Erstatning fra håndverker?

En håndverker med en veske i hånda

Har du fått utført håndverkertjenester som ikke ble som de skulle? Eller ble tjenestene utført for sent, eller aldri utført? I så fall kan du ha krav på erstatning fra håndverkeren etter reglene i håndverkertjenesteloven.

Vilkårene for erstatning i kontrakt

Kontraktsbrudd

Ved avtaler inngått med håndverker, er man innenfor tilfellene der man snakker om erstatning i kontrakt. I disse tilfellene må det foreligge kontraktsbrudd, i tillegg til at de øvrige vilkårene for erstatning må være oppfylt. Hvorvidt det foreligger kontraktsbrudd eller ikke, kan reguleres av avtalen eller loven.

Dersom avtalen mellom partene ikke har regulert det omtvistede tilfellet, vil følgelig reglene i håndverkertjenesteloven komme til anvendelse.

De alminnelige vilkårene for erstatning

I tillegg til at det må foreligge kontraktsbrudd, må de øvrige vilkårene for erstatning også være oppfylt.

«Det må foreligge et rettslig grunnlag for å kreve erstatning, og dette kalles for vilkåret om ansvarsgrunnlag. Ansvarsgrunnlaget peker ut hvem som er ansvarssubjekt». Kilde: Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok s. 4. 2. utgave, 2019.

Det må altså foreligge ansvarsgrunnlag på håndverkerens side, det vil si at han må kunne stå ansvarlig for skaden eller det økonomiske tapet som har oppstått. For det andre må det foreligge et økonomisk tap.

For det tredje må det være tilstrekkelig årsakssammenheng mellom skaden som har oppstått og den ansvarsbetingende hendelsen. Dersom det kan konstateres kontraktsbrudd, er det gode muligheter for at også disse vilkårene er oppfylt.

Nærmere om kontraktsbrudd

Dersom kontraktsbruddet ikke er regulert i avtalen, er håndverkertjenesteloven inndelt slik at kontraktsbruddet kan forekomme enten i form av mangel eller forsinkelse. Det er verdt å merke seg at det ikke er lov å innta bestemmelser om erstatning i avtalen som er til mindre fordelaktige for forbrukeren enn det som følger av loven.

Forsinkelse

For de tilfellene der håndverkertjenesten ikke blir utført til avtalt tid, eller det som er vanlig for slike tjenester, vil det foreligge forsinkelse. Forsinkelse medfører et kontraktsbrudd etter loven, og forbrukeren har rett til å kreve erstatning som følge av slik forsinkelse.

Mangel

Loven oppstiller minstekrav til det som kan forventes av tjenesten og håndverker, herunder at den blir utført på en faglig forsvarlig måte. Videre oppstiller loven et minstekrav om at materialene håndverkeren benytter må være av vanlig god kvalitet. Dersom dette ikke kan sies å foreligge, vil forbrukeren også her ha krav på erstatning fra håndverkeren.

Hjemmelen for erstatning i håndverkertjenesteloven

§ 28. Erstatningsansvar for forsinkelse og mangel

(1) Forbrukeren kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelse eller mangel. Dette gjelder likevel ikke i den grad det godtgjøres at tapet skyldes en hindring som er utenfor tjenesteyterens kontroll, og som tjenesteyteren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Bestemmelsen hjemler forbrukerens adgang til å kreve erstatning som følge av forsinkelse eller mangel. Det gjelder et unntak fra denne retten for de tilfellene der selgeren kan gå fri etter det såkalte kontrollansvaret. Likevel er ansvaret relativt strengt, og det er følgelig en høy terskel for at det skal oppfylles.

Hvordan fremme erstatningskravet?

Dersom du har et erstatningskrav overfor håndverker, er det hensiktsmessig å fremme dette skriftlig. Kravet bør inneholde vilkårene for erstatning, og en begrunnelse for hvorfor du mener at disse er oppfylt. I tillegg bør det fremgå tydelig at du ønsker å kreve erstatning, med henvisning til det aktuelle kontraktsbruddet som har funnet sted.

Advokathjelp i forbindelse med erstatningskrav

Ved tvil om hvordan du skal gå frem for å kreve erstatning fra håndverker, kan du ta kontakt med en av våre advokater. Vi kan bistå deg med å fremsette reklamasjonen på en god måte. Dersom du er usikker på om du ønsker å engasjere advokat, kan du i en uforpliktende samtale redegjøre kort for saken din. Dermed kan vi hjelpe deg med veien videre.

Vanlige spørsmål

Kan jeg kreve erstatning fra håndverkeren?

Dersom det foreligger et kontraktsbrudd etter avtalen eller loven, kan du ha et erstatningskrav i behold. Dette fordrer imidlertid også at de øvrige vilkårene for erstatning er oppfylt: ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning?

Hvor mye du kan kreve i erstatning fra håndverkeren, avhenger av det økonomiske tapet du har lidt. Tapet du har lidt vil gi en god pekepinn på hvor mye du kan kreve.

Hvem skal jeg rette erstatningskravet mot?

Erstatningskravet bør fremsettes overfor kontraktsparten som du har inngått avtale om håndverkertjenesten med.

Hvordan fremmer jeg krav om erstatning?

Krav om erstatning bør fremmes skriftlig. Henvendelsen bør inneholde det rettslige grunnlaget for erstatningskravet, herunder en henvisning til kontraktsbruddet og erstatningsvilkårene.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, 2019.

Simonsen, Lasse. Prisavslag og erstatningsrett for mangler med fast eiendom. Gyldendal, 1. utgave 2019.

Hverdagslovbrudd : svart arbeid i håndverksbransjen (uio.no)

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!