Erstatning etter skade på kollektivtransport?

en person som sitter på bussen

Bussen, trikken, t-banen og toget har alle forsikring med et objektivt ansvar. Det innebærer at forsikringsselskapet vil erstatte alle skader som kollektivtransport forårsaker på passasjerer og forbipasserende. Som hovedregel kan skadelidtes fulle økonomiske tap kreves erstattet. 

Skade på kollektivtransport

På lik linje med bilulykker som oppstår fra tid til annen, vil også ulykker kunne oppstå ved bruk av kollektivtransport. Det kan være tale om et fall grunnet en buss eller trikk som bråbremser, en klemskade i dørene, eller skade ved av- eller påstigning. En slik ulykke kan igjen resultere i en personskade som vil lede til et økonomisk tap.

«Skader på transportsektoren er hyppige, og varierer fra enkeltstående skader til store katastrofer. Skaden kan ramme passasjerer og utenforstående tredjepersoner, og det kan være både personskader og tingsskader.» Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett, 5. utgave, Oslo, 2005, s. 186.

Vilkårene for erstatning etter trafikkulykke kan du lese mer om her.

Erstatning etter skade på buss

Alle kjøretøy er pliktig til å tegne ansvarsforsikring. Det gjelder også busser. I likhet med ansvarsforsikringen til biler, har bussens ansvarsforsikring et objektivt ansvar ved skade. Avgjørende vil være om skaden skyldes den særlige risiko knyttet til bussens fart, tyngde, lettbevegelighet, motor, signaler og tekniske utstyr for øvrig. Det er altså intet vilkår at bussjåføren har utvist skyld.

Forsikringen omfatter sjåfør, passasjerer, forbipasserende, og materielle skader på bussen og andre biler. Skade kan eksempelvis oppstå ved fall i bussen, klem i bussdørene eller ved av- og påstigning.

Erstatning etter skade på trikk, t-bane eller tog

Jernbanen, hvilket omfatter trikk, t-bane og tog, har et objektivt ansvar for skade som jernbanen volder på sine passasjerer. Jernbaneansvarsloven § 3 angir at:

«Jernbanen plikter å erstatte personskade som driften av jernbanen volder og som rammer en reisende under hans opphold i jernbanevognene eller under på- eller avstigning. Dette gjelder selv om skaden ikke kan legges jernbanen til last.»

Videre har jernbanen også ansvar for skade på andre enn passasjerer. Følgende fremgår av jernbaneansvarsloven § 9:

«Jernbanen plikter uten hensyn til skyld å erstatte annen personskade enn nevnt i § 3 som kjøringen volder. Var skadelidte 15 år eller eldre, gjelder dette likevel bare når vedkommende befant seg utenfor jernbanens kjørevei eller på et sted åpent for allmenn ferdsel da skaden inntraff.»

På lik linje med biler som plikter å tegne ansvarsforsikring, må altså alle tog, trikker og t-baner ha ansvarsforsikring. Ved skade voldt av jernbanen vil skadelidte ha rett til erstatning fra jernbanens forsikringsselskap. I tillegg til personskade gjelder også det objektive erstatningsansvaret for tingsskader, jf. jernbaneansvarsloven § 10. Ansvaret gjelder imidlertid ikke kollisjon med motorvogn på en planovergang.

Eksempel påkjørsel av trikk

Høyesterettsdommen inntatt i HR-2016-1464-A gjelder en kvinne som ble påkjørt av en trikk idet hun krysset trikkelinjen ved rødt lys i en fotgjengerovergang. Trikkeierens forsikringsselskap var i utgangspunktet erstatningsansvarlig etter jernbaneansvarsloven § 9. Likevel kom Høyesterett, i likhet med de tidligere instanser, til at erstatningen fra trikkeiers forsikringsselskap måtte avkortes med 50 % som følge av skadelidtes egen medvirkning, jf. jernbanenasvarsloven § 12 første ledd. Høyesterett uttalte at normen for vurderingen av skadelidtes forhold er den samme som etter bilansvarsloven. Skadelidte hadde opptrådt klart uaktsomt ved å krysse overgangen på rødt lys.

Du kan lese mer om avkortning av erstatning i trafikksaker her.

Eksempel påkjørsel av T-bane

Saken inntatt i RG-2008-1089 for Borgarting lagmannsrett omhandler en mann som ble påkjørt av en T-banevogn og måtte amputere begge beina. Han hadde oppholdt seg på perrongen med ryggen mot skinnegangen da toget kom inn på stasjonen. Videre tok han et par steg bakover uten å se seg for og falt ned i skinnegangen hvor han ble truffet av togets front. Både Tingretten og Lagmannsretten kom til at det objektive ansvaret for skader på andre enn passasjerer etter jernbaneansvarsloven § 9 ikke kom til anvendelse. Begrunnelsen var at skadelidte hadde befunnet seg i jernbanens kjørevei som ikke var åpen for allmenn ferdsel. Det var ikke av betydning at skadelidte ved en ulykke hadde falt ned i sporet.

Erstatningsbeløpet

Som hovedregel skal skadelidtes fulle økonomiske tap dekkes. Aktuelle erstatningsposter kan være tap av inntekt, merutgifter til legebehandling, samt medisiner o.l. Ved varige og betydelige skader kan også menerstatning for redusert livsutfoldelse kreves. Du kan lese mer om utmåling av erstatningen her.

Kontakt advokat ved skade på kollektivtransport

Har du blitt påført en skade på kollektivtransport som har ledet til et økonomisk tap? Da kan du inneha en rett til erstatning fra transportmiddelets ansvarsforsikring. Kontakt en dyktig erstatningsadvokat i dag for å få bistand til å fremme riktig erstatningskrav. Forsikringsselskapet vil dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat. Advokatfirmaet Teigstad er tilgjengelig på telefon og e-post. Alternativt kan du fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en av våre advokater kontakt med deg snarest.

Vanlige spørsmål

Kan jeg kreve erstatning etter å ha blitt påkjørt av trikken?

Ja, du kan kreve erstatning etter å ha blitt påkjørt av trikken. Forsikringsselskapet til trikken vil utbetale erstatning for dine økonomiske tap som følge av ulykken. Dersom du har medvirket til ulykken, eksempelvis ved å gå på rødt lys, kan imidlertid erstatningsbeløpet avkortes.

Må jeg betale for advokat etter en ulykke på kollektivtransport?

Nei, du må i utgangspunktet ikke betale for advokat etter en ulykke på kollektivtransport. Forsikringsselskapet til det aktuelle transportmiddelet vil utbetale nødvendige og rimelige utgifter til advokat som en del av erstatningen.

Kan jeg kreve erstatning etter å ha blitt påført en skade på bussen?

Ja, i likhet med biler er det pålagt for busser å tegne ansvarsforsikring. Bussens ansvarsforsikring vil følgelig dekke tap som oppstår grunnet ulykker forårsaket av bussen, uavhengig av om sjåføren er skyld i skaden.

Har t-banen, trikken og toget ansvar ved skade?

Ja, det følger av jernbaneansvarsloven § 3 og § 9 at jernbanen plikter å erstatte skade som den forårsaker på passasjerer og andre. Jernbanens ansvarsforsikring vil utbetale erstatningsbeløpet.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning etter skade på kollektivtransport?

Som hovedregel kan du kreve ditt fulle økonomiske tap som følge av skaden erstattet. Det kan være tale om inntektstap dersom skaden har medført at du er ute av stand til å arbeide en periode, og/eller merutgifter til legebehandling, medisiner m.m. Ved varige og betydelige skader kan også menerstatning kreves for ikke-økonomisk tap.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett, 5. utgave, Oslo, 2005.

Nygaard, Nils. Skade og ansvar, 6. utg. Bergen, 2007.

https://banenor.brage.unit.no/banenor-xmlui/bitstream/handle/11250/194418/Ansvar%20for%20sporvogn_masteroppgave_Gjeruldsen.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!