Erstatning fra kommunen

To menn som jobber i en kommune diskuterer et krav om erstatning

Kommunen er som arbeidsgiver erstatningsansvarlig for økonomisk tap som ansatte i kommunen volder ved utføring av sitt arbeid. Erstatningsansvaret omfatter både forsettlig og uaktsomt tap. I denne artikkelen vil du kunne lese mer om erstatning fra kommunen. 


Kommunen som arbeidsgiver

Arbeidsgiveransvaret

I samsvar med skadeerstatningslova § 2-1 er arbeidsgiver erstatningsansvarlig for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren. Ansvaret omfatter likevel ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet.

«Som arbeidsgiver regnes «det offentlige og enhver annen som i eller utenfor ervervsvirksomhet har noen i sin tjeneste». Med dette menes at den som har en slik avtale eller arbeidsordning med en annen, at denne blir har arbeidstaker. Lovens uttrykk «det offentlige» omfatter stat, kommune og fylkeskommune». Kilde: Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, s. 208. Universitetsforlaget, 2. utgave, 2019.

Bestemmelsen gir uttrykk for arbeidsgiveransvaret som innebærer at kommunen som arbeidsgiver som er erstatningsansvarlig for økonomiske tap som skyldes arbeidstakers arbeid. Dette innebærer at dersom noen blir påført et økonomisk tap som følge av at ansatte i kommunen har opptrådt forsettlig eller uaktsom kan de kreve erstatning fra kommunen.

Opptreden er forsettlig dersom den ansatte har handlet bevisst eller har hatt vilje til å foreta handlingen. Det skilles mellom tre former for forsett: hensiktsforsett, sannsynlighetsforsett og eventualitetsforsett. Alle formene for forsett er tilstrekkelig for at kommunen blir erstatningsansvarlig.

Opptreden er uaktsom dersom den ansatte handler i strid med kravet til forsvarlig opptreden, og ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides. Dette innebærer at den ansatte kunne og burde ha handlet annerledes.

Krav på erstatning

Erstatning fra kommunen

En forutsetning for å kunne kreve erstatning fra kommunen er at man har blitt påført et økonomisk tap. Det er nettopp dette tapet som erstatningen tar sikte på å kompensere for. Skadelidte må selv bevise at han har lidt et slikt tap. I enkelte tilfeller kan det dessuten kreves erstatning for ikke-økonomiske tap. Da vil ménerstatning og/eller oppreisningserstatning være nærliggende erstatningskrav.

Erstatning forutsetter i tillegg at det er en adekvat årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og den skadevoldende handlingen. I dette ligger et krav om at den skadevoldende handlingen er en nødvendig betingelse for at skadelidte lider et økonomisk tap. Dessuten må det økonomiske tapet ikke anses å være en for fjern, avledet og indirekte følge av den skadevoldende handlingen. Les mer om vilkåret om årsakssammenheng her.

Ta kontakt med advokat

Det kan oppleves overveldende å gå til sak mot kommunen. Vi opplever at våre klienter føler seg trygge og ivaretatt gjennom bistand hos oss. Dersom du er usikker på om du har krav på erstatning, eller trenger hjelp til å fremme et erstatningskrav, ta kontakt med en av våre advokater for en gratis og uforpliktende samtale. Viser det seg at det blir aktuelt med videre bistand ut over dette, er det også gode muligheter til å få dekket utgiftene knyttet til bistand gjennom ulike forsikringsordninger man allerede har. Kontakt oss på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet like nedenfor.

Vanlige spørsmål

Hvem skal jeg kreve erstatning fra?

I samsvar med skadeerstatningslova § 2-1 er kommunen erstatningsansvarlig for økonomisk tap som voldes forsettlig eller uaktsomt av de ansatte i kommunen under utføring av deres arbeid eller verv.

Når kan jeg kreve erstatning fra kommunen?

Det kan kreves erstatning fra kommunen når de tre kumulative vilkårene for erstatning; ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og adekvat årsakssammenheng.

Hvor mye kan jeg få i erstatning?

Erstatningskravet settes til det økonomisk tapet skadelidte har blitt påført. Dette innbærer at erstatningskravets størrelse må fastsettes konkret.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. Universitetsforlaget, 2. utgave, 2019.

Nordhus, Ole-Gunnar. Arbeidsgiveransvar for arbeidstakerens «abnorme» skadeforvoldelse. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 04/2018 (Volum15).

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/22207/91144.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!