Menerstatning etter pasientskade?

En pasient som snakker med legen sin og vurderer å søke om menerstatning

En pasient som har blitt pådratt en varig og betydelig skade har rett til menerstatning for tapt livsutfoldelse. Med varig og betydelig siktes det til en pasientskade som mest sannsynlig vil vare i minimum ti år, og vil gi en medisinsk invaliditetsgrad på minst 15 prosent.

Hva er en pasientskade?

En pasientskade er en skade voldt i institusjon under spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, under ambulansetransport eller av annet helsepersonell som yter helsehjelp, jf. pasientskadeloven § 1.

«Begrepet ‘skade’ i pasientskadeloven har i utgangspunktet samme innhold som skadebegrepet etter vanlige erstatningsregler. […] Loven omfatter også psykiske skader, uavhengig av om de inntrer i sammenheng med en fysisk skade eller ikke, jf. Rt. 2013 s. 1689 (fostervannsprøve). Tingsskade er ikke en typisk pasientskade, men er også omfattet.» Kilde: Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019, s. 363.

Skaden må videre være voldt under veiledning, undersøkelse, diagnostisering, behandling, pleie, vaksinasjon m.m.

Pasienten har krav på erstatning når skaden skyldes svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes, jf. pasientskadeloven § 2. Teknisk svikt av apparat, smitte eller infeksjon, vaksinasjon og andre forhold som medfører ansvar for helse- og omsorgstjenesten etter alminnelige erstatningsregler omfattes også. Ved vurderingen av om en svikt foreligger skal det tas hensyn til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten på skadetidspunktet er tilsidesatt. Avgjørende vil altså være om behandlingen er gitt i tråd med god medisinsk praksis.

Videre må skaden «skyldes» svikt i helsehjelpen. Det vil si at det må foreligge en årsakssammenheng mellom svikten og skaden. Dersom skaden ville oppstått uavhengig av helsepersonellets feiltrinn foreligger ikke et krav om erstatning.

Rett til menerstatning ved pasientskade

Den 15. mars i år [2021] trådte forskrift om menerstatning ved pasientskader i kraft. Den nye forskriften skal sikre likebehandling, forutsigbarhet og korrekt erstatning med grunnlag i oppdatert medisinsk kunnskap. Forskriften gjelder ved utmåling av menerstatning i pasientskader for NPE og pasientskadenemda, samt ved domstolsbehandling av slike saker.

Forskriftens § 3 angir vilkårene for menerstatning ved pasientskader. En pasient har rett til menerstatning dersom en pasientskade er «varig og betydelig». En varig pasientskade er en skade som mest sannsynlig vil vare i minimum 10 år. Med betydelig pasientskade siktes det til en skade som gir medisinsk invaliditet på minst 15 %.

I særlige tilfeller kan det imidlertid tilkjennes menerstatning selv om overnevnte vilkår ikke er oppfylt, jf. § 6. Denne sikkerhetsventilen er ment å fange opp tilfeller hvor skadelidte på forhånd har en skade som i særlig stor grad forsterker skadevirkningene av pasientskaden. Det er kun der kombinasjonen av tidligere helsetilstand og ny pasientskade medfører at pasientskaden rammer vedkommende vesentlig hardere enn det som ellers ville ha vært tilfellet. Et eksempel kan være der skadelidte grunnet tidligere skade ikke har en funksjonell venstre arm, og deretter mister et bein som følge av svikt i helsevesenet. Siden den tidligere skaden medfører at vedkommende ikke kan gå ved hjelp av krykker, blir den nye skaden særlig byrdefull.

Utmåling av menerstatning

Den medisinske invaliditetsgraden skal fastsettes med grunnlag i invaliditetstabellen i del II og III i forskriften, og danner utgangspunktet for beregningen av menerstatningen. For skader som ikke er beskrevet i tabellen, skal invaliditetsgraden fastsettes ved en skjønnsmessig sammenlikning av de skadefølgene det er mest naturlig å sammenligne med, jf. forskriften § 4.

Menerstatningen skal som hovedregel utmåles uavhengig av andre skader eller sykdommer (separasjonsprinsippet), jf. forskriften § 5. Den årlige menerstatning fastsettes basert på folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet. Eksempelvis gir invaliditetsgrad på 15-24 % en årlig menerstatning på 9,33 G, mens invaliditetsgrad på 85-100 % gir 84 G.

Videre ytes menerstatning for perioden fra skadevirkningstidspunktet til statistisk forventet levealder, og utbetales vanligivs som et engangsbeløp.

Advokathjelp etter pasientskade

Har du vært utsatt for en pasientskade? Krav om erstatning etter pasientskade ligger i skjæringsfeltet mellom juss og medisin, og krever særskilt kompetanse. Ta kontakt med en av våre dyktige personskadeadvokater for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) vil videre dekke advokatutgifter til erstatningsberegningen. Vi er tilgjengelig på telefon og e-post. Du kan også fylle ut skjemaet under, så tar en av våre advokater kontakt med deg snarest.

Les også om erstatning etter fødselsskade.

Vanlige spørsmål

Hva er en pasientskade?

En pasientskade er en personskade som skyldes svikt under ytelsen av helsehjelp. Dersom du er påført en pasientskade kan du inneha et krav om erstatning.

Hva er menerstatning?

Menerstatning er erstatning for ikke-økonomisk tap, og skal kompensere for tapt livsutfoldelse. Pasientskader som har resultert i minst 15 % medisinsk invaliditet med minst 10 års varighet gir grunnlag for menerstatning.

Kan jeg kreve menerstatning etter en pasientskade?

Ja. Menerstatning kan kreves etter en pasientskade forutsatt at skadelidte er påført en skade som resulterer i minst 15 % medisinsk invaliditet med minimum 10 års varighet.

Hvor mye kan jeg få i menerstatning etter en pasientskade?

Hvor mye du kan få i menerstatning etter en pasientskade vil variere basert på din medisinske invaliditetsgrad og forholdene ellers. Som eksempel gir invaliditetsgrad på 15-24 % en årlig menerstatning på 9,33 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), mens invaliditetsgrad på 85-100 % gir 84 G årlig.

Hva er vilkårene for pasientskadeerstatning?

Pasientskadeerstatning forutsetter at det foreligger en svikt i behandlingen hos helsetjenesten. Videre må skadelidte være pådratt et økonomisk tap på minst 10.000 kroner. Endelig må det foreligge årsakssammenheng mellom svikten og skaden/tapet.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Sunde, Jørn Øyrehagen. Norsk personskaderett i praksis, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 02/2015 (Volum 12). https://doi.org/10.18261/ISSN2464-3386-2015-02-01

https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/18595/169_JUS399_V18.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!