Kan det kreves prisavslag og erstatning for samme mangel?

Bilde av penger, et hus og en penn på et papir

Rt. 2012 s. 1138: Saken gjaldt et krav på prisavslag for råteskader, som ble ansett for å være identisk med et tidligere erstatningskrav i en tidligere sak mellom de samme partene.

Bakgrunnen for saken var et mangelskrav knyttet til fuktskader på en eiendom. Selger ble dømt til å betale erstatning til kjøper. Senere krevde kjøper prisavslag etter avhendingsloven for mangler ved den samme eiendommen. Hun gjorde gjeldende at retten i den tidligere saken ikke hadde behandlet kravet om prisavslag, men kun kravet om erstatning.

Spørsmålet for Høyesteretts ankeutvalg var om saken skulle avvises på bakgrunn av at kravet som var fremmet mot selger var det samme kravet som ble rettskraftig avgjort tidligere.

Høyesterett viste til at krav om prisavslag og krav om erstatning etter avhendingsloven i utgangspunktet er ulike krav, selv om de gjelder samme mangel, med henvisning til Rt. 2000 s. 199 (Pelsdyrhall-dommen). Videre ble det vist til Rt. 2006 s. 983, som gjaldt spørsmål om foreldelse av en boligkjøpers krav om erstatning og prisavslag for råteskader. I dommens avsnitt 35 og 36 ble følgende uttalt om situasjonen hvor to ulike krav knyttet seg til samme skade:

«Et mangelskrav etter avhendingsloven kan lett omfatte en rekke ulike poster, både knyttet til omkostninger ved utbedring av mangler og til andre former for økonomisk tap. Ikke minst vil omkostninger til utbedring rent teoretisk kunne utgjøre et stort antall enkeltposter, alt avhengig av hvor detaljert kravet settes opp (…)

I en sak som den foreliggende, hvor en mangel ved taket har ført til at andre deler av huset er påført følgeskader, vil det – i alle fall hvis følgeskaden er nærliggende å regne med – være rimelig å bedømme det krav som er knyttet til denne mangelen med korresponderende følgeskader, som ett krav

Det ble også vist til avgjørelsen i Rt. 2009 s. 286, hvor det ble lagt til grunn at krav om prisavslag og erstatning i entrepriseforhold var ett og samme krav. I dommens avsnitt 23 ble det uttalt at det «er sterk samanheng mellom reglane for prisavslag og for skadebot sjølv om det er tale om ulike vilkår og ulike utmålingsprinsipp».

I den foreliggende saken hadde kjøperen tidligere blitt tilkjent erstatning. Spørsmålet var om hun nå var avskåret fra et nytt krav om prisavslag. Lagmannsretten hadde slått fast at det var nær sammenheng mellom manglene som var påberopt til støtte for prisavslagskravet, og de som ble gjort gjeldende i den tidligere saken. Ankeutvalget sluttet seg til dette. Begge kravene var begrunnet i råteskader med utspring i takkonstruksjonene på eiendommen.

Når erstatningskravet i den tidligere saken ble basert på utbedringskostnadene, og disse kostnadene ble erstattet, kunne det ikke gi rom for prisavslag, som nettopp skal fastsettes til «kostnadene ved å få mangelen retta». Resultatet i saken ble at anken over lagmannsrettens avvisningskjennelse ble forkastet.

Les også vår artikkel om erstatning ved forekomst av skjeggkre her.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!