Kan jeg få voldsoffererstatning i henlagt straffesak?

En frustrert jente som sitter på en brygge etter en henlagt straffesak

Voldsoffererstatning er særlig praktisk for de tilfeller hvor fornærmede er utsatt for en skadevoldende handling. For å få gjennomslag for et slikt krav må riktignok visse vilkår være oppfylt. Her gis en oversikt over disse vilkårene. I tillegg kommenteres særlig om det gjelder et vilkår for voldsoffererstatning at straffesaken ikke er henlagt.


Hva er voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning er en særskilt type erstatning som ytes til individer som har blitt utsatt for personskade som følge av en voldelig handling. Verdt å merke seg i denne sammenheng er at personskadebegrepet omfatter både fysiske og psykiske skader. I dette ligger at både fysiske og psykiske skader kan gi krav på voldsoffererstatning.

Man kan som skadelidt søke om voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. De vil vurdere om vilkårene for voldsoffererstatning foreligger.

Henlagt straffesak?

Ikke sjelden opplever vi at skadelidte har en oppfatning av at voldsoffererstatning ikke kan kreves i de tilfeller hvor straffesaken er henlagt av politiet. Dette er en feiloppfatning. Det er nemlig ikke et vilkår for voldsoffererstatning at straffesaken er pågående og under etterforskning. Hva som kreves for å få gjennomslag på en søknad om voldsoffererstatning er uttømmende angitt nedenfor. Er disse vilkårene til stede, vil man altså ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Dette står uttrykkelig på nettsidene til Kontoret for voldsoffererstatning:

«Du kan søke om voldsoffererstatning selv om straffesaken mot skadevolder er blitt henlagt, for eksempel på bevisets stilling eller på grunn av ukjent gjerningsperson. Vi foretar en egen vurdering av bevisene i saken etter voldsoffererstatningslovens beviskrav». Kilde: Kontoret for voldsoffererstatning

Vilkårene for voldsoffererstatning

De fem vilkårene for voldsoffererstatning er inntatt i voldsoffererstatningsloven og kan oppsummeres slik;

 1. Politianmeldelse, jf. § 3 tredje ledd første punktum
 2. Erstatningskravet må kreves inntatt som en del av straffesaken, jf. § 3 tredje ledd annet punktum
 3. Forholdet må være klart sannsynliggjort, jf. § 3 fjerde ledd
 4. Personskaden (fysisk eller psykisk) må være påført som følge av den straffbare handlingen (kravet til adekvat årsakssammenheng), jf. § 1 første ledd første punktum
 5. Erstatningskravet må ikke være foreldet, jf. § 3 annet ledd.

En mer utfyllende og nyansert fremstilling av vilkårene er gitt her. Merk! Lenken gjelder særskilt for voldsoffererstatning ved psykisk vold. Vilkårene for voldsoffererstatning er riktignok generelle, slik at gjennomgangen som er gitt der, også vil være veiledende for andre typer personskader. Lenken gir for øvrig også en oversikt over utmålingen av voldsoffererstatning, herunder hvilke tapsposter man kan kreve dekket.

Kontakt oss

Har du ytterligere spørsmål knyttet til voldsoffererstatning? Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale. Vi hjelper deg gjerne! Verdt å merke seg er at dersom det skulle påløpe utgifter i forbindelse med bistand fra oss, vil trolig allerede tegnede forsikringsordninger kunne dekke disse. Dette sjekker vi opp for deg. Kontakt oss på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet like under.

Vanlige spørsmål

Hvem kan få voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning?

Enhver som har vært utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten vil kunne få voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Dette vil eksempelvis være handlinger som trusler, voldtekt, ran og vold. For øvrig må vilkårene for voldsoffererstatning være oppfylt, se nedenfor.

Må jeg kreve erstatning direkte fra skadevolder før jeg kan søke om voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning?

Det er ikke et vilkår for å kunne få voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning at erstatning først er forsøkt inndrevet direkte fra skadevolder. Det som kreves er at erstatningskravet må være tatt med i straffesaken mot skadevolder. Dette vilkåret vil være klart oppfylt dersom du i politiavhør samtykker til at erstatningskravet tas med i straffesaken.

Hva kreves for å få gjennomslag på et krav på voldsoffererstatning?

For å få gjennomslag på et krav om voldsoffererstatning må visse vilkår være oppfylt. Den straffbare handlingen må for det første være politianmeldt. For det andre må erstatningskravet være inntatt i straffesaken mot skadevolder. Videre må beviskravet være tilfredsstilt; forholdet må være klart sannsynliggjort. I tillegg må personskaden være påført som følge av den straffbare handlingen (kravet til adekvat årsakssammenheng). Det er også viktig at erstatningskravet ikke er foreldet.

Må man ha advokat for å søke om voldsoffererstatning?

Det er ikke et krav for å søke om voldsoffererstatning at man er representert ved en advokat. Kontoret for voldsoffererstatning plikter å veilede deg i søkeprosessen. Det er derfor opp til deg om du ønsker å la deg bistå av advokat. Verdt å merke seg er at dersom de øvrige vilkårene for voldsoffererstatning er oppfylt, vil rimelige og nødvendige advokatutgifter kunne kreves dekket.

I hvilke tilfeller blir en straffesak typisk henlagt?

En straffesak kan bli henlagt av flere grunner. Typiske grunner er riktignok at det ikke foreligger tilstrekkelige bevis for at den straffbare handlingen faktisk ble begått, at forholdet ikke anses som straffbart eller at gjerningsmannen er ukjent. Det hender også at fornærmede ikke har begjært påtale eller at påtalemyndigheten finner at det ikke er ressursmessig rimelig å fortsatte etterforskning av saken.

Kilder

https://www.voldsoffererstatning.no/ofte-stilte-spoersmaal.477542.no.html 

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21349/67415.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!