Erstatning etter sosial sammenkomst med jobben

En mann som sitter på sengekanten etter å ha blitt utsatt for en yrkesskade under en sosial sammenkomst

Dersom du har vært utsatt for en skade under en sosial sammenkomst eller fritidsaktivitet i regi av arbeidsgiver som har nær tilknytning til ditt ordinære arbeid kan du ha rett til yrkesskadeerstatning. Særlig team-byggingsaktiviteter har blitt godkjent i praksis. 

Generelt om yrkesskade

En yrkesskade er en «personskade» som skyldes en «arbeidsulykke» som oppstår mens arbeidstakeren er «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven § 13-3 og 13-6. Hva gjelder vilkåret om «personskade» kan det både være tale om fysiske og/eller psykiske skader etter en arbeidsulykke. En «arbeidsulykke» er en plutselig eller uventet ytre hending. Med ytre hending menes at skaden må være forårsaket av noe utenfor kroppen.

Endelig må skaden ha skjedd «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden». Ifølge Høyesterett er det en sterk innbyrdes sammenheng mellom disse vilkårene. Så langt vilkåret «i arbeid» er oppfylt, vil de to øvrige nærmest automatisk også foreligge. I praksis vil vurderingen dreie seg om hvorvidt et er tilstrekkelig tilknytning og nærhet til det ordinære arbeidet.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Skade som oppstår under sosial sammenkomst med jobben er som utgangspunktet ikke omfattet av yrkesskadedekningen. Middag, julebord eller organisert trening etter arbeidstid vil altså normalt ikke omfattes. Det finnes likevel unntak.

«De risiki en arbeidstaker kan bli utsatt for, har for mange endret seg vesentlig fra den gang vi først fikk en lovgivning om ulykkesforsikring av 1894. Spesielt gjelder det i forhold til ulike aktiviteter som skjer utenfor det egentlige arbeidsstedet, og som også kan avvike svært fra de som er vedkommendes normale arbeidsoppgaver.» Kilde: Narvland, Runar. Omfattes skader som skjer på seminarer og sosiale utflukter av lovgivningen om yrkesskadeforsikring og yrkesskadetrygd?, Tidsskrift for Erstatningsrett 04/2007 (Volum 4), s. 268.

I det følgende vil reglene utbroderes med utgangspunkt i en faktisk sak som har vært til behandling i Høyesterett.

Les om å kreve erstatning fra arbeidstaker her.

Yrkesskade under sosialt arrangement

Høyesterettsdommen Rt. 2014 s. 513 (akeulykke) gjaldt en arbeidstaker som ble skadet i en akeulykke i forbindelse med et faglig seminar i regi av arbeidsgiver.

I avsnitt 40 og 42 uttaler Høyesterett følgende:

«I det moderne arbeidsliv ligger det for mange arbeidstakere innenfor det ordinære arbeidet at man fra tid til annen drar på faglige seminarer utenfor det vanlige arbeidsstedet. Skader som skjer under den faglige delen av et slikt seminar, vil oppfylle bedriftsvilkårene. […] På den annen side dekkes ikke alle aktiviteter som utføres i forbindelse med arbeidet. For eksempel dekkes vanligvis ikke skader som inntreffer under rent sosiale aktiviteter eller fritidsaktiviteter i regi av arbeidsgiveren, som middag og dans på seminar, julebord eller organisert trening etter arbeidstid.»

Likevel påpeker Høyesterett at det ikke kan utelukkes at en skade som har skjedd under en fritidsaktivitet eller sosial aktivitet kan ha skjedd «i arbeid». Ved vurderingen vil det være av betydning hvilken tilknytning og nærhet det er mellom aktiviteten og arbeidstakerens ordinære arbeid. Når skaden har skjedd i tilknytning til et faglig seminar, vil vurderingen bero på om aktiviteten må anses som arbeid i relasjon til det aktuelle seminaret. I avsnitt 44 sier Høyesterett følgende:

«Dersom arbeidsgivere pålegger arbeidstakeren å delta på en bestemt aktivitet, må aktiviteten som den store hovedregel anses for å ha skjedd «i arbeid» […] Også aktiviteter som arbeidsgiveren forventer at arbeidstakeren skal delta på, må som hovedregel være omfattet.»

