Idrettsskade som yrkesskade

En profesjonell rugbyspiller som ble skadet på trening

En profesjonell idrettsutøver som blir skadet på trening eller kamp kan ha krav på yrkesskadeerstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. For å få godkjent en idrettsskade som yrkesskade må skaden skyldes en arbeidsulykke som skjedde under utførelsen av idretten.

Er idrettsutøvere yrkesskadedekket?

En yrkesskade er en personskade eller sykdom som skyldes en arbeidsulykke mens medlemmet er yrkesskadedekket, jf. folketrygdloven § 13-3. På lik linje med andre arbeidsgivere plikter idrettsforeninger å tegne ansvarsforsikring for sine arbeidstakere, herunder profesjonelle idrettsutøvere.

«Forsikrings- og pulveriseringshensyn tilsier at arbeidsgiver via forsikringsordninger bør bære de økonomiske følgene av yrkesskader som en driftskostnad.» Kilde: Evensen, Lars Marcus. Høyesteretts dom om yrkesskade i «Fotballdommen» – Rt. 2006 s. 1642 i Tidsskrift for Erstatningsrett 01-02/2007 (Volum 4), s. 100.

Vilkår for yrkesskadeerstatning

For å få tilkjent yrkesskadeerstatning må skaden først og fremst godkjennes som en yrkesskade, hvilket forutsetter en arbeidsulykke oppstått i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, eller en yrkessykdom. Videre må det være årsakssammenheng mellom ulykken og skaden. Endelig må skadelidte være pådratt en erstatningsvernet skade, i form av et økonomisk tap eller en varig og betydelig skade. I det følgende vil kravene for å få en skade godkjent som yrkesskade for profesjonelle idrettsutøvere behandles nærmere.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Arbeidsulykke

En arbeidsulykke er en «plutselig eller uventet ytre hending» som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Vilkåret om «ytre hending» vil si at det må være noe utenfor kroppen som forårsaker skaden, eksempelvis at man sklir på glatt underlag eller at en annen spiller foretar en stygg takling.

Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en belastning eller påkjenning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid, jf. folketrygdloven § 13-3 annet ledd. Skade på støttebandasje er også å regne som personskade, jf. fjerde ledd. Belastningslidelser som har utviklet seg i muskel-/skjelett-systemet over tid, regnes imidlertid ikke som yrkesskade, jf. tredje ledd.

Om idrettsskaden er å anse som en arbeidsulykke beror på en konkret vurdering. For at arbeidsulykken skal anses som en yrkesskade må tre ytterligere vilkår være oppfylt.

Tre ytterligere vilkår

For å være yrkesskadedekket må skaden ha skjedd «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden». Skaden må altså ha skjedd under utførelsen av den ansattes arbeidsoppgaver, på lokasjonen hvor arbeidet utføres, samt i tidsrommet mellom arbeidsdagens start og slutt. Skader som måtte oppstå under pauser i løpet av dagen er også omfattet.

Yrkessykdom

Sykdommer som er relatert til arbeidet som idrettsutøver er også i mange tilfeller erstatningsrettslig vernet. Det kan være tilfellet der idrettsutøveren som følge av eksponeringen i arbeidet har utviklet allergi for tøy eller substanser som er nødvendige i idretten.

Særtrekk ved idrett som yrke

Profesjonelle idrettsutøvere har valgt å drive med et arbeid som innebærer større risiko enn de fleste andre jobber. Sannsynligheten for å bli skadet på fotballbanen eller i alpinbakken er langt større enn på et kontor. Idrettsutøveren må av den grunn til en viss grad anses å ha akseptert en større risiko for skade. Rettspraksis og teori har i forlengelsen av dette utviklet et differensiert ulykkesbegrep. Kjernen i vurderingen vil være om skaden er en alminnelig konsekvens av vedkommende yrke. Dersom skaden er en normal konsekvens vil den ikke være erstatningsrettslig vernet. Momenter i vurderingen vil være hva slags type idrett det er tale om, hvilke påkjenninger og belastninger som normalt må kunne forventes og om utøveren hadde mulighet til å avverge skaden. Hvis skadeforløpet og skaden klart avviker fra normalen vil skaden godkjennes som en yrkesskade.

