Heving og erstatning etter bilkjøp?

En frustrert kvinne som holder hendene mot ansiktet og ønsker heving etter hennes siste bilkjøp

Angrer du på bilkjøpet og har et ønske om å heve kjøpet? Eller ønsker du å fremme et erstatningskrav mot selger grunnet en mangel som har ført til ekstrautgifter for deg som kjøper? Reglene for heving og erstatning vil være noe forskjellige ut ifra om du har handlet som privatperson med en annen privatperson, eller som forbruker overfor en næringsdrivende. 

Når jeg kan heve bilkjøpet?

Når du kan heve kjøpet vil avhenge av om du faller innenfor kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Rettsvirkningen av at kjøpet heves er at partenes forpliktelser til å oppfylle kjøpet, faller bort. Forutsetningen for at du kan heve er at du har kjøpt en bil med en «vesentlig mangel». Med mangel menes det at noe er feil med bilen, men det vil også karakteriseres som en mangel dersom bilen for eksempel er blitt levert for sent. Mangelen må være av en viss betydning, helt bagatellmessige mangler vil ikke være tilstrekkelig for å kunne heve kjøpet eller kreve erstatning. For mindre mangler må man akseptere et prisavslag eller at bilen repareres.

Les om erstatning fra Tesla her.

Reklamasjonsreglene ved bilkjøp

Dersom du oppdager en mangel ved bilen du har kjøpt, er det viktig at melder fra om dette. Hvis du ikke gjør dette innen visse gitte tidspunkt vil du kunne tape din rett til å kreve både heving og erstatning.

«At tingen skal være i samsvar med det som følger av avtalen innebærer at ikke bare avtalens tekst, men også partenes forutsetninger og andre forhold rundt det enkelte kjøpet kan ha betydning.» Kilde: Bergem, John Egil, Berte-Elen R. Konow og Stein Rognlien. Kjøpsloven, Oslo, 2008, s. 91.

Reklamasjonsfristene er delt inn i en relativ frist og en absolutt frist. Både den relative og den absolutte fristen må være opprettholdt for at du skal kunne kreve heving og erstatning. Den relative vil kunne variere, mens den absolutte fristen fungerer som en grense for når det er for sent å gjøre mangelen gjeldende.

Ved kjøp av bruktbiler mellom privatpersoner, altså der både selger og kjøper er privatpersoner, oppstiller kjøpsloven en absolutt frist på to år. Er kjøper derimot privatperson som kjøper bil fra en bilforhandler, vil den absolutte fristen være på 5 år.

Den relative reklamasjonsfristen går ut på at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dette betyr at dersom du oppdager en mangel må du foreta deg noe, gjerne gi beskjed til selger om mangelen og ikke forholde deg passiv.

Hva som ligger i innen rimelig tid vil variere ut ifra avtalen, forholdet mellom kontraktspartene og hvilken mulighet du hadde til å oppdage mangelen. Utgangspunktet vil være hvor lang tid en normal, aktsom person ville brukt på å oppdage samme type mangel og gjøre den gjeldende overfor selger. Dersom du er langt unna dette utgangspunktet vil den relative fristen etter all sannsynlighet være oversittet. For forbrukerkjøp vil fristen være minimum to måneder.

Forbrukerkjøpsloven

Dersom du kjøper en bil som privatperson av en profesjonell næringsdrivende, vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. Terskelen for å kunne heve kjøpet vil være lavere dersom forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse. Dette forklares med at du som forbruker vil ha behov for et ytterligere vern overfor en profesjonell næringsdrivende. Etter forbrukerkjøpsloven kreves det at mangel «ikke er uvesentlig» for å kunne heve kjøpet jfr. forbrukerkjøpsloven § 32. Terskelen er relativt lav og en forbruker vil derfor ofte kunne heve kjøpet.

Kjøpsloven

I de tilfellene der du som privatperson kjøper en bruktbil fra en annen privatperson vil kjøpsloven komme til anvendelse. Det samme gjelder hvis du som privatperson kjøper en bil fra en profesjonell næringsdrivende. Etter kjøpsloven kreves det at mangel er «vesentlig», og terskelen vil være noe høyere enn etter forbrukerkjøpsloven.

Erstatning etter bilkjøp?

