Erstatning for kontraktsbrudd?

En dommerhammer med teksten "Kontraktsbrudd" over

Har du opplevd at motparten har misligholdt sin del av kontrakten? Ved kontraktsbrudd det gode muligheter for at du har krav på erstatning. For å kreve erstatning innenfor kontrakt, må også de grunnleggende erstatningsvilkårene være oppfylt.

Foreligger det kontraktsbrudd?

For å kreve erstatning innenfor kontrakt må det for det første foreligge et kontraktsbrudd. Dersom avtalen ikke regulerer det konkrete tilfellet, vil bakgrunnsretten komme til anvendelse.

Hva er kontraktsbrudd?

De kontraktsrettslige lovene regulerer hva som skal til for at tingen eller tjenesten har en «mangel», og dermed medfører et kontraktsbrudd. I teorien blir kontraktsbruddet ofte referert til som «avvik fra kontraktsmessig oppfyllelse». Kontraktsbrudd kan forekomme som mangel eller forsinkelse.

Som regel vil det utgjøre et kontraktsbrudd dersom motparten ikke oppfyller sin del av avtalen. Det kan eksempelvis være å levere tingen, stille huset til disposisjon for overtakelse, eller forsvarlig utføring av en håndverkertjeneste.

«Mens den alminnelige erstatningsrett skal ivareta en rekke samfunnsmessige hensyn, kan kontraktserstatningsretten mye oppfattes som en regulering av risikoen for brudd på avtalefestede normer. Kontraktserstatningsretten har ført og fremst til oppgave å skape et oppfyllelsespress.» Kilde: Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave, Oslo, 2013, s. 466.

Eksempel fra håndverkertjenesteloven

Et eksempel på lovens minstekrav, finnes i håndverkertjenesteloven § 5. Dersom håndverkeren ikke utfører arbeidet i tråd med det som er avtalt, eller ikke utøver tjenesten «fagmessig», vil det foreligge en mangel etter lovens regler, jf. § 17. Her er et utdrag av bestemmelsens først og andre ledd:

§ 5. Utføring og materialer

(1) Tjenesteyteren skal utføre tjenesten fagmessig og ellers vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. I den utstrekning forholdene tilsier det skal tjenesteyteren veglede eller samrå seg med forbrukeren.

(2) Utføringen omfatter levering av de materialer som trengs, når annet ikke følger av avtale eller forholdene. Leverte materialer skal være av vanlig god kvalitet, når ikke annet følger av avtale.

I tillegg til at loven stiller krav til utførelsen av tjenesten, følger det av andre ledd at materialene som benyttes skal være av «vanlig god kvalitet». Dette minstekravet gjelder kun dersom ikke annet følger av avtalen mellom partene.

Loven oppstiller her minstekrav som er til for å beskytte forbrukeren i kontraktsforholdet. Dersom minstekravene ikke er oppfylt, vil det foreligge kontraktsbrudd, og da kan det hende at forbrukeren har krav på erstatning.

Krav om erstatning

I tillegg til at det må foreligge kontraktsbrudd, krever loven at også de øvrige erstatningsvilkårene må være oppfylt: ansvarsgrunnnlag, årsakssammenheng og økonomisk tap. Dersom også disse vilkårene er oppfylt, vil man ha et erstatningskrav i behold.

Det er hensiktsmessig å fremme kravet skriftlig via e-post, som følge av kontraktsbruddet. E-posten bør inneholde det rettslige grunnlaget for erstatningskravet, herunder en redegjørelse av hvorfor vilkårene for erstatning er oppfylt i din sak.

Prisavslag

Dersom disse vilkårene ikke kan konstateres oppfylt, kan det bli aktuelt å kreve prisavslag i stedet. I mange tilfeller vil det være av mer underordnet betydning hvorvidt kravet fremsettes som prisavslag eller erstatning. Poenget må være å få en økonomisk kompensasjon som følge av kontraktsbruddet.

Advokathjelp for å kreve erstatning

Dersom det foreligger et kontraktsbrudd hos motparten, og du ønsker å fremme erstatningskrav, kan du ta kontakt med en av våre advokater. Den første samtalen vil være uforpliktende og veiledende. Dersom du ønsker å engasjere oss, kan vi hjelpe deg med å fremme kravet overfor rette vedkommende. Ofte vil forsikringsselskapet dekke deler av advokatutgiftene i slike saker.

Les også om erstatning ved brudd på reglene om offentlige anskaffelser.

Vanlige spørsmål

Kan jeg kreve erstatning ved kontraktsbrudd?

Dersom motparten i kontraktsforholdet har misligholdt sin del av avtalen, kan du ha ditt erstatningskrav i behold. Erstatningskravet forutsetter at vilkårene om ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og økonomisk tap også er oppfylt.

Hva er et kontraktsbrudd?

Kontraktsbrudd kan defineres som avvik fra kontraktsmessig oppfyllelse. Det vil si at den ene parten i kontraktsforholdet ikke overholder sin del av avtalen. Et kontraktsbrudd utløser en rekke rettigheter hos den andre, herunder også krav om erstatning.

Hvordan fremmer jeg krav om erstatning som følge av kontraktsbrudd?

Dersom du ønsker å fremme krav om erstatning, er det hensiktsmessig å fremme kravet skriftlig. Kravet bør inneholde en rettslig redegjørelse for hvorfor vilkårene for erstatning er oppfylt.

Hvem skal jeg rette erstatningskravet mot?

Erstatningskravet bør rettes mot den som er ansvarlig for kontraktsbruddet. Dette vil gjerne være kontraktsparten som du har inngått et avtaleforhold med.

Kilder

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave, Oslo, 2013.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, Oslo, 2016.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19201/110535.pdf%3Fsequence%3D4%26isAllowed%3Dy

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!