Eksempel på idrettsskade som yrkesskade

Høyesterettsdommen Rt. 2006 s. 1642 gjaldt en sak hvor en fotballspiller hadde fått avslag på krav om godkjenning av en fotballskade som yrkesskade. Ryggskaden ble påført under en takling bakfra. Høyesterett påpeker at «risikoen for skade for en profesjonell fotballspiller er betydelig. […] en vesentlig del av denne risikoen [faller] utenfor yrkesskadedekningen, da skaden er et resultat av den ordinære utførelse av arbeid.» Likevel kom domstolen til at den skadegjørende hendelsen skilte seg markert fra spillets ordinære gang, samtidig som handlingen hadde betydelig skadepotensiale. Med den begrunnelse anså Høyesterett hendelsen som en arbeidsulykke, og skaden ble ansett som en yrkesskade.

Erstatningsposter ved idrettsskade

Hovedformålet med all erstatning er å stille skadelidte økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. Det økonomiske tapet som har oppstått som en følge av skaden kan følgelig kreves erstattet. Ofte vil det være tale om merutgifter til medisiner, legebehandling og eventuell transport. Inntektstap skal også dekkes for perioden du har vært ute av stand til å arbeide. Ved alvorlige skadetilfeller som medfører en invaliditetsgrad på minst 15 % med minst 10 års varighet, kan skadelidte også kreve menerstatning for redusert livsutfoldelse.

Advokathjelp

Ved en idrettsskade må det foretas en konkret vurdering av om skaden kan godkjennes som en yrkesskade. Dette er komplekse vurderinger som en erstatningsadvokat kan bistå deg med. Våre advokater har både kompetanse og erfaring på området. Gjennom en gratis og uforpliktende samtale vil vi gi deg en forhåndsvurdering av din sak. Ta kontakt med en av våre advokater ved å ringe, sende en e-post eller sende en henvendelse under.

Les også om avslag på yrkesskadeerstatning her.

Vanlige spørsmål

Kan jeg kreve yrkesskadeerstatning etter en idrettsskade?

Ja, du kan kreve yrkesskadeerstatning etter en idrettsskade forutsatt at nærmere vilkår er oppfylt. Idrettsutøveren må ha blitt pådratt en erstatningsrettslig skade som følge av en arbeidsulykke ¨i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden¨. Visse sykdommer pådratt som følge av arbeidet er også å anse som yrkesskade.

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade eller sykdom som skyldes en arbeidsulykke oppstått under utførelsen av arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning etter en idrettsskade?

Hvor mye du kan kreve i erstatning etter en idrettsskade vil variere basert på de konkrete forholdene i saken. Generelt er det ofte grunnlag for å kreve merutgifter til legebehandling, medisiner, transport m.m. I tillegg kan inntektstap kreves erstattet for perioden du har vært ute av stand til å arbeide. Ved varige (minst 10 år) og betydelige (minst 15 % invaliditetsgrad) skader kan også menerstatning kreves for redusert livsutfoldelse.

Hva er vilkårene for yrkesskadeerstatning etter en idrettsskade?

For å kreve yrkesskadeerstatning etter en idrettsskade må det for det første foreligge en godkjent yrkesskade. Det vil si at skaden må være oppstått som følge av en arbeidsulykke oppstått ¨i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden¨. Videre må skaden som hovedregel ha ledet til et økonomisk tap, og det må foreligge årsakssammenheng mellom ulykken og skaden/tapet.

Når foreldes krav om yrkesskadeerstatning?

Krav om yrkesskadeerstatning foreldes 3 år etter utløpet av det kalenderåret arbeidstakeren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om forholdet som begrunner kravet, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 15 første ledd.

Kilder

Evensen, Lars Marcus. Høyesteretts dom om yrkesskade i «Fotballdommen» – Rt. 2006 s. 1642 i Tidsskrift for Erstatningsrett 01-02/2007 (Volum 4).

https://core.ac.uk/download/pdf/30901776.pdf

https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/20074/87_JUS399_V19.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!