Menerstatning ved PTSD og annen psykisk skade?

En psykisk sliten kvinne som holder en hand foran ansiktet

Psykiske skader kan gi grunnlag for ménerstatning mot skadevolder. Det gjelder eksempelvis ved posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Her gis en oversikt over generelle betraktninger knyttet til PTSD, herunder særlig hva som kreves for å få gjennomslag for et krav på ménerstatning i slike tilfeller. 


Hva er PTSD?

PTSD er en forkortelse for posttraumatisk stresslidelse, en psykisk tilstand som typisk rammer mennesker som har opplevd eller vært vitne til traumatiske opplevelser. Det kan være kristiske situasjoner knyttet til arbeidslivet, i trafikken, ved at man er (blitt) utsatt for vold, eller sviktende behandling i helsevesenet. Alle de nevnte tilfeller er eksempler på situasjoner som kan medføre PTSD eller andre psykiske påvirkninger. Dermed vil man også kunne ha et erstatningskrav mot den ansvarlige.

Hvem kravet skal rettes mot, avhenger av den konkrete situasjon. Dersom den psykiske tilstanden er en følge av en ulykke som skjedde i arbeidstiden på arbeidsstedet, vil man kunne ha krav på erstatning for yrkesskade. Dette kravet må fremsettes mot arbeidsgivers forsikringsselskap. Skjedde skaden derimot i trafikken, vil man måtte rette kravet mot den ansvarlige bilførers/motorvogns ansvarsforsikring. Ved voldshendelser må et erstatningskrav rettes mot gjerningspersonen og dennes ansvarsforsikring, eventuelt mot Kontoret for voldsoffererstatning. Til sist vil erstatning som følge av PTSD som har sitt grunnlag i feilbehandling/svikt i helsevesenet, måtte kreves av Norsk Pasientskadeerstatning. Vi hjelper deg gjerne med å fastlegge hvem erstatningskravet må rettes mot.

Fikk 11,6 millioner i erstatning etter å ha fått påvist PTSD som følge av familievold.

Typiske symptomer

Det er en rekke typiske symptomer på PTSD. For å kreve erstatning som følge av PTSD er det riktignok ikke tilstrekkelig å vise til symptomer. Man må oppsøke fastlege, og få videre henvisning til en spesialist, eksempelvis en psykolog. På den måten kan man få fastslått hvorvidt den traumatiske opplevelsen har resultert i PTSD eller ikke. Her nevnes kun enkelte typiske symptomer, både fysiske og psykiske:

 • «Flashbacks» av den traumatiske opplevelsen, herunder at man gjenopplever hendelsen og/eller har mareritt om det som skjedde
 • Søvnløshet
 • At man unngår både personer og steder som minner om hendelsen
 • Angst og depresjon
 • Kvalme og hodepine
 • Hjertebank
 • Nedsatt konsentrasjon

«Det som skiller posttraumatisk stresslidelse fra vanlig traumereaksjon er intensiteten og omfanget av reaksjonene». Kilde: Dyregrov, A. Barn og traumer – en håndbok for foreldre og hjelpere.

Merk! Skulle man ikke få påvist PTSD, er det like fullt mulig at det foreligger grunnlag for erstatning som følge av annen psykisk påvirkning. Også dette er noe en spesialist vil kunne fastlegge gjennom nærmere undersøkelser. Det er derfor i alle tilfeller fordelaktig å oppsøke en medisinsk vurdering.

Hva er ménerstatning?

Ménerstatning er en type erstatning som kan kreves for varig og betydelig skade, både fysisk og psykisk. Det omtales gjerne som erstatning for tapt livsutfoldelse. Erstatningen tar altså sikte på å kompensere for den tapte livskvaliteten skadelidte er påført gjennom den traumatiske hendelsen.

Ménerstatning er aktuelt ved minst 15% medisinsk invaliditet. Dette fastslås etter en såkalt invaliditetstabell som er utformet av Arbeids- og sosialdepartementet. Tabellen gir anvisning på ulike satser av invaliditet som igjen er bestemmende for hvor mye skadelidte har krav på i erstatning, se mer nedenfor.

Oppsummert er det altså av betydning for ménerstatningskravet om den psykiske skaden, herunder eventuell PTSD, anses å være varig, betydelig og av medisinsk art. Dette vil for øvrig være tilfredsstilt dersom den medisinske invaliditeten fastslås å være 15% eller mer.

Merk! Den medisinske invaliditeten kan først fastslås etter gjennomført anbefalt behandling. Hensikten er at skaden skal få stabilisert seg, for slik å kunne fastslå invaliditetsgraden så nøyaktig som mulig. Det sies gjerne at man må ha blitt så bra man kan bli før ménerstatning kan bli aktuelt.

Erstatningsvilkårene

I tillegg til at det må foreligge medisinsk invaliditet på minst 15%, må også de særskilte vilkårene for erstatning som sådan være oppfylt. Det dreier seg om tre vilkår som alle må være oppfylt for at det skal foreligge et krav på (mén)erstatning.

For det første må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Det vil si at man må ha en lovbestemmelse som angir at skadevolderen kan holdes ansvarlig. Ansvarsgrunnlaget beror på det konkrete saksforholdet. Reglene er eksempelvis forskjellige der PTSD er påført som følge av en trafikkulykke og der man er blitt utsatt for vold.

