virksomhetens inntekt er avhengig av den risikofylte aktiviteten.

Som redegjørelsen over indikerer må det foretas en totalvurdering, hvilket kan være krevende. Det er derfor tiltrådelig å kontakte en erstatningsadvokat for en gratis forhåndsvurdering av saken.

Uaktsomhetsansvar

En golfklubb kan også være erstatningsansvarlig på subjektivt grunnlag, jf. skadeserstatningsloven § 2-1 om arbeidsgivers ansvar. Avgjørende for vurderingen vil være om styret eller ansatte har latt være å iverksette tiltak for å etablere en sikkerhet som golfspillerne burde kunne forvente. En golfklubb må forventes å redusere risikoen innen rimelighetens grenser, sett hen til forholdene på stedet, kostnadene ved sikringstiltak og til golfsportens egenart.

Økonomisk tap

Videre må det som hovedregel foreligge et økonomisk tap som følge av skaden. Det kan være tale om utgifter til legebehandling eller medisiner, samt inntektstap. Reparasjon av eventuelle tingsskader kan også kreves erstattet.

Årsakssammenheng

Siste vilkår innebærer at det må foreligge årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handlingen eller unnlatelsen og skaden. Det vil si at det eventuelt uaktsomme slaget eller manglende oppføring av sikkerhetsnett må ha vært en nødvendig og ikke-uvesentlig årsak til at skaden inntraff. For tankens skyld kan du stille deg følgende spørsmål: Ville skaden skjedd dersom den ansvarsbetingende handlingen eller unnlatelsen tenkes borte? Dersom svaret er nei, foreligger det årsakssammenheng.

Eksempel erstatningssak golfbanen

Eksempel erstatningskrav mot skadevolder

Lagmannsrettsdommen inntatt i RG-2005-1449 gjaldt en uerfaren golfspiller som slo et feilslag med den følge at en spiller som stod ca. 40-50 meter unna ble truffet på nesen. Ballen ble slått fra utslagstedet tee 7, som lå ved siden av green 4. Kvinnen som ble truffet fikk en varig skade som medførte arbeidsuførhet.

Det sentrale spørsmålet i saken var om gutten hadde opptrådt culpøst (uforsvarlig) ved ikke å vente med slaget til skadelidte var i en mindre utsatt posisjon, eventuelt etablere øyekontakt. Selv om B var en fersk spiller måtte det legges til grunn en objektiv aktsomhetsnorm. Lagmannsretten viser videre blant annet til Norges Golfforbunds regelverk som fastslår at spillet skal utføres med «god spillehastighet». Det vil derfor heller være regelen enn unntaket at slag utføres med andre spillere i nærheten. Når golfspilleren presterte et feilslag kan ikke dette anses som uaktsomt, men snarere et hendelig uhell. Ansvarsgrunnlag var derfor ikke tilstede i saken, og erstatningskravet førte ikke frem.

Du kan lese mer om erstatning for brukket nese her.

Eksempel erstatningskrav mot golfklubb

Den samme kvinnen som i overnevnte sak tok i juli 2006 ut stevning mot Trondheim golfklubb, jf. RG-2008-1309. Hun mente at golfklubben måtte holdes ansvarlig for manglende sikringstiltak på banen. Både ulovfestet objektivt ansvar og arbeidsgiveransvar ble anført.

Hva gjelder det objektive ansvaret konkluderer Lagmannsretten med at forholdene på skadestedet ikke utgjorde noe ekstraordinært faremoment. Sikkerhetssonen mot hull 4 var mer enn 30 grader regnet fra ideell spillelinje. Både fra utslagstedet tee 7 og det meste av fairwayen mot utslagstedet tee 4 var det fri sikt. Begge spillergruppene var også oppmerksomme på hverandre.

