Erstatning etter jaktulykke?

En jeger som holder sitt gevær rett etter en jaktulykke

Jakt er for mange en minneverdig opplevelse. Samtidig følger også et stort ansvar. Dersom noen skulle bli skadet under jakt vil skytteren kunne bli ansvarlig. Krav om erstatning forutsetter uaktsom opptreden fra jegerens side, et økonomisk tap hos skadelidte og årsakssammenheng mellom den uaktsomme opptreden og skaden. 

Erstatningsvilkår etter jaktulykke

Ansvarsgrunnlag

Krav om erstatning forutsetter først og fremst at det foreligger et ansvarsgrunnlag. Ved en ulykke i forbindelse med jakt vil det gjerne være spørsmål om skytteren har opptrådt uaktsomt. Det følger av den ulovfestede culpa-regelen at den som uaktsomt har forårsaket en skade er erstatningsansvarlig for oppståtte tap.

For å vurdere om en person har opptrådt uaktsomt må det undersøkes om påstått skadevolder er å bebreide for å ha handlet på en bestemt måte eller for å ha unnlatt å handle. Vedkommendes opptreden vil sammenliknes med hva en alminnelig fornuftig person i samme situasjon ville ha gjort. Det vil altså ses hen til hvordan en alminnelig jeger ville handlet i lys av de konkrete forholdene på stedet da skaden inntraff. Dersom den påstått ansvarliges handlemåte avviker fra den oppstilte handlingsnormen vil vedkommende anses å ha opptrådt uaktsomt.

En høy aktsomhetsnorm må oppstilles for jegere. Dette har sin bakgrunn i at desto større den potensielle skadeevnen er, jo strengere krav må stilles til aktsomheten. Feil valg under jakt kan få svært alvorlige og ikke minst fatale følger.

Økonomisk tap

Videre må skadelidte som hovedregel være påført et økonomisk tap for å bli tilkjent erstatning. Det kan være tale om merutgifter til eksempelvis legebehandling, medisiner og transport. Ødelagte klær og annet utstyr kan også kreves erstattet. I tillegg kan skadelidte kreve erstatning for tapt inntekt, dersom dette ikke dekkes fullstendig av eventuelle trygdeordninger.

«Erstatningsrettens oppgave er […] å gjenopprette situasjonen forut for skaden.» Kilde: Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utgave, Oslo, 2019, s. 17.

Ved alvorlige skader eller dødsfall kan det også være grunnlag for å kreve erstatning for ikke-økonomisk tap. Menerstatning skal kompensere for redusert livsutfoldelse og kan kreves dersom skadelidte er påført en varig og betydelig skade, jf. skadeserstatningsloven § 3-2. Det vil si minst 15 % medisinsk invaliditet med minst 10 års varighet. I tillegg kan oppreisning kreves for såkalt «tort og svie», dersom skaden er voldt forsettlig eller grovt uaktsomt, jf. skadeserstatningsloven § 3-5. Oppreisningserstatning kan også kreves av avdødes etterlatte.

Årsakssammenheng

Endelig må det foreligge årsakssammenheng mellom den uaktsomme opptreden og påført skade. Det vil si at skaden ikke ville ha skjedd dersom den skadegjørende handling tenkes borte. Skadevolders handling må altså være en nødvendig og ikke uvesentlig betingelse for at skaden inntraff. Tapet kan videre ikke være for fjernt, avledet og indirekte, hvilket kan være tilfellet ved tredjemannstap.

Eksempel erstatning jaktulykke

Et eksempel på en erstatningssak etter jaktulykke følger av dommen inntatt i RG-1972-293 for Inderøy herredsrett. Saksforholdet gjaldt en jeger som hadde blitt skutt i hodet av en annen jeger under rådyrjakt. Skytteren trodde han hadde skutt på et rådyr. Skadelidte mistet synet på begge øynene. Skytteren ble ansett å ha opptrådt grovt uaktsomt, fordi han skjøt før han med sikkerhet kunne se at det var et rådyr. Ettersom skadelidtes arbeidsinntekt ikke ville nå trygdebeløpet han fikk utbetalt, var det ikke noe inntektstap å erstatte. Skadevolderen ble likevel dømt til å betale 20 000 kroner i erstatning for ikke-økonomisk tap.

Et ytterligere eksempel følger av TNHER-2017-111604 for Nord-Troms tingrett. Saken omhandler en jaktulykke i 2017. Skadevolder hadde jaktet på rev inne på et avfallsanlegg idet han avfyrte et rifleskudd som traff en mann i hodet. Mannen jaktet i det samme området, og døde umiddelbart. Mannens etterlatte samboer og foreldre krevde oppreisningserstatning fra skadevolder. Etter skadeserstatningsloven § 3-5 kan den som forsettlig eller grovt uaktsomt volder en annens død pålegge å betale avdødes ektefelle, samboer, barn eller foreldre oppreisning. Etter en samlet vurdering av hendelsesforløpet kom tingretten til at tiltaltes handlemåte representerte et markert og klart avvik fra det forsvarlige og derfor var å anse som grovt uaktsomt. Avdødes foreldre og samboer ble tilkjent 125 000 hver i oppreisningserstatning.

Kontakt advokat etter en jaktulykke

Har du eller noen du kjenner vært utsatt for en jaktulykke? Ta kontakt med en av våre spesialiserte erstatningsadvokater i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Vårt advokatkontor er tilgjengelig på telefon og e-post. Du kan også fylle ut skjemaet under, så vil en av våre erstatningsadvokater ta kontakt med deg snarest.

Vanlige spørsmål

Kan jeg kreve erstatning etter en jaktulykke?

Ja, du kan kreve erstatning etter en jaktulykke dersom du er påført en personskade og/eller materiell skade grunnet uaktsom opptreden fra en jeger. Skaden må videre ha ledet til et økonomisk tap.

Hva er fristen for å fremme krav om erstatning?

Krav om erstatning må fremmes innen 3 år etter den dagen skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9. Av bevismessige hensyn er det tilrådelig å fremme kravet snarest.

Hva kan jeg kreve i erstatning etter en jaktulykke?

Etter en jaktulykke kan du kreve ditt fulle økonomiske tap som følge av den pådratte skaden erstattet. Det kan være tale om inntektstap og/eller merutgifter til blant annet legebehandling og medisiner. Skader på klær og annet utstyr kan videre kreves erstattet. I tillegg kan det i visse tilfeller kreves menerstatning og/eller oppreisning for ikke-økonomisk tap. Oppreisning kan også kreves av etterlatte etter avdøde.

Hva innebærer kravet om årsakssammenheng?

Vilkåret om årsakssammenheng krever at det foreligger en årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handlingen eller unnlatelsen og skaden. Det vil si at skaden ikke ville ha skjedd dersom den uaktsomme opptreden tenkes borte.

Hva skal til for at en jeger skal bli erstatningsrettslig ansvarlig?

En jeger som har opptrådt uaktsom under jakt kan bli erstatningsansvarlig. Avgjørende vil være om vedkommende kan bebreides for å ha handlet på en bestemt måte eller for å ha unnlatt å handle i lys av de konkrete omstendighetene på ulykkestidspunktet.

Kilder

Aas, Halvor. Viltloven § 20 og bruk av kunstig lys under jakt, Lov og Rett 07/2017 (Volum 56). https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2017-07-06

Bjerkvik, Verner. Om kravet til omsynsfull jakt etter viltlova § 19, Lov og Rett 05/2009 (Volum 48).   https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3061-2009-05-04

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utgave, Oslo, 2019

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!