For det andre må det foreligge et økonomisk tap. Det vil si at skadelidte må kunne påvise hvilke utgifter og tap man er blitt påført.

For det tredje må det være adekvat årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og den skadevoldende handlingen. I dette ligger at tapet må ha oppstått som en påregnelig følge av den aktuelle hendelsen.

Les mer utfyllende om de ulike vilkårene her.

Andre tapsposter som kan kreves erstattet

Dersom man får påvist PTSD eller andre psykiske skader kan man også kreve erstatning for andre tap enn de som dekkes av ménerstatningen. De øvrige aktuelle tapspostene vil gjerne være:

 • Oppreisning(serstatning)
 • Påførte og fremtidige merutgifter
 • Påført og fremtidig inntektstap

Skulle du ha ytterligere spørsmål knyttet til dette, er du velkommen til å ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale.

Utmåling av erstatning

Er det klart at vilkårene for ménerstatning som følge av PTSD eller annen psykisk skade er oppfylt, er neste steg i prosessen erstatningsutmålingen. Som antydet like ovenfor er den medisinske invaliditetsgraden avgjørende for hvor mye man har krav på i erstatning. Dette bestemmes ut fra invaliditetstabellen, som er inntatt i ménerstatningsforskiften § 3. Her angis ulike invaliditetsgrader, samt hvor stort erstatningskravet er innenfor de ulike gruppene. Beregningen tar utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp. Har man en invaliditetsgrad på 15-24% (gruppe 1) vil man eksempelvis ha krav på 7% av grunnbeløpet i erstatning. Denne prosenten øker gradvis jo høyere invaliditetsgrad som blir påvist.

Trenger du advokathjelp?

Det kan være vanskelig å vite hvordan man best skal gå frem i erstatningssaker som skyldes traumatiske hendelser. Hva kreves for å få gjennomslag for erstatningskravet, mot hvem skal kravet fremsettes og hvordan vet man at den eventuelt utbetalte summen er riktig? Vi ønsker at våre klienter skal føle seg trygge og ivaretatt i en slik prosess. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og helt gratis samtale. Skulle det bli aktuelt med ytterligere bistand, vil trolig forsikringen din dekke store deler av utgiftene tilknyttet dette. Også dette hjelper vi deg gjerne med å finne ut av. Du kan ta kontakt med oss på telefon, e-post eller gjennom kontaktskjemaet like nedenfor.

Vanlige spørsmål

Hva er ménerstatning?

Ménerstatning er en særskilt type erstatning for varige og betydelige skader. Det omtales gjerne som erstatning for tapt livsutfoldelse. Et slikt erstatningskrav kan gjøres gjeldende ved både fysiske og psykiske skader. Ménerstatning vil riktignok, av hensyn til varighets- og betydelighetsvilkårene, ikke kunne kreves dersom den medisinske invaliditeten fastslås å være mindre enn 15%. Dette avgjøres ut fra invaliditetstabellen inntatt i ménerstatningsforskriften § 3.

Hva er PTSD?

PTSD er en forkortelse for posttraumatisk stresslidelse og forekommer typisk som en følge av traumatiske hendelser, enten man selv opplevde den eller ble vitne til den. Typiske symptomer er flashbacks, dårlig søvn, at man unngår steder og personer man forbinder med hendelsen, samt mareritt tilknyttet hendelsen. PTSD kan gi grunnlag for et krav både på ménerstatning og andre erstatningsposter. Man kan eksempelvis kreve erstatning for påført og fremtidig inntektstap.

Hva skal til for å få erstatning som følge av PTSD?

For å få gjennomslag for et erstatningskrav som følge av PTSD må enkelte vilkår være oppfylt. Man må for det første få påvist en medisinsk invaliditetsgrad på minst 15%. I tillegg må de overordnede erstatningsvilkårene være tilfredsstilt; det må foreligge ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap, samt adekvat årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og den skadevoldende handlingen.

Hvilke tapsposter kan kreves erstattet?

En rekke tapsposter kan kreves erstattet som følge av PTSD eller annen psykisk skade. Ménerstatningen skal dekke for tapt livskvalitet som følge av skaden. Dette forutsetter at det er tale om varig og betydelig skade. I tillegg kan man kreve erstatning for påførte og fremtidige merutgifter. Dette vil typisk være utgifter knyttet til undersøkelser og behandling. Man kan også kreve erstattet påførte og fremtidige inntektstap, det vil si tapte arbeidsinntekter som følge av at man er ute av stand til å arbeide. Til sist vil det også kunne være aktuelt å kreve oppreisningserstatning. Dette omtales gjerne som en ¨plaster på såret¨-erstatning. Det skyldes at denne typen erstatning skal kompensere for ikke-økonomisk tap, det vil si tap som ikke kan måles i kroner og øre.

Hvordan beregnes ménerstatningen?

Utmålingen av ménerstatningen beror på standardiserte regler inntatt i ménerstatningsforskiften § 3. Likevel vil det konkrete saksforhold være avgjørende, idet det er det som er bestemmende for invaliditetsgraden. Invaliditetsgraden er i sin tur bestemmende for hvor mye skadelidte har krav på i erstatning.

Kilder

Dyregrov, A. (2010). Barn og traumer – en håndbok for foreldre og hjelpere. Bergen: Fagbokforlaget.

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Lødrup, Peter og Morten Kjelland. Lærebok i erstatningsrett. 6. utg. 2009. Oslo, 2012.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!