Erstatning for yrkesrelatert løsemiddelskade

En mann som sliter med hodepine på jobben og som senere vil kreve erstatning for yrkesrelatert løsemiddelskade

Har du fått påvist en yrkessykdom, herunder løsemiddelskade vil du kunne kreve erstatning fra yrkesskadeforsikringen. Erstatningen skal virke som kompensasjon for det økonomiske tapet du har/vil ha som følge av yrkessykdommen. 

Hva er en yrkessykdom?

Nav definerer begrepet yrkessykdom slik:

Med yrkesskade mener vi personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer. Kilde: NAV.

Selv om det i dag er mye mer fokus på bruk av godt verneutstyr sammenlignet med tidligere for å unngå yrkessykdommer, utsettes mange daglig for skadelig løsemiddelpåvirkning i enkelte yrker. Det påvises faktisk også flere løsemiddelskader hvert år.

Du kan lese mer om erstatning etter yrkesskade her.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Løsemiddelskade

Løsemiddelskade skyldes påvirkning fra organiske løsemidler. Denne yrkessykdommen kan føre til alvorlige skader, særlig på sentralnervesystemet. Vanlige symptomer tidlig i sykdomsbildet er hodepine, kvalme, svimmelhet og trøtthet. Siden symptomene gjerne er veldig generelle, og kan være symptomer på mye annet som er langt mindre alvorlig, kan det være vanskelig å sette symptomene i sammenheng med tidligere eksponering for løsemidler. Det er veldig mange som blir utsatt for løsemidler som ikke finner ut at det er  sammenheng mellom plagene og den skadelige påvirkningen før det har gått lang tid.

En indikasjon for at skaden er yrkesrelatert er at symptomene blir bedre når skadelidte ikke er på jobb, typisk i ferier og helger.

Enkelte yrkesgrupper er mer utsatte for løsemiddelskader enn andre. Dette vil typisk være malere, lakkere, plastbåtarbeidere, ansatte i grafisk industri, laboratorier og skipsproduksjon.

Forsikring og erstatning

Som for mange yrkessykdommer kan løsemiddelskader føre til stort økonomisk tap. Mange risikerer å falle helt eller delvis ut av arbeidslivet. Erstatning skal virke som økonomisk kompensasjon for den yrkessykdommen du har blitt utsatt for i ditt arbeid.

Alle arbeidsgivere plikter å tegne en yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere, og løsemiddelskader kan derfor føre rett til erstatning fra ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Det er viktig at sykdommen meldes til forsikringsselskapet så tidlig som mulig.

Under følger en liste over de mest aktuelle erstatningspostene:

 • Påført- og fremtidig inntektstap
 • Påførte- og fremtidige merutgifter
 • Hjemmearbeidstap
 • Menerstatning

Melde yrkessykdom til NAV

Arbeidsgiver plikter å melde løsemiddelskader og alle andre yrkesskade til NAV. Dette skal gjøres snarest og senest innen 1 år. Dersom arbeidsgiver ikke gjør dette, plikter du som arbeidstaker og skadelidt å melde inn skaden selv. Det gjøres ved å fylle ut skjemaer du finner på NAV sine sider. Videre er det en forutsetning for å få løsemiddelskader godkjent som yrkessykdom at sykdommen er meldt til NAV. I tillegg vil en godkjent yrkessykdom av NAV gi rett til menerstatning og visse andre ytelser fra folketrygden.

Du kan lese mer om menerstatning ved yrkesskade her.

Advokathjelp

Dersom du har blitt utsatt for en yrkesskade og trenger advokathjelp kan våre advokater spesialisert på erstatningsrett bistå deg. Advokaten kan ringes direkte på telefon, eller så kan du sende en e-post. Hvis du foretrekker at vi tar kontakt med deg kan du fylle ut skjema under.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkessykdom?

En sykdom vil godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

Kan jeg kreve erstatning for ikke-økonomisk tap?

I utgangspunktet kan du bare kreve erstatning dersom du har et økonomisk tap. Likevel kan det tenkes unntak der yrkessykdommen er betydelig og varig. I disse tilfellene vil du kunne kreve menerstatning som er erstatning for tapt livsutfoldelse.

Må jeg bruke advokat?

Yrkesskadesaker vil ofte by på kompliserte juridiske spørsmål og problemstillinger. Juridisk bistand vil derfor være svært nyttig slik at du kan være sikker på at korrekt erstatningskrav blir fremsatt. I tillegg vil mange oppleve erstatningssaker som ekstremt belastende, og en advokat vil derfor kunne følge opp saken på dine vegne overfor et stort forsikringsselskap.

Hvem dekker advokatutgifter?

Det er forsikringsselskapet som skal dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Du kan derfor trygt ta kontakt med en av våre advokater dersom du har behov for bistand ved løsemiddelskade uten å risikere store utgifter som må dekkes.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade. Gyldendal, 1. utgave 2020.

NAV: https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21095/404×070419.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!