Yrkesskadeerstatning ved astma eller kols

En kvinne som har fått en yrkessykdom i form av astma som følge av jobben

Dersom du har blitt påført en eller flere yrkessykdommer, herunder astma eller kols vil du kunne kreve erstatning fra både NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet. Ved alvorlige yrkessykdommer kan dette ofte bli svært store summer, særlig i de tilfeller der du blir stående utenfor arbeid. 

Hva er en yrkessykdom

«En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer». Kilde: NAV.

Videre er det et krav for at NAV skal godkjenne yrkessykdommen at du er yrkesskadedekket i den perioden påvirkningen skjedde.

For at sykdommene skal godkjennes som en yrkessykdommer må sykdommen være i overenstemmelse med symptomene som denne yrkessykdommen kan fremkalle.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Hva er astma og KOLS

Astma er en kronisk betennelsestilstand i luftveiene. Typiske symptomer er økt slimproduksjon, hoste, pustevansker og piping i brystet. Astma anses å være yrkesrelatert dersom den forverres eller utløses ved eksponering av ulike stoffer i arbeidsmiljøet. Typiske yrker som er utsatt for å utvikle astma er eksempelvis malere, elektrikere, renholdere og frisører.

KOLS er en samlebetegnelse på kroniske lungesykdommer. KOLS som yrkesskade kan utvikles typisk ved skadelig luftforurensning som for eksempel røyk, støv, gass og damp. Typiske utsatte yrkesgrupper er bygg- og anleggsarbeidere og vei- og tunnelarbeidere. Vanlige symptomer er morgenhoste, at man føler seg tungpustet og har økt slimproduksjon.

Yrkesskadeforsikring og erstatning

Dersom en arbeidstaker blir utsatt for en eller flere yrkessykdommer har arbeidsgiver en plikt til å sende skademelding til både NAV og Arbeidstilsynet. I tillegg plikter alle arbeidsgivere å tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Forsikringen kommer til anvendelse selv om ingen har utvist skyld.

Yrkesrelatert KOLS og astma utløser rettigheter både etter folketrygden og yrkesskadeforsikringen, og yrkessykdommer må derfor behandles parallelt opp mot NAV og forsikringsselskapet.

Erstatningsposter

Ved yrkessykdom risikerer du potensielt å lide et stort økonomisk tap, særlig i de tilfeller der du blir stående på siden av arbeidsmarkedet. I slike tilfeller kan du potensielt stå overfor en million-erstatning. Under følger en liste over de mest relevante erstatningspostene som kan være aktuelle for deg som har fått en yrkessykdom.

 • Tapt inntekt
 • Tapt fremtidig inntekt
 • Erstatning for merutgifter

For erstatning for ikke-økonomisk tap er oppreisningserstatning og menerstatning særlig aktuelle.

Menerstatning ved kols og astma som yrkessykdom

Hvis du som følge av jobben din har fått en yrkessykdom i form av kols eller astma vil du i enkelte tilfeller kunne kreve menerstatning. Menerstatning er erstatning for ikke-økonomisk tap og omtales gjerne som erstatning for tapt livsutfoldelse.

For å ha krav på menerstatning er det to vilkår som må være oppfylt. Yrkessykdommen må være varig og betydelig. For at sykdommen skal anses å være varig må den ha en varighet på minst 7-10 år. Betydelighetskravet sikter til en medisinsk invaliditet på minst 15%. For å finne ut hvor høy invaliditetskrav kolsen eller astmaen representerer benytter man seg av en invaliditetstabell utarbeidet av Arbeids-og sosialdepartementet og en spesialist på din sykdom. Ved kols og astma-situasjoner vil det typisk være en lungespesialist som bistår.

Du kan lese mer om menerstatning ved yrkesskade her.

Advokathjelp

Har du fått en yrkessykdom og lurer på hva du kan kreve erstattet og hvordan du skal gå frem? Våre advokater spesialisert på erstatningsrett kan bistå deg i alle steg i prosessen. Du kan ta kontakt med en advokat enten direkte på telefon eller e-post, hvis ikke kan vi ta kontakt med deg ved at du fyller inn skjema under.

Les om betydningen av sakkyndige ved yrkesskadeerstatning.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkessykdom?

En yrkessykdom er en sykdom som kommer som følge av en skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet. Det er også et krav for at NAV skal godkjenne yrkessykdommen at du er yrkesskadedekket i den perioden påvirkningen skjedde.

Må jeg ha et økonomisk tap for å kreve erstatning?

Utgangspunktet er at erstatning skal virke som økonomisk kompensasjon for det økonomiske tapet du har lidt. Det er derfor er forutsetning for erstatning at yrkessykdommen har ført til et økonomisk tap. Likevel kan det tenkes tilfeller der du har krav på oppreisningserstatning eller menerstatning som er erstatning for ikke-økonomisk tap.

Hvem skal kravet rettes mot?

Yrkessykdommen skal meldes inn til NAV og sammen skal NAV og ansvarlig forsikringsselskap dekke det økonomiske tapet du har lidt som følge av yrkessykdommen.

Hvem dekker eventuelle utgifter til advokat?

Ansvarlig forsikringsselskap skal betale rimelige og nødvendige utgifter du skulle ha til advokat. Advokatutgiftene vil gå inn som en del av det kravet du har rett til å få erstattet.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

NAV: Yrkessykdom.

Solheim, Stig H. Utmåling av menerstatning i Jussens Venner 05-06/2005(Volum 40). https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3126-2005-05-06-03. 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!