Erstatning etter hodeskade

En kvinne som har pådratt seg en hodeskade som følge av en trafikkulykke

Hvis du som følge av en trafikkskade, yrkesskade eller voldshendelse har pådratt deg en hodeskade, vil du kunne ha krav på erstatning. Erstatningskravet skal da rettes mot ansvarlig forsikringsselskap, eventuelt skadevolder/staten i form av voldsoffererstatning. 

Hva er en hodeskade?

En hodeskade er en skade mot hodet eller hoderegionen som følge av en ytre påvirkning. Dette kan for eksempel være slag, fall, gjenstander som treffer hodet og liknende. Slag mot hodet kan gi alvorlige skader som kraniebrudd, hjerneblødning og hjernerystelser. Disse skadene gir fra seg trykk som vil resultere i skaden.

Vanlige symptomer på hodeskader er som regel hodepine, svimmelhet, kvalme, dårlig konsentrasjon og nedsatt hukommelse. Opplever du noen av disse symptomene er det viktig at du tar kontakt med en lege snarest. Dokumentasjon fra lege/spesialister vil også utgjøre viktige bevis når erstatningskravet skal vurderes av forsikringsselskapet. Det er derfor viktig at du har vært i kontakt med helsevesenet i etterkant av ulykken.

Ulike kategorier hodeskader

Hodeskader deles inn i forskjellige kategorier ut ifra sin alvorlighetsgrad.

De fire kategoriene hodeskader er: 

 • Minimale hodeskader
 • Lette hodeskader
 • Moderate hodeskader
 • Alvorlige hodeskader

Hodeskade som følge av en trafikkulykke?

Det kan fort og uventet oppstå mindre og større bilulykker når man ferdes i trafikken. På grunn av dette er alle motorvogner pålagte å ha tegnet en ansvarsforsikring. Eventuelle hodeskader påført i trafikken som man da kan kreve erstatning for skal rettes mot ansvarsforsikringen til det ansvarlige kjøretøyet.

«Forsikringsselskapet er følgelig ansvarlig overfor skadelidte på objektiv grunnlag. Dette kravet mot forsikringsselskapet er uavhengig av om motorvognens eier eller bruker er personlig ansvarlig for skaden». Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett s. 236. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave, 2012.

Du kan lese mer om erstatning etter trafikkulykker her.

Hodeskade som yrkesskade

Enkelte yrker er mer utsatte for at arbeidstakere kan bli utsatt for hodeskader. På grunn av dette og andre skader som raskt kan oppstå er arbeidsgivere pålagt å tegne yrkesskadeforsikring på vegne av sine arbeidstakere. Det betyr at dersom du får en yrkesskade i form av hodeskade skal du rette kravet ditt mot yrkesskadeforsikringen.

For erstatning etter yrkesskade kan du lese vår artikkel her. 

Voldsoffererstatning

Når noen utøver vold mot deg, for eksempel slår deg mot eller i hodet, eller dytter deg slik at du slår hodet i bakken eller mot en gjenstand, kan du fort påføres en hodeskade. I disse tilfellene vil du kunne kreve voldsoffererstatning. Erstatningskravet skal rettes mot gjerningspersonen, men ofte vil ikke personen ha midler til å dekke dette kravet. I  slike situasjoner tar staten over kravet slik at du får den erstatningen du har krav på som kompensasjon for den volden du ble utsatt for.

Du kan lese mer om voldsoffererstatning her.

Sentrale erstatningsposter å kreve erstatning for etter hodeskade

 • Påførte og fremtidige inntektstap
 • påførte og fremtidige merutgifter
 • Tapt hjemmearbeidsevne
 • Menerstatning
 • Oppreisningserstatning

Bistand fra advokat?

Har du fått en hodeskade, enten som følge av en trafikkulykke, yrkesskade eller en voldshandling og lurer på om du kan kreve erstatning? Du kan få bistand fra en av våre dyktige advokater til å vurdere hvorvidt du har et erstatningskrav, hvor stort kravet er og eventuelt hvordan dette skal fremsettes. For bistand kan du ta kontakt med en av advokatene direkte på e-post eller telefon. Alternativt kan du fylle ut skjema under så vil vi ta kontakt med deg snarlig.

Vanlige spørsmål

Hva er en hodeskade?

En hodeskade er en skade mot hodet eller hoderegionen som følge av en ytre påvirkning. Dette kan for eksempel være slag, fall, gjenstander som treffer hodet og liknende.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning?

Hvor mye du kan kreve i erstatning vil variere fra sak til sak, og er betinget av hvor stort ditt økonomiske tap har vært. I tillegg vil du i enkelte tilfeller også ha krav på erstatning for ikke-økonomisk tap noe som betyr at du vil få ytterligere mer i erstatning.

Er det nødvendig å benytte seg av advokat?

Det vil alltid være fordelaktig å benytte seg av juridisk bistand i form av en advokat i og med at advokaten kan hjelpe deg med å fremsette riktig krav til riktig person/forsikringsselskap. Erstatningssaker kan ofte være svært belastende og ikke minst tidkrevende, og en advokat vil kunne avlaste deg og følge opp saken slik at du får den erstatningen du har krav på.

Kan jeg få erstatning selv om jeg ikke har vært i kontakt med lege?

Det skal vanskelig gjøres i og med at du da ikke vil kunne bevise eller dokumentere hodeskaden du påberoper deg. Legejournaler, MR-bilder, røntgen, CT-bilder og eventuelle behandlinger/medisiner du har prøvd vil til sammen utgjøre den nødvendige dokumentasjonen som må til for å kunne bevise at hodeskaden har sitt utspring i ulykken/volden du ble utsatt for.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. Gyldendal, 6. utgave, 2012.

https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21387/68022.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!