Hvordan fremme krav om yrkesskadeerstatning?

En advokat har et møte med sin klient angående en sak om yrkesskadeerstatning

Hvis du har blitt utsatt for en yrkesskade bør du fremme et krav om yrkesskadeerstatning slik at du får dekket ditt økonomiske tap og eventuelle fremtidige økonomiske tap du vil lide som følge av skaden. En yrkesskade er personskade, sykdom eller dødsfall som følge av en arbeidsulykke. Det er en forutsetning for yrkesskadeerstatning at du oppfyller vilkårene til en av persongruppene oppstilt i folketrygdloven §§ 13-6 til 13-13. 

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade blir av NAV definert som

«en personskade, sykdom eller dødsfall som følge av en arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskriften om yrkessykdommer». Kilde: NAV.

Du kan lese mer om yrkesskadeerstatning her. 

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Yrkesskadeforsikring og yrkesskadeerstatning

Alle arbeidsgivere er pliktet til å tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. I de tilfeller der arbeidsgiver forsømmer denne plikten kan arbeidstakeren rette et eventuelt krav om yrkesskadeerstatning til Yrkesskadeforsikringsforeningen. Skader som oppstår når du enten er på vei til eller fra jobb vil som hovedregel ikke bli godkjent som en yrkesskade av NAV. Unntak kan tenkes der arbeidsgiver har en utvidet yrkesskadeforsikring. Dette vil vi komme tilbake til.

Folketrygdloven

For at du skal kunne kreve yrkesskadeerstatning er det en forutsetning og vilkår at arbeidsulykken skjedde mens du var yrkesskadedekket. Folketrygdloven §§ 13-6 – 13-13 oppstiller ulike persongrupper der du må falle inn under en av disse. Som nevnt plikter alle arbeidsgivere å tegne en yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere, noe som betyr at alle arbeidstakere i utgangspunktet skal være yrkesskadedekket.

For enkelte særgrupper som for eksempel vernepliktige, tjenestepliktige og andre personer som jobber i forsvaret gjelder egne regler og de har en utvidet personskadedekning.

For mer informasjon om erstatning etter yrkesskade i forsvaret, kan du lese vår artikkel her. 

Hvordan melde om yrkesskade?

Det er arbeidsgiver som plikter å sende skademeldingen til NAV. I de tilfeller der arbeidsgiver ikke sender inn skademelding kan du som arbeidstaker selv gjøre det. Dette gjøres ved å fylle ut et av de flere meldeskjemaene som du finner på NAV sine side.

Fristen til å melde skaden

En arbeidsgiver plikter å melde om eventuelle skader til NAV så fort som mulig, og senest innen 1 år etter at skaden fant sted. Dersom arbeidsgiver forsømmer denne tidsfristen kan det tenkes at NAV kan gjøre unntak. Arbeidsgiver må da kunne vise til særlige grunner til at skademeldingen ble sendt inn for sent, og det må være klart at man står overfor en yrkesskade.

Behandlingen hos NAV

Etter at NAV har fått inn skademeldingen skal de så raskt som mulig vurdere hvorvidt skaden kan godkjennes som en yrkesskade. For at de skal kunne treffe et korrekt vedtak trenger de å innhente nødvendig dokumentasjon. Dette vil typisk være journaler hos lege, behandlere og arbeidsgiver.

Hvor mye kan du kreve i yrkesskadeerstatning?

Det vil ikke være mulig å fastsette en konkret ut i og med at hvert enkelt tilfelle må vurderes konkret. Det er likevel enkelte erstatningsposter som vil gå igjen som relevante når du skal fremme et krav. Dette er for eksempel:

 • Erstatning for fremtidig inntektstap
 • Påførte og fremtidige merutgifter
 • Erstatning for påført hjemmetapsarbeid
 • Tap av forsørger

Og til slutt vil det i enkelte tilfeller være aktuelt å kreve erstatning for ikke-økonomisk tap og dette vil typisk være

Ønsker du å fremme et erstatningskrav kan en av våre advokater bistå deg

Advokatene hos oss er spesialisert på erstatningsrett og kan bistå deg i å fremme et korrekt erstatningskrav overfor forsikringsselskapet. Våre advokater kan du ta kontakt med direkte for en gratis og uforpliktende samtale på enten telefon eller e-post. Hvis du heller ønsker at vi skal ta kontakt med deg kan du fylle ut skjema så vil vi ta kontakt med deg fortløpende.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

Av NAV blir en yrkesskade definert som en personskade, sykdom eller dødsfall som følge av en arbeidsulykke.

Hva gjør jeg dersom jeg ikke er dekket av yrkesskadeforsikring?

Alle arbeidstakere har en plikt til å forsikre alle sine ansatte og medarbeidere. Det vil si at du i utgangspunktet skal være forsikret. Hvis du derimot ikke er det så vil du fortsatt kunne fremme et krav om yrkesskadeerstatning, men da må det fremmes mot Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Må jeg ha en advokat for å fremme et erstatningskrav?

Du må ikke ha en advokat, men det vil likevel alltid være fordelaktig å benytte seg av juridisk bistand slik at du vet at du fremmer det korrekte erstatningskravet for å unngå at du går glipp av en eventuell erstatningspost som du egentlig har krav på. I tillegg vil mange oppleve det som belastende å følge opp kravet mens forsikringsselskapet behandler det. Det kan derfor være hensiktsmessig å benytte seg av en advokat som vil sikre dine rettigheter overfor forsikringsselskapet.

Hvem blir ansvarlige for eventuelle utgifter til advokat?

Forsikringsselskapet vil som regel betale de ¨nødvendige og rimelige advokatutgiftene du får som følge av yrkesskaden. Du vil derfor ikke risikere å lide et stort økonomisk tap ved å ta kontakt med en av våre advokater.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 5. utgave, 2005.

Kandidatnummer-594.pdf (uio.no)

Meld yrkesskade og yrkessykdom – nav.no

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!