Ved vurderingen vil det videre være av betydning hvorvidt aktiviteten skjer i arbeidsgiverens eller arbeidstakerens regi.

Eksempel – Den konkrete vurderingen i Akedommen

I Akedommen var det i utgangspunktet tale om en ren fritidsaktivitet i form av aking. Formålet med aktiviteten var imidlertid å styrke teambyggingen mellom seminardeltakerne. Akingen hadde dermed en viss tilknytning til seminarets faglige del. Videre hadde akingen som formål å skape engasjement på seminarets faglige del. Også dette styrket tilknytningen til arbeidet. Videre var seminaret obligatorisk, men ikke selve akingen. Det var likevel forventet at man deltok, hvilket tilsa at akingen inngikk i seminaret og dermed var «i arbeid». I tillegg var det arbeidsgiveren som betalte og arrangerte aktiviteten og hadde derfor mulighet til å kontrollere risikoen. Yrkesskadedekningens formål – å sikre mot risiko man utsettes for i arbeid – tilsa dermed at arbeidstakeren ikke skulle bære risikoen. Høyesterett påpeker i dommen at det er tale om et grensetilfelle, men finner det likevel ikke tvilsomt at akingen skjedde «i arbeid».

Les også vår artikkel om hvor mye du kan få i erstatning etter yrkesskade.

Advokathjelp ved yrkesskade

Har du vært utsatt for en skade under en sosial sammenkomst med jobben? Hvorvidt aktiviteten er å anse som «i arbeid» er en kompleks juridisk problemstilling som forutsetter kjennskap til både regelverk og rettspraksis på området. Ta derfor kontakt med en erstatningsadvokat for veiledning. En av erstatningsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad gir deg gjerne en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering. Våre advokater er tilgjengelig på telefon og e-post. Du kan også fylle ut skjemaet på nettsiden, så kontakter en advokat deg innen kort tid.

Les også om erstatning etter ran på jobb.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en ¨personskade¨ som skyldes en ¨arbeidsulykke¨ som oppstår mens arbeidstakeren er ¨i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden¨, jf. folketrygdloven § 13-3 og 13-6.

Kan jeg få yrkesskadeerstatning etter skade under sosial sammenkomst med jobben?

Skade som oppstår under sosial sammenkomst med jobben er som utgangspunktet ikke omfattet av yrkesskadedekningen. Likevel finnes det unntak der aktiviteten har nær tilknytning til ditt ordinære arbeid, eksempelvis team-byggingsaktiviteter.

Hva vil det si at skaden må skyldes en arbeidsulykke?

At skaden må skyldes en arbeidsulykke innebærer at skaden må være påført av en plutselig eller uventet ytre hending. Med ytre hending menes at skaden må være forårsaket av noe utenfor kroppen.

Må jeg betale for advokat ved krav om yrkesskadeerstatning?

Nei, du må ikke betale for advokat ved krav om yrkesskadeerstatning. Forsikringsselskapet vil dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning etter en yrkesskade?

Hvor mye du kan kreve i erstatning etter en yrkesskade vil variere basert på det konkrete skadeomfanget. Hovedregelen er at du kan kreve alle dine økonomiske tap og utgifter som følge av skaden erstattet.

Kilder

Narvland, Runar. Omfattes skader som skjer på seminarer og sosiale utflukter av lovgivningen om yrkesskadeforsikring og yrkesskadetrygd?, Tidsskrift for Erstatningsrett 04/2007 (Volum 4). https://doi.org/10.18261/ISSN0809-9545-2007-04-03

Sletten, Tormod A. Grensen mellom yrkesskader og fritidsskader: Bruk av administrativ praksis som rettskilde, Tidsskrift for Erstatningsrett 02-03/2004 (Volum 1). https://doi.org/10.18261/ISSN0809-9545-2004-02-03-08

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/20968/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!