Erstatning for yrkesbetinget lungekreft?

en advokat og en klient som vil kreve erstatning for yrkesbetinget lungekreft

Lungekreft er en alvorlig sykdom som enkelte yrkesgrupper dessverre er særlig utsatt for å utvikle grunnet skadelig eksponering i arbeidet. Påvirkninger en arbeidstaker har blitt utsatt for på arbeidsplassen som medfører sykdom kan gi krav på erstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap. 

Hva er en yrkessykdom?

En yrkessykdom er en sykdom som oppstår som følge av skadelig påvirkning på arbeidsplassen. Mange yrkessykdommer likestilles med yrkesskader og gir dermed rett til erstatning, jf. folketrygdloven § 13-4. Lister over sykdommer som godkjennes som yrkesskade fremgår av forskrift om sykdommer og forgiftninger m.v. som skal likestilles med yrkesskade § 2 og forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade § 1.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Yrkessykdom forårsaket av skadelige stoffer

Lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer er en av yrkessykdommene som likestilles med yrkesskade. Den vanligste årsaken til yrkesbetinget lungekreft er asbest.

«Av andre kjente kreftfremkallende eksponeringer kan nevnes kvarts, nikkel, krom, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), dieseleksos, arsenikk, beryllium, aluminiumsproduksjon, forbrenning av kull, alfastråling fra radongass samt røntgen- og gammastråling.» Kilde: Slåstad, Siri mfl. Arbeidsbetinget lungekreft i Sør-Trøndelag, Tidsskr Nor Legeforen, 2014.

Avgjørende for om sykdommen vil godkjennes som en yrkesskade er at det foreligger årsakssammenheng mellom den skadelige påvirkningen på arbeidsplassen og lungekreftsykdommen. Det vil si at det må være arbeidet som er årsak til sykdommen og ikke påvirkninger vedkommende har utsatt seg for på fritiden. Godkjennelsen skjer gjennom en medisinsk og juridisk vurdering.

Yrkessykdommen må meldes til NAV og arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap innen ett år etter oppdaget sykdom. Saken vil bli prioritert grunnet sykdommens alvorlighetsgrad.

Les også vår artikkel om yrkesskadeerstatning ved kols eller astma.

Erstatningsbeløp ved yrkesbetinget lungekreft

Yrkesskadeerstatningen skal dekke ditt fulle økonomiske tap som følge av sykdommen. Det kan være tale om inntektstap, hjemmearbeidstap, merutgifter til legebehandling, medisiner o.l., samt menerstatning for redudsert livsutfoldelse. Du kan lese mer om yrkessykdom og de ulike erstatningspostene her.

Advokathjelp ved yrkesbetinget lungekreft

Dersom du mistenker at påvist lungekreft er en konsekvens av skadelig påvirkning du har vært utsatt for gjennom arbeid, bør du ta kontakt med advokat snarest for å undersøke om du har rett til erstatning. Advokatfirmaet Teigstad gir deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Forsikringsselskapet vil videre dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat som en del av erstatningen. Våre erstatningsadvokater kan kontaktes ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

Les også om erstatning for yrkesrelatert løsemiddelskade.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkessykdom?

En yrkessykdom er en sykdom som oppstår som følge av skadelig påvirkning på arbeidsplassen. Mange yrkessykdommer likestilles med yrkesskader og gir dermed rett til erstatning, jf. folketrygdloven § 13-4.

Er lungekreft å anse som en yrkessykdom?

Den vanligste årsaken til yrkesbetinget lungekreft er asbest. Andre kjente kreftfremkallende eksponeringer er kvarts, krom, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), arsenikk, beryllium, nikkel, alfastråling fra radongass, aluminiumsproduksjon, dieseleksos, forbrenning av kull, samt røntgen- og gammastråling.

Kan jeg kreve yrkesskadeerstatning ved lungekreft?

Ja, dersom lungekreften er fremkalt av skadelige påvirkninger som du har vært utsatt for i ditt arbeid kan du kreve yrkesskadeerstatning.

Må jeg betale for advokat ved krav om yrkesskadeerstatning?

Nei, du må ikke betale for advokat dersom du har rett til yrkesskadeerstatning. Forsikringsselskapet vil dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter.

Når foreldes krav om yrkesskadeerstatning?

Krav om yrkesskadeerstatning faller bort 3 år etter utløpet av det kalenderåret arbeidstakeren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om yrkessykdommen. For å unngå at kravet foreldes er det tilrådelig å gjøre kravet gjeldende snarest.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Slåstad, Siri mfl. Arbeidsbetinget lungekreft i Sør-Trøndelag, Tidsskr Nor Legeforen, 2014.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!