Det er tre vilkår som må være oppfylt for at du skal kunne kreve erstatning. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, du må ha lidt et økonomisk tap og det må foreligge adekvat årsakssammenheng mellom tapet og mangelen. Hvorvidt disse vilkårene er oppfylt er komplisert juss, men du kan ta kontakt med av våre advokat så vil vi hjelpe deg.

Erstatning skal være kompensasjon for det tapet du har blitt påført, for eksempel som følge av feil og mangler bilselger har påført deg. Erstatning kan du kreve i tillegg til heving av bilkjøpet og eventuelle prisavslag du har fått.

Som ved heving er det viktig at reklamasjonsfristene, både den relative og absolutte fristen er overholdt.

Reglene om erstatning finnes i kjøpsloven § 40 og forbrukerkjøpsloven § 33. Ved feil og mangler vil det være ulike tap du vil kunne kreve erstattet av selger. Dette kan være alt fra utgifter du har i forbindelse med en leiebil, verkstedsutgifter, nødvendige utbedringer, utgifter du å få bilen undersøkt av en sakkyndig o.l.

Kjøpsloven

Vilkårene i kjøpsloven krever at mangelen skyldes «feil eller forsømmelse fra selgers side». Dette vil være tilfellet der selger har handlet uforsvarlig eller forsettlig selger en bil som har en mangel.

I de tilfellene selger hverken har handlet uaktsomt eller garantert for bilen, er utgangspunktet at selger likevel er erstatningsansvarlig. Selger kan likevel fritas for ansvar derfor mangelen er utenfor vedkommendes kontroll (kontrollansvar). Vilkårene for å si at mangelen var utenfor selgers kontroll er svært strenge, noe som vil si at i realiteten vil du som kjøper som regel kunne fremme et erstatningskrav mot selger.

Forbrukerkjøpsloven

Vilkårene vil være mildere i forbrukerkjøp, sammenliknet med vilkårene i kjøpsloven. Selger vil alltid være objektivt ansvarlig fordi forbrukerkjøpsloven ikke opererer med kontrollansvar som redegjort for over, men det vil alltid være nødvendig å kunne påvise et økonomisk tap.

Behov for en advokat i forbindelse med heving og erstatning ved bilkjøp?

Har du spørsmål vedrørende din eventuelle mulighet for å heve kjøpet eller kreve erstatning kan du ta kontakt med en våre erfarne advokater på feltet. Vi kan foreta en uforpliktende og gratis vurdering av din sak. Du kan kontakt oss via e-post eller telefon, eller fylle ut skjema under så tar vi kontakt med deg.

Les også om erstatning for leiebilutgifter.

Vanlige spørsmål

Må jeg betale advokatutgiftene selv?

Ofte vil bilforsikringen dekke disse kostnadene. Mot egenandel dekker forsikringsselskapet som regel 80% av kostnadene. Ta kontakt med en av våre advokater så kan vi hjelpe deg med å undersøke dette nærmere med forsikringsselskapet ditt.

Kan jeg kreve både heving og erstatning?

Det kan du. Du kan kreve heving som følge av at bilen har en mangel og i tillegg kreve erstatning for det eventuelle økonomiske tapet du har hatt som følge av mangelen ved bilen.

Er erstatning noe annet enn prisavslag?

Ja, dette er to ulike ting. Mens erstatning er ment som kompensasjon for det økonomiske tapet du har hatt, vil prisavslag være et forholdsmessig avslag i prisen på grunn av den eventuelle mangelen. Du vil derfor også kunne kreve erstatning selv om du senere også har fått et prisavslag på bilen.

Mister jeg mulighet til å kreve erstatning og heve bilkjøpet dersom jeg ikke reklamerer?

Dersom du ikke har overholdt både den relative og absolutte reklamasjonsfristen som redegjort for i denne artikkelen vil du miste anledningen til å kreve erstatning og heve kjøpet. Det er derfor svært viktig at du gir selger beskjed så snart som mulig dersom du oppdager en mangel ved bilen etter at du kjøpte den.

Kilder

Bergem, John Egil, Berte-Elen R. Konow og Stein Rognlien. Kjøpsloven, Oslo, 2008.

Tverberg, Arnulf. Forbrukerkjøpsloven med kommentarer, Oslo, 2008.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19119/108716.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!