Erstatning etter legemiddelskade?

Mange forskjellige tabletter på et bord med teksten "erstatning etter legemiddelskade" over

Har du fått en skade eller sykdom som skyldes innholdet i et legemiddel? Ved en legemiddelskade kan du inneha et krav om erstatning. Både ditt økonomiske tap som følge av skaden og menerstatning for tapt livsutfoldelse kan kreves erstattet. 

Hva er en legemiddelskade?

En legemiddelskade er en personskade voldt av innholdet i et legemiddel. Et legemiddel er et produkt i form av «stoffer, droger og preparater som er bestemt til eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr, eller til ved innvortes eller utvortes bruk å påvise sykdom», jf. legemiddelloven § 2. Eksempler på legemiddelskader kan være blødninger, leversvikt, nyresvikt eller andre uvanlige bivirkninger.

Dersom du har fått en skade grunnet feil medisiner eller feil dose utskrevet av din lege, vil det være tale om en pasientskade.

Erstatningsvilkår etter legemiddelskade

Objektivt ansvarsgrunnlag

Produktansvarsloven kapittel 3 angir særregler om legemiddelansvaret. Lovens § 3-1 første ledd angir at en «[p]ersonskade voldt av legemiddel (legemiddelskade) eller under utprøving av legemiddel (forsøksskade) erstattes». Videre fremgår det av § 3-3 at Legemiddelforsikringen – som enhver produsent av legemiddel plikter å tegne – skal erstatte skade uten hensyn til om produsent, importør eller annen forsikringspliktig har skyld i skaden eller har ansvar for sikkerhetsmangel.

«Ansvaret er objektivt, og dermed uavhengig av om det er utvist skyld, og uavhengig av om legemidlet har en sikkerhetsmangel». Kilde: Lødrup, Peter. Lærerbok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2012.

Dersom et legemiddel har voldt en personskade, er produsenten erstatningsansvarlig. Kjente bivirkninger som er forbigående ved avsluttet bruk av legemiddelet gir imidlertid ikke rett til erstatning.

Skaden må skyldes legemiddelet

Videre er det et vilkår for erstatning at skaden skyldes innholdet i legemiddelet. Det vil si at det må foreligge årsakssammenheng mellom innholdet i legemiddelet og skaden. Avgjørende vil være om legemiddelet var en nødvendig betingelse for at skadelidte ble rammet av den aktuelle sykdommen eller skaden. I uttrykket nødvendig ligger at legemiddelet må ha vært «så vidt vesentlig i årsaksbildet at det er naturlig å knytte ansvar til den», jf. Rt. 1992 s. 64 (P-pilledom II). Dersom flere samvirkende skadeårsaker foreligger vil noen kunne være disponerende, mens andre fremtrer som utløsende årsak. Så langt årsaksfaktoren var nødvendig for at skaden ble fremkalt kan både disponerende og utløsende årsaker være ansvarsbetingende. Det er tilstrekkelig at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at legemiddelet har vært en nødvendig medvirkende årsak til skaden.

Eksempel erstatningsrettslig skade grunnet legemiddel

En kvinne i 20 årene ble i 1976 rammet av en arteriell trombose (hjerneslag) i en pulsåre i hjernen, jf. Rt. 1992 s. 64 (P-pilledom II). Dette medførte betydelig lammelser som rammet alle fire lemmer og hun mistet taleevnen. Noen måneder tidligere hadde hun byttet til et nytt p-pille-merke. Hun hevdet at hennes bruk av p-pillen var årsak til trombosen. Under uenighet kom Høyesterett til at det forelå sannsynlighetsovervekt for at p-pillen hadde vært en nødvendig årsak til hjernetrombosen. Den kunne ha vært samvirkende med andre forhold, men de øvrige forhold var ikke dominerende. Produsenten ble derfor holdt erstatningsansvarlig.

Økonomisk tap

Erstatning er i all hovedsak økonomisk fundert. Det vil si at du må ha lidt et økonomisk tap for å inneha et erstatningskrav. Det kan være utgifter til medisiner, legebehandling og transport, eller inntektstap. Erstatningen utmåles etter reglene i skadeserstatningsloven kapittel 3.

Ved en varig (minst 10 år) og betydelig (minst 15 % medisinsk invaliditet) skade kan menerstatning tilkjennes selv om skadelidte ikke har hatt et økonomisk tap. Menerstatningen skal kompensere for tapt livsutfoldelse.

Frist for å melde skaden

Fristen for å fremsette krav om erstatning er 3 år etter dagen skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9. I de saker det tar svært lang tid før skadelidte får nødvendig kunnskap er en maksfrist på 20 år oppstilt. Av bevismessige hensyn er det imidlertid tilrådelig å melde skaden snarest.

Ta kontakt med advokat ved skade grunnet legemiddel

Personskadeerstatning, herunder erstatning for legemiddelskade, er et komplisert juridisk fagfelt, som det kan være vanskelig å få oversikt over på egenhånd. Er du usikker på om du har rett til erstatning? En av våre dyktige erstatningsadvokater bistår deg gjerne . Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad per e-post eller telefon for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Du kan også fylle ut skjemaet på nettsiden, så vil en av våre advokater ta kontakt med deg innen kort tid.

Vanlige spørsmål

Kan jeg kreve erstatning etter legemiddelskade?

Ja, du kan kreve erstatning dersom du er pådratt en personskade som skyldes innholdet i et legemiddel. Det må foreligge sannsynlighetsovervekt for at legemiddelet var en nødvendig årsak til skaden. Videre må du være pådratt et økonomisk tap som følge av skaden.

Hvem skal krav om erstatning etter legemiddelskade rettes mot?

Krav om erstatning etter legemiddelskade meldes til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som opererer på vegne av Norsk Legemiddelforsikring (NLF). Det er NLF som utbetaler erstatningen. Dersom ditt krav ikke fører frem kan det bringes inn for domstolene.

Når er fristen for å fremsette krav om erstatning etter legemiddelskade?

Krav om erstatning etter legemiddelskade må fremsettes innen tre år etter skadelidte fikk eller burde skaffet seg kunnskap om at skaden skyldes legemiddelbruken. I saker hvor det tar svært lang tid før skadelidte får nødvendig kunnskap foreligger en maksfrist på 20 år.

Hva vil NPE vektlegge ved vurderingen av rett til erstatning?

For å vurdere om din skade eller sykdom skyldes bruk av legemiddelet vil NPE se hen til din helsetilstand før bruk av legemiddelet, hvilken betydning legemiddelet har for sykdommen, de faktiske og forutsatte virkninger av legemiddelet, samt skadens art og omfang.

Hvor mye kan jeg få i erstatning etter en legemiddelskade?

Hvilket beløp du vil tilkjennes i erstatning varierer basert på de konkrete forholdene i saken. I hovedsak skal du ha full dekning for ditt økonomiske tap som følge av skaden. Det vil gjerne dreie seg om utgifter til legebehandling, medisiner og transport, samt eventuelt inntektstap. Ved varig og betydelig skade kan også menerstatning kreves for tapt livsutfoldelse.

Kilde

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2012.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, 2019.

PRODUKTANSVAR I NÆRINGSFORHOLD (uio.no)

 

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!