Erstatning for mobbing?

En mann som blir utsatt for mobbing av sine kolleger i et kontorlokale

Mobbing er dessverre et vedvarende samfunnsproblem som rammer både barn og voksne. Mobbing kan utspille seg på mange ulike måter. Felles er at det vil være tale om gjentagende og vedvarende negative handlinger overfor en person. Et krav om erstatning kan foreligge der mobbingen har medført et økonomisk tap hos skadelidte. 

Hva er mobbing?

Mobbing kan defineres som gjentatte negative handlinger overfor en person over tid, og kjennetegnes ofte i en opplevd ubalanse i styrkeforholdet mellom offeret og mobberen. En rekke ulike handlinger kan utgjøre mobbing, herunder:

 • Å få stygge kommentarer om ulike sider ved seg selv
 • Å bli baksnakket
 • Spredning av nakenbilder eller -videoer.
 • Å bli holdt utenfor
 • Spredning av et rykte om seg
 • Å bli sparket, slått eller dultet borti
 • At folk kaster tingene dine rundt
 • Å bli ekskludert fra grupper på sosiale medier

På arbeidsplassen kan mobbingen ofte utspille seg noe annerledes enn på skolen. Det vil ofte dreie seg om:

 • Feil eller overdrevet skyld for dårlig arbeid
 • Utestenging fra det sosiale på jobben
 • Erting, fleiping og latterliggjøring
 • Forbigåelse ved utdeling av oppgaver
 • At man blir satt til nedverdigende oppgaver

Mobbing kan blant annet foregå på skolen, skoleveien, barnehagen, arbeidsplassen, trening og sosiale medier. Store konsekvenser, herunder både psykiske og fysiske plager, kan oppstå som følge av mobbing. Under alle omstendigheter er mobbing forbudt, og det er viktig å huske på at det aldri er offeret sin skyld.

Erstatning for mobbing på arbeidsplassen

Arbeidsmiljøloven oppstiller krav til et godt miljø på arbeidsplassen. Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, jf. arbeidsmiljøloven § 1-1. Blant annet skal arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas og ingen skal utsettes for trakassering og annen utilbørlig opptreden, jf. § 4-1. Arbeidsgiver er overordnet ansvarlig for at kravene fremstilt i arbeidsmiljøloven overholdes, herunder at mobbing ikke finner sted.

Dersom en arbeidstaker skulle bli utsatt for mobbing på arbeidsplassen kan vedkommende fremme et erstatningskrav mot arbeidsgiver, forutsatt at de de erstatningsrettslige vilkårene om ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng er oppfylt.

Arbeidsgiveransvaret

Skadeserstatningsloven § 2-1 angir at arbeidsgiver svarer for «skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren».

«Hvor skaden har direkte sammenheng med arbeidssituasjonen, vil det normalt medføre ansvar for arbeidsgiveren. Skaden kan være en direkte legemsskade, eller psykiske skader gjennom mobbing, trakassering mv.». Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 5. utgave. Oslo, 2005.

Det er lagt til grunn av Høyesterett at arbeidsgiveransvaret ikke bare gjelder skade påført tredjemenn, men også skade påført en medansatt, jf. Rt. 1997 s. 786 om mobbing på arbeidsplassen.

Videre angir bestemmelsen at ansvaret ikke omfatter skade som skyldes at arbeidstakeren går «utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet». I den anledning har Høyesterett uttalt at «det er urealistisk å regne mobbing som en mer tilfeldig hendelse i forhold til arbeidssituasjonen […] mobbing henger intimt sammen med arbeidssituasjonen, og at det da er et naturlig utgangspunkt at det kan pålegges ansvar etter skadeserstatningsloven § 2-1. På denne bakgrunn kan det at mobbehandlingen er forsettlig, ikke i seg selv innebære at arbeidstakeren har gått utenfor det som det er rimelig å regne med», jf. Rt. 1997 s. 786 på side 793. Høyesterett påpeker videre at det objektive ansvaret kan tjene til å skjerpe arbeidsgiverens aktsomhet knyttet til å forhindre mobbing på arbeidsplassen.

Arbeidsgiveren kan