Videre var spørsmålet om golfklubben kunne holdes ansvarlig på subjektivt grunnlag, jf. skadeserstatningsloven § 2-1 om arbeidsgivers ansvar. Avgjørende vil være om styret eller ansatte har unnlatt å iverksette tiltak for å etablere en sikkerhet som golfspillerne burde kunne forvente. Som påpekt over tilsa ikke forholdene på banen, verken generelt eller på skadestedet, at ytterligere sikkerhetstiltak burde vært iverksatt. Det forelå heller ikke tidligere episoder som skulle tilsi ekstra tiltak. I tillegg bemerker domstolen at dersom det skulle kreves sikkerhetsnett når vinkelen på hver side av ideell spillelinje er over 30 grader vil nett måtte settes opp over hele anlegget. Etablering av full sikkerhet ved å sette opp nett ville følgelig verken være praktisk eller økonomisk gjennomførbart. Forholdene på golfklubben var derfor ikke tilstrekkelig dårlig, sammenliknet med en alminnelig norm, til at det var grunnlag for erstatningsansvar. I tillegg påpekes det at skadelidte var en erfaren spiller som var kjent med stedet, hvilket krevde skjerpet aktsomhet fra hennes side.

Kvinnen anket saken videre til Høyesterett, men anken ble nektet fremmet, jf. HR-2008-1668-U.

Du kan lese mer om erstatning etter idrettsskader her.

Advokathjelp etter golfulykke

En golfball vil ofte ha en hastighet på rundt 200 km/t, og kan dermed medføre alvorlige personskader. I et slikt tilfelle kan skadelidte ha rett til erstatning for ulike tapsposter. Det kan imidlertid være vanskelig å tolke regelverket på egenhånd, samt få oversikt over all rettspraksis på området. Av den grunn er det tilrådelig å kontakte en advokat for bistand. Advokatfirmaet Teigstad tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre erstatningsadvokater er tilgjengelig på telefon og e-post. Du kan også fylle ut skjemaet på nettsiden, så vil en av våre advokater kontakte deg snarest.

Vanlige spørsmål

Kan jeg kreve erstatning etter en golfulykke?

Ja, du kan kreve erstatning etter en golfulykke dersom det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handlingen eller unnlatelsen og skaden/tapet. Ansvarsgrunnlag kan følge av den ulovfestede culparegelen, det ulovfestede objektive ansvaret eller arbeidsgiveransvaret etter skadeserstatningsloven § 2-1.

Hvem kan krav om erstatning rettes mot etter en golfulykke?

Krav om erstatning etter en golfulykke kan rettes mot den golfspilleren som forårsaket skaden, dersom vedkommende har opptrådt klanderverdig. Erstatningskrav kan imidlertid også fremsettes overfor golfklubben eller eieren av anlegget for manglende sikringstiltak.

Hva er fristen for å fremsette krav om erstatning for skade grunnet golfulykke?

Krav om erstatning må fremsettes innen tre år etter at skadelidte fikk nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Dette følger av foreldelsesloven § 9.

Hva kan jeg kreve i erstatning etter å ha blitt truffet av en golfball?

Etter å ha blitt truffet av en golfball kan du kreve dine økonomiske utgifter, som følge av skaden du er pådratt, erstattet. Det vil typisk være utgifter til legebehandling og medisiner. Dersom du er ute av stand til å arbeide en periode kan inntektstap kreves dekket. For varige (minst 10 år) og betydelige (minst 15 % medisinsk invaliditet) skader kan også menerstatning for redusert livsutfoldelse kreves i erstatning.

Hva innebærer ¨aksept av risiko¨?

Aksept av risiko innebærer at en person som har kunnskap om en risiko, men likevel velger å utsette seg selv for den, ikke bør tilkjennes erstatning. Spørsmålet vil ofte være hvilken risiko skadelidte kan anses å ha akseptert ved deltakelse i den aktuelle aktivitet, hvilket beror på en konkret vurdering.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Kjenner, Gunnar-Martin. Idrett og juss, 4. utgave, Oslo, 2012.

https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/20074/87_JUS399_V19.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!