Kreve erstatning fra en privatperson?

En advokat og en klient som diskuterer hvordan de kan kreve erstatning fra en privatperson

Vurderer du å fremme krav på erstatning mot en annen privatperson? Da er det visse forhold du bør tenke over. Denne artikkelen er ment å gi en oversikt over nettopp disse forholdene.


Hva kreves for å få gjennomslag for et erstatningskrav?

Før du bestemmer deg for å fremme et krav på erstatning mot en privatperson er det hensiktsmessig å ha oversikt over hvor velbegrunnet kravet faktisk er. Hvor velbegrunnet kravet er avhenger av om, og eventuelt hvor klart, erstatningsvilkårene er oppfylt. Er disse klart oppfylt, vil man ha en god sak overfor den ansvarlige skadevolder. Nedenfor gis en oversikt over de overordnede erstatningsvilkårene. Disse er generelle og gjelder uavhengig av hva slags skade det er tale om.

I en slik fase er det ikke uvanlig å kontakte advokat for å klarlegge hvorvidt erstatningsvilkårene er oppfylt. Våre dyktige advokater bistår deg gjerne.

Ansvarsgrunnlag

For det første må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Dette innebærer at man må ha et rettslig grunnlag/en hjemmel å holde skadevolderen ansvarlig etter. Innenfor norsk erstatningsrett skiller man mellom erstatning i og utenfor kontrakt. I dette ligger at ansvarsgrunnlaget kan foreligge både etter kontrakt/avtale og/eller etter lov.

Der det rettslige grunnlaget er kontrakt, vil kontrakten måtte tolkes for å avgjøre om skadevolder kan holdes ansvarlig. Er det rettslige grunnlaget en lovbestemmelse, vil man måtte vurdere skadeforholdet ut fra lovbestemmelsen og en tolkning av denne.

Merk! Skadeserstatningsloven er en av lovene som inneholder en rekke hjemler for erstatningsansvar i ulike situasjoner (erstatning utenfor kontrakt).

Les mer utfyllende om ansvarsgrunnlag her.

Økonomisk tap

For det andre må det foreligge et økonomisk tap. Det er dette økonomiske tapet erstatningen er ment å dekke. Erstatningen vil med andre ord utgjøre det man har tapt som følge av den skadevoldende handlingen.

Både tap som følge av tingskade og formuesskade og tap som følge av personskade omfattes. Utmålingsreglene er riktignok noe forskjellige for de ulike typene tap. Uavhengig av dette er den klare hovedregel i norsk erstatningsrett at man som skadelidt skal få dekket sitt fulle økonomiske tap; man skal stilles som om skaden aldri hadde skjedd.

«Når vilkårene for erstatning er oppfylt, er den alminnelige regel i norsk rett at skadelidte skal ha erstattet sitt fulle økonomiske tap». Kilde: Professor dr. juris Peter Lødrup, Lærebok i erstatningsrett.

Der det er tale om tingskade/formuesskade vil erstatningen utmåles ut fra en her og nå-betraktning: hvilket tap er lidt på utmålingstidspunktet? Ved personskade vil det derimot kunne foreligge krav på erstatning for fremtidige utgifter i tillegg til nåværende utgifter. Les mer om erstatning ved personskade her.

Adekvat årsakssammenheng

Det tredje vilkåret er kravet til adekvat årsakssammenheng. I kravet til årsakssammenheng ligger at skaden/tapet må være en direkte eller indirekte følge av den skadevoldende handlingen. For å vurdere dette bruker man den såkalte betingelseslæren. Handlingen/unnlatelsen må ha vært en «nødvendig betingelse» for at skaden inntraff. Dette vil være tilfellet dersom «skaden ikke ville skjedd om handlingen eller unnlatelsen tenkes borte». Dette følger av Rt-1992-64 (P-pilledom II).

I tillegg må kravet til adekvans være tilfredsstilt. Adekvanskravet innebærer at skaden/tapet må være påregnelig og ikke for fjernt eller avledet fra den skadevoldende handlingen. Det må være naturlig å knytte ansvar til den. Veiledende for denne vurderingen vil det være hvorvidt skaden var synbar for skadevolder. Kunne skadevolder med rimelighet sett skaden/tapet som en mulig følge av den skadevoldende handlingen, vil det typisk være rimelig at vedkommende skal dekke skadelidtes tap.

Krav til relevant dokumentasjon

Skal man fremsette et krav på erstatning mot en privatperson er det svært viktig at den nødvendige dokumentasjon foreligger. Det er den som fremsetter erstatningskravet som har bevisbyrden for at erstatningsvilkårene er oppfylt. Særlig i relasjon til vilkåret om økonomisk tap blir det derfor viktig å kunne dokumentere hvilke tap man har lidt som følge av den skadevoldende handlingen. Man vil kun få tilkjent erstatning for de tap som kan dokumenteres. Ta derfor gjerne vare på kvitteringer, utskrifter og annen dokumentasjon som kan underbygge erstatningskravet. Dette vil kunne være verdifullt i en eventuell erstatningssak mot skadevolder.

Kontakt oss for advokathjelp

Erstatningssaker kan være krevende å sette seg inn i på egen hånd. Ved bruk av advokat er det stor sannsynlighet for at erstatningssummen blir mer presis og korrekt ut fra de konkrete forholdene i saken. Vi vet nemlig hvilke rettigheter du har som skadelidt. Ta kontakt med en av våre dyktige advokater for en gratis og uforpliktende samtale. Vi hjelper deg gjerne! Kontakt oss på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet nedenfor.

Ofte stilte spørsmål

Hva er et erstatningskrav?

Et erstatningskrav kan defineres som et krav på kompensasjon for et tap man har blitt påført ved en skadevoldende handling. Tapet må typisk kunne utmåles i kroner og øre.

Hva kan kreves gjennom et krav på erstatning mot en privatperson?

Et erstatningskrav skal dekke økonomisk tap. Dermed vil det være det økonomiske tapet som er lidt som kan kreves dekket gjennom et erstatningskrav. Erstatningen fungerer således som en kompensasjon.

Hva kreves for å få gjennomslag for et erstatningskrav?

Tre overordnede vilkår må være oppfylt for at man skal få gjennomslag for et erstatningskrav. Det må foreligge ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap, samt adekvat årsakssammenheng mellom skaden/tapet og den skadevoldende handlingen. Hvorvidt disse vilkårene er oppfylt beror på en konkret vurdering ut fra forholdene i den enkelte sak.

Koster det noe å ta kontakt med advokat?

Det er en feiloppfatning blant flere at det påløper utgifter bare ved å ta kontakt med advokat. Hos oss er det først dersom det er avklart mellom klient og advokat at det er behov for ytterligere bistand at det påløper kostnader. Svært typisk er det da at man som klient har forsikringsordninger som dekker denne typen utgifter, slik at vedkommende sitter igjen med å måtte betale en mindre egenandel. Dette sjekker vi gjerne opp for deg.

Kilder

Kjelland, Morten. Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten. Nordisk försäkringstidskrift 1/2014. https://nft.nu/sites/default/files/Arsakssammenheng_og_bevis_i_personskade-erstatningsretten.pdf

Lødrup, Peter og Morten Kjelland. Lærebok i erstatningsrett. 6. utg. 2009. Oslo, 2012.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!