Krav om erstatning

En dommerhammer som blir brukt under en rettsak hvor det er krav om erstatning

Ønsker du å fremme et krav om erstatning, og lurer på om du har ditt krav i behold? Det finnes flere typer erstatning, som avhenger av forholdene i den konkrete situasjonen. Helt generelt er det likevel visse vilkår som uansett må være oppfylt. Denne artikkelen fremhever det viktigste i denne sammenheng.


Det gjelder tre generelle grunnvilkår som må være oppfylt for at en skal kunne kreve erstatning.

Ansvarsgrunnlag

For det første må det kunne konstateres et ansvarsgrunnlag for at det skal foreligge et erstatningskrav. Ansvarsgrunnlaget avhenger av den konkrete hendelsen som medfører et ønske om erstatningskrav. En refererer ofte til de ulike ansvarsgrunnlagene som ulovfestede, fordi de er utviklet gjennom rettspraksis.

Noen av ansvarsgrunnlagene er uaktsomhet (culpa), objektivt ansvar og skyldansvar. Dette er de såkalte direkte ansvarsformene, som innebærer at den skadevoldendee selv kan bli økonomisk ansvarlig.

Kontrollansvar

I tillegg snakker en gjerne også om kontrollansvar, som også er et ojektivt ansvarsgrunnlag, der selgeren kan bli ansvarlig til tross for at det ikke kan påvises skyld på hans side. I dag er flere av ansvarsgrunnlagene i større grad lovfestet, eksempelvis i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Culpa

Culpaansvaret er et sentralt ansvarsgrunnlag. Ved vurderingen av hvorvidt det foreligger culpa, vil det overordnede spørsmålet være om skadevolder handlet uaktsomt. Videre har Høyesterett uttalt i den såkalte Hårfønerdommen (HR-2017-1977-A) at skadepotensialet vil skjerpe aktsomhetsplikten, til tross for at sannsynligheten for at skaden inntreffer er liten.

Andre momenter ved aktsomhetsvurderingen vil være hvorvidt det forelå andre handlingsalternativer som skadevolder kunne benyttet seg av, uten at det ville medføre særlig ulempe for vedkommende.

Som nevnt er det et vilkår for erstatning at et av ansvarsgrunnlagene kan konstateres for at den skadelidte skal ha et erstatningskrav i behold.

Økonomisk tap

For det andre må det kunne påvises et økonomisk tap hos skadelidte, som følge av den skadevoldende handlingen. Dette henger sammen med at erstatningskravet utelukkende er en økonomisk godtgjørelse. Dermed må det følgelig foreligge et økonomisk tap som kan erstattes.

En erstatningsrelevant skade kan defineres som en negativ effekt som kan verdsettes økonomisk. Dersom en skadevoldende handling medfører at skadelidte eksempelvis ikke er i stand til å utføre sitt arbeid på vanlig måte, kan skadelidte kreve erstatning for manglende inntekt innenfor det aktuelle tidsrommet.

Årsakssammenheng

Årsakssammenhengen knytter seg til den ansvarsbetingende hendelsen og skaden. Det betyr at det må kunne påvises en sammenheng mellom disse to, slik at erstatningskravet er rimelig overfor en eventuell skadevolder. En snakker gjerne om at årsakssammenhengen må være «adekvat». Her oppstilles et ytterligere krav til sammenhengen mellom skaden og den skadevoldende handlingen.

Ikke for fjern, avledet eller indirekte

Nærmere bestemt må ikke skaden være for fjern, avledet eller indirekte i forhold til den skadevoldende handlingen. Hvis dette er tilfelle, vil det ikke være rimelig å knytte ansvar til den. Dette ble blant annet uttalt i Rt. 2007 s. 172 (Schizofreni). Dette vilkåret oppstilles for å beskytte skadevolder, slik at eventuell skadelidt ikke skal fremstille urimelige økonomiske krav der det ikke foreligger en tilstrekkelig årsakssammenheng.

Hensyn

Hensynet er å oppstille en avgrensning, slik at skadevolder ikke opplever for stor usikkerhet. På den annen side må det presiseres at avgrensningen ikke er ment å beskytte skadevolder, slik at vedkommende kan komme unna med sine handlinger dersom disse medfører økonomiske tap. Avgrensningen knytter seg heller til tilfellene der skadelidte ønsker å misbruke erstatningsretten til sin fordel.

«Ingen skal svare for andre skader enn dem han har forårsaket selv, eller som er forårsaket av noe eller noen han svarer for. I tillegg har det vært pekt på at årsakskravet bidrar til trygghet for borgerne, ved at de unngår å bli pådratt ansvar for skadevoldende begivenheter som ligger utenfor deres kontroll. Kravet kan også begrunnes rettsøkonomisk: Ansvaret bør legges på den som har størst mulighet til å hindre skaden, slik at kostnadene ved ulykker internaliseres i virksomheten.» Kilde: Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019, s. 384.

Advokathjelp til å søke erstatning

Dersom du er i tvil om du har et erstatningskrav i behold, kan du ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale. Vi kan hjelpe deg med å fastsette hvorvidt du har et krav i behold, og veien videre. En kort forhåndsvurdering av din sak vil være gratis. Vi kan også bidra til å fastsette hvorvidt advokatutgiftene vil dekkes av din forsikring.

Vanlige spørsmål

Hva er vilkårene for å kreve erstatning?

For å kreve erstatning må det foreligge tre vilkår: ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og adekvat årsakssammenheng.

Er erstatningskravet mitt foreldet?

Loven oppstiller en foreldelsesfrist som er på tre år. Fristen begynner å løpe fra det tidspunktet der skadelidte skaffer seg nødvendig kunnskap om forholdet, og blir klar over erstatningskravet. For de tilfellene der det går svært lang tid før skadelidte skaffer seg såkalt nødvendig kunnskap, oppstiller loven en absolutt frist på 20 år. Det vil si at et erstatningskrav normalt vil foreldes 20 år etter den skadevoldende handlingen.

Har jeg krav på erstatning?

Dersom de tre grunnvilkårene for erstatning er oppfylt, kan det hende at du har krav på erstatning. Dersom du er i tvil, kan du oppsøke en av våre advokater for en uforpliktende vurdering av saksforholdet ditt

Hva er et økonomisk tap?

At skadelidte lider et økonomisk tap som følge av den skadevoldende handlingen, er et av grunnvilkårene for erstatning. Det må derfor kunne påvises at skadelidte har litt et økonomisk tap. Et økonomisk tap kan eksempelvis være tap av lønn.

Hva er årsakssammenheng?

Kravet om årsakssammenheng innebærer at det er tilstrekkelig sammenheng mellom den ansvarsbetingende hendelsen og skaden som skadelidte har blitt påført. Hensynet bak vilkåret er blant annet forutberegnelighet for skadevolder.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Kjelland, Morten. Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten. Nordisk försäkringstidskrift 1/2014. https://nft.nu/sites/default/files/Arsakssammenheng_og_bevis_i_personskade-erstatningsretten.pdf

Nygård, Nils. Skade og ansvar, 6. utg. Bergen, 2007.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!