Erstatning etter lekeplassulykke?

Et barn som leker på en lekeplass hvor det kan være fare for en lekeplassulykke hvis ingen voksne følger med

Lekeplasser er viktig for barns fysiske aktivitet og utvikling av deres motoriske ferdigheter. Vanligvis assosieres lekeplasser med lek og morro, og fra tid til annen et par skrubbsår. En svært sjelden gang fører imidlertid produktfeil eller manglende vedlikehold til alvorlige skader. I slike tilfeller kan skadelidte kreve erstatning. 

Vilkår for erstatning etter lekeplassulykke

For å kreve erstatning må det foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handlingen eller unnlatelsen og skaden/tapet. I det følgende vil aktuelle ansvarsgrunnlag ved ulykke på lekeplass behandles.

Produktansvar

Produktansvarsloven § 2-1 nr. 1 angir at produsenten «plikter å erstatte skade som hans produkt volder og som skyldes at det ikke byr den sikkerhet som en bruker eller allmennheten med rimelighet kunne vente». Det kan være tale om ulike sikkerhetsmangler, herunder produksjonsfeil, konstruksjonsfeil, instruksjonsfeil eller systemfeil.

«Forutsetningne for ulovfestet objektivt ansvar er generelt at det foreligger en ekstraordinær, typisk og stadig risiko som etter en interesseavveining bør legges hos den virksomhet som leder til skaden.» Kilde: Wilhelmsen, Trine – Lise. Ulovfestet objektivt produktansvar for tingsskader i næringsforhold. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 03/2020, (Volum 17), s. 172.

Et annet ansvarsgrunnlag følger av produktkontrolloven § 3: «[d]en som produserer, innfører, omsetter, bruker eller på annen måte behandler produkt som kan medføre [helseskade], skal utvise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense slik virkning». Den som handler i strid med denne bestemmelsen anses å ha handlet uaktsomt og kan være erstatningsansvarlig dersom handlemåten har medført en personskade.

Eksempel produsent- og leverandøransvar lekeplassulykke

Et eksempel på erstatningssak etter en lekeplass fremgår av høyesterettsdommene Rt. 2006 s. 55 og Rt. 2006 s. 61, som omhandlet det samme saksforhold. Saken gjaldt en 12 år gammel jente som døde av indre skader etter at et lekeapparat knakk sammen og traff henne. Årsaken til ulykken var at lekeapparatet ikke tålte belastningen ved vanlig bruk.

Produsenten som ikke hadde tidligere erfaring med lekeapparater hadde gått i gang med produksjon etter en besiktigelse av et annet montert apparat. En styrkeberegning ble ikke foretatt før valg av stål og dimensjon på stålet ble truffet. Etter kort tids bruk av lekeapparatet oppstod en bøyningen av de vertikale stoplene. Det ble foretatt utbedringer uten fagmessige styrkeberegninger. Kort tid senere inntraff den fatale ulykken. Både produsent og leverandør ble ansett å ha opptrådt grovt uaktsomt og ble dømt til fengselsstraff, samt måtte betale erstatning til jentas foreldre.

Eiers ansvar

Sikkerhet i forbindelse med lekeplassutstyr reguleres av Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr med hjemmel i Produktkontrolloven. Forskriftens § 16 angir at «[d]en som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes». Eier av lekeplassapparatene har med andre ord ansvar for at tilstrekkelig sikkerhet ivaretas. Det innebærer blant annet ettersyn og vedlikehold hva gjelder funksjonaliteten av apparatene, at underlaget opprettholder støtabsorberende funksjon m.m.

Alminnelige skader som fall fra en huske ned på tilstrekkelig mykt underlag som fører til eksempelvis en bruddskade vil vanligvis ikke medføre erstatningsansvar for eier. Slik risiko må brukere akseptere ved bruk av apparatet. Det er i all hovedsak skader som er oppstått grunnet forsømmelse ved montering eller vedlikehold som kvalifiserer til uaktsom opptreden, og derved erstatningsansvar. Det overordnede vurderingstema vil være om kommunen eller den ansatte som hadde ansvar for lekeplassen burde reagert på risikoen for skade som apparater eller annet på lekeplassen utgjorde.

Eksempel erstatningssak kommunal lekeplass

Et eksempel følger av høyesterettsdommen Rt. 2008 s. 184. Saken omhandlet et erstatningskrav mot en kommune som følge av at en ung veltrent gutt på 17 år hadde blitt skadet ved bruk av et slengtauanlegg satt opp av kommunen. Han hadde flere ganger slengt seg på skrå i anlegget med stadig økende fart. Til slutt mistet han taket i tauet, falt på hodet eller nakken og ble liggende på en grusvei nedenfor. Gutten ble alvorlig skadet. Sakens hovedspørsmål var om Bergen kommune var erstatningsansvarlig for skaden gutten fikk ved ulykken i slengtauanlegget.

Høyesterett uttaler at et «selvfølgelig utgangspunkt er at anlegg for fysisk aktivitet for barn og ungdom skal være sikret mot alvorlige skader som kan oppstå ved bruk av anlegget». Samtidig kan det «ikke være riktig å kreve at tilbud som organiseres i nabolagene – enten det er av borettslag, idrettslag eller kommuner – skal være uten enhver risiko selv ved svært spesiell bruk», jf. avsnitt 33. Vurderingen må ta utgangspunkt dels i hvordan slengtauanlegget er utformet, delvis i hvordan gutten brukte anlegget.

I den konkrete saken påpeker Høyesterett at det fremstår unaturlig å slenge seg på skrå i anlegget, hvilket åpenbart vil innebære en fare. Dette måtte større barn og ungdom forstå. Samtidig ville ikke mindre barn ha tilstrekkelig kraft til å slenge seg ut av anlegget på skrå. Gutten var i tillegg kjent med området og visse at det var en skråning utenfor. Høyesterett så det dermed slik at ulykken skyldes guttens uvanlige bruk av anlegget. Kommunen ble frifunnet og gutten ble ikke tilkjent erstatning.

Advokathjelp etter lekeplassulykke

Har ditt barn vært utsatt for en ulykke på lekeplass grunnet mangelfull sikring? Ulykker på lekeplass kan medføre komplekse juridiske problemstillinger, som fordrer kompetanse innen erstatnings- og personskaderett. Ta kontakt med en av våre dyktige advokater for en gratis forhåndsvurdering av deres sak. Våre advokater er tilgjengelig på telefon og e-post. Du kan også fylle ut skjemaet under, så tar en av våre erstatnings- og personskadeadvokater kontakt med deg snarest.

Vanlige spørsmål

Hva er vilkårene for erstatning etter ulykke på lekeplass?

For å kreve erstatning etter ulykke på lekeplass må det først og fremst foreligge et ansvarsgrunnlag. Det kan eksempelvis være en feil ved anlegget som må tillegges produsent eller leverandør, eller mangelfullt vedlikehold som eieren står ansvarlig for. Videre må skadelidte være påført et økonomisk tap, og det må foreligge årsakssammenheng mellom mangelen ved anlegget og den påførte skaden/tapet.

Hvem er ansvarlig etter ulykke på lekeplass?

Dersom det er en feil ved selve konstruksjonen vil ofte produsenten være ansvarlig, mens leverandøren gjerne hefter for feil ved monteringen. Der ulykken eller skadeomfanget skyldes mangelfullt vedlikehold er det eieren av innretningen som er erstatningsansvarlig.

Hvor mye kan tilkjennes i erstatning etter lekeplassulykke?

Hvor mye som tilkjennes i erstatning etter en lekeplassulykke vil variere basert på de konkrete omstendighetene i saken. Som klar hovedregel skal imidlertid erstatningen stille skadelidte som om skaden ikke hadde skjedd, og dermed dekke det fulle økonomiske tap som følge av skaden. Det kan være tale om utgifter til lege, medisiner og transport. Ved alvorlige skader med minimum 15 % uføregrad og minst 10 års varighet kan i tillegg menerstatning tilkjennes for tapt livsutfoldelse.

Kan etterlatte tilkjennes erstatning etter dødsfall på lekeplass?

Ja, etterlatte kan tilkjennes erstatning der noen står ansvarlig for dødsfallet. Det kan være tilfellet ved feil eller mangelfullt vedlikehold av lekeapparater. Et eksempel følger av saken i høyesterettsdommen Rt. 2006 s. 61.

Kan barnet mitt få tilkjent erstatning etter ulykke på lekeplass?

Om ditt barn kan få tilkjent erstatning etter ulykke på lekeplass kommer an på de konkrete forholdene i saken. En av våre erstatningsadvokater kan hjelpe deg med denne vurderingen. Helt generelt er det imidlertid slik at erstatning tilkjennes dersom vilkårene for erstatning er oppfylt. Erstatning forutsetter et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handling eller unnlatelse og skaden/tapet. Det må altså være tale om en skade oppstått grunnet feil eller mangler ved lekeplassen. En vanlig fallskade på tilstrekkelig mykt underlag vil ikke aktualisere erstatning.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærerbok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2012.

Wilhelmsen, Trine – Lise. Ulovfestet objektivt produktansvar for tingsskader i næringsforhold. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 03/2020, (Volum 17). https://doi.org/10.18261/issn.2464-3378-2020-03-02

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19570/144316.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!