Erstatning for hørselskade

En mann holder seg for ørene i redsel for å få en hørselskade

Flere ulike faktorer kan føre til at du får en hørselskade. Dette kan være eksponering av høy lyd over tid eller en uventet høy lyd. Hørselskader oppstår som regel i trafikken, i arbeid eller på fritiden. Dersom hørselskaden fører til at du får et økonomisk tap, har du som regel krav på erstatning.  

Hva er en hørselskade?

En hørselskade kan oppstå på grunn av flere ulike forhold. Dette kan være en uventet kraftig lyd i form av en eksplosjon, eller ved at man får et slag mot hodet. Hørselskadene kan også komme som et resultat av ulykker både på arbeidsplassen, på fritiden eller i trafikken.

Medisinsk er en hørselskade en fysisk skade i hørselsorganet gjennom lydtrykk. Det vil variere fra person til person hvor høyt lydtrykk den enkelte tåler før det oppstår en skade.

Du må raskt komme i kontakt med en lege dersom du tror du har blitt utsatt for en hørselskade. Dette er viktig slik at du får den hjelpen du trenger, men også viktig for senere å kunne bevise skaden slik at du kan kreve erstatning.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Symptomer og eksempler på hørselskader

Det vil være mange ulike eksempler og symptomer på hørselskader, men de vanligste er:

 • Tinnitus
 • Dott i øret
 • Svimmelhet
 • Kvalme

Hørselskade som følge av en yrkesskade

Flere yrkesgrupper kan være særlig utsatte for å få hørselskader på arbeidsplassen. Dette kan være typiske arbeidstakere i musikkbransjen, olje- og offshorenæringen og industrinæringen. Dersom du blir yrkesskadet på arbeidsplassen vil du kunne kreve erstatning fra arbeidsgiver yrkesskadeforsikring.

«Forutsatt at det foreligger en arbeidsulykke etter yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav a eller en yrkessykdom etter bokstav b eller en skadelig arbeidsprosess etter bokstav c, har skadelidte «rett til full erstatning uten hensyn til om noen har skyld i skaden» jfr. ysfl. § 3 første ledd første punktum. Ansvaret er med andre ord objektivt.» Kilde: Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave. Oslo, 2019.

Dersom hørselskaden fører til en yrkessykdom vil det normalt foretas en bred arbeidsmedisinsk utredning i regi av NAV. Dette gjøres for å vurdere hva slags type og omfang av lydeksponering som finner sted på arbeidsplassen.

Hvis hørselskaden din blir ansett for å være en yrkessykdom vil du kunne kreve erstatning fra både arbeidsgivers forsikringsselskap og NAV.

Les mer om erstatning etter yrkesskade her.

Hørselskade som følge av en trafikkulykke

Dersom hørselsskaden skjedde i trafikken, vil du trolig ha krav på erstatning etter trafikkulykke. Det vil da være den ansvarliges motorvogns ansvarsforsikring du skal rette kravet mot. Dette gjelder selv om det ikke er mulig å plassere skyld i skaden.

 Aktuelle erstatningsposter

Advokatbistand i erstatningssaker

Det er viktig at du tar kontakt med en advokat dersom du ønsker erstatning for en hørselskade. En advokat vil kunne hjelpe deg å fremsette riktig krav overfor riktig aktør slik at du raskest mulig får den erstatning du har krav på. Ta kontakt med en av våre advokater for en gratis og uforpliktende samtale om din skade. Vi kan kontaktes på e-post og telefon, eller du kan fylle ut skjema under og så tar vi kontakt med deg.

Les også om erstatning for yrkesrelatert løsemiddelskade.

Vanlige spørsmål

Hva er en hørselskade?

En hørselskade er en personskade som kan oppstå som et resultat av en uventet og høy lyd, eller at du over tid har vært utsatt for konsekvent mye bråk og støy. Hørselsskadene oppstår som regel privat, i jobbsammenheng og i trafikken.

Er det nødvendig med advokatbistand?

Det vil alltid være en fordel å la seg bistå av en advokat i erstatningssaker. Disse tvistene er som regel kompliserte i og med at juss og medisin går hånd i hånd. En advokat vil kunne hjelpe deg slik at du er sikker på at du får den erstatningen du har krav på.

Kan jeg kreve flere erstatningsposter samtidig

Ja, det kan du. Avhengig av hvilken skade du har fått, og hvilke konsekvenser det har fått for deg, vil du kunne kreve erstatning. Det betyr at du kan kreve erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk tap dersom du oppfyller vilkårene for det.

Kan jeg kreve erstatning dersom skaden gradvis avtar?

Dersom plagene gradvis blir bedre eller går over vil det som regel ikke være grunnlag for erstatning. Det kan likevel tenkes tilfeller der plagene er så store at du for eksempel lider et inntektstap.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave. Oslo, 2019.

Narvland, Runar. Konstateringstidspunktet i yrkesskadeforsikringssak om tinnitus – Rt 2009 s. 1427. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 01-02/2010 (Volum 7).

https://www.duo.uio.no/handle/10852/21125

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!