Erstatning for medisinsk invaliditet?

En mann i en rullestol som akkurat har fått erstatning for medisinsk invaliditet

Erstatning for medisinsk invaliditet avhenger av invaliditetsgraden. Denne er bestemmende for om det foreligger et krav på erstatning i det hele tatt, og eventuelt størrelsen på erstatningskravet. Her kan du lese mer om hvordan den medisinske invaliditeten fastsettes og hvilken betydning den har for ménerstatningskravet. 


Medisinsk invaliditet ved ménerstatning

Et individs medisinske invaliditet vil være av betydning der det fremmes krav om ménerstatning. Ménerstatningen tar sikte på å kompensere for tapt livsutfoldelse (ikke-økonomisk tap). Grunnvilkårene for denne typen erstatning er at skaden er av varig, betydelig og av medisinsk art. Det kan dreie seg om både fysiske og psykiske skader. Har man vært utsatt for en alvorlig ulykke eller en traumatiserende hendelse, vil et krav på ménerstatning være nærliggende. Ménerstatning vil etter dette være relevant ved opplevelser på alle livsområder, alt fra yrkesskade/yrkessykdom og trafikkulykker til voldtekt, seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.

Les mer om ménerstatning ved yrkessykdom her.

Les mer om ménerstatning ved PTSD og annen psykisk skade her.

Invaliditetstabellen

For å fastslå hvorvidt skaden er av varig, betydelig og medisinsk art er invaliditetstabellen sentral. Det er nemlig etter denne man fastslår et individs medisinske invaliditet. Tabellen er utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet og er inntatt i ménerstatningsforskriften. Som antydet ovenfor er tabellen bestemmende for utmålingen av en særskilt type erstatning: ménerstatning. Forskriftens § 3 regulerer selve utmålingen av ménerstatningen.

Av invaliditetstabellen kan det utledes at man må ha en invaliditetsgrad på minst 15% for å ha krav på ménerstatning. Er man over denne terskelen, vil ménerstatningens størrelse avhenge av hvilken invaliditetsgrad man får påvist. Jo høyere invaliditetsgrad/gruppe, desto mer har man krav på i ménerstatning.

Erstatningen tar utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp. Dette beløpet oppjusteres årlig. Har man eksempelvis en invaliditetsgrad på 15-24% vil man ha krav på 7% av grunnbeløpet i årlig ménerstatning. Har man derimot en invaliditetsgrad på 85-100% vil man ha krav på 63% av grunnbeløpet. Dette illustrerer at det avgjørende i alle tilfeller er det enkelte individs medisinske invaliditetsgrad.

Merk! Den medisinske invaliditeten kan først fastslås etter at skadelidte har gjennomført den nødvendige behandlingen. Det skyldes at skaden skal få stabilisert seg. Det er nemlig først når skaden har fått stabilisert seg at man kan fastslå invaliditetsgraden mer eller mindre nøyaktig.

Hvordan fastsettes invaliditetsgraden?

«Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag uten hensyn til medlemmets yrke, nedsatte evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l.» Kilde: NAV

For å ha krav på ménerstatning er det ikke tilstrekkelig at skadelidte selv forklarer hvordan den skadevoldende hendelsen har påvirket vedkommendes funksjonalitet. Det kreves klarere holdepunkter enn dette. Det er derfor sterkt å oppfordre at man oppsøker fastlegen sin for slik å få en videre henvisning til en spesialist på området. En spesialist vil kunne foreta de nødvendige undersøkelser, samt fastlegge den medisinske invaliditeten på bakgrunn av de undersøkelser som gjennomføres. Ved å oppsøke sakkyndige vil man  kunne få en erklæring som fastslår en invaliditetsgrad. Dette vil i sin tur øke sannsynligheten betraktelig for at man får gjennomslag for et krav på ménerstatning.

Har du spørsmål knyttet til erstatning for medisinsk invaliditet?

Våre advokater har god erfaring med erstatning for medisinsk invaliditet. Skulle du ha spørsmål om forhold rundt dette, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Det koster ingenting å ta kontakt, og samtalen er helt uforpliktende. Det er også verdt å nevne at dersom det skulle være behov for bistand ut over dette, vil flere forsikringsordninger kunne dekke advokatutgiftene. Dette vil være forsikringsordninger som de fleste allerede har. Hvorvidt dette er tilfellet eller ikke for deg, hjelper vi deg også gjerne med. Ta kontakt med oss på telefon, via e-post eller ved å benytte kontaktskjemaet nedenfor.

Les også om gjenopptakelse av yrkesskadesak.

Vanlige spørsmål

Hva er medisinsk invaliditet?

Medisinsk invaliditet bestemmes ut fra den såkalte invaliditetstabellen. Denne tabellen gir anvisning på ulike grader av invaliditet, som har betydning både for om man har krav på ménerstatning i det hele tatt, og eventuelt hvor mye man har krav på.

Hvilken betydning har medisinsk invaliditet for et erstatningskrav?

Den medisinske invaliditeten er avgjørende for om man har krav på ménerstatning. Man må etter undersøkelser hos sakkyndige få påvist en invaliditetsgrad på minst 15% for å ha krav på ménerstatning. Videre vil invaliditetsgraden være av betydning for utmålingen av ménerstatningen. Jo høyere medisinsk invaliditet, jo mer har man krav på i ménerstatning.

Hva kreves for å få gjennomslag for et krav på ménerstatning?

For å få gjennomslag for et krav på ménerstatning må man først og fremst få påvist en invaliditetsgrad på minst 15%. Denne fastslås av en medisinsk spesialist på det aktuelle området. I tillegg må de overordnede erstatningsvilkårene være oppfylt. Det vil si at det også må foreligge ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap, samt at det må være adekvat årsakssammenheng mellom den skadevoldende hendelsen og det økonomiske tapet.

Koster det noe å ta kontakt med advokat?

Flere er av den oppfatning at bare det å ta kontakt med et advokatkontor koster penger. Dette stemmer ikke. Vi tilbyr en gratis og uforpliktende samtale. Det er først dersom det foreligger enighet mellom klienten og advokaten om at det er behov for ytterligere bistand, at det vil kunne påløpe kostnader. Flere individer har riktignok ulike forsikringsordninger som typisk dekker denne typen utgifter. Om dette er tilfellet for den enkelte som tar kontakt, hjelper vi gjerne med å finne ut av.

Kilder

NAV: https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom/orientering-om-menerstatning

Solheim, Stig H. Utmåling av menerstatning. Jussens venner 2005 (5-06) s. 315-340.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21095/404×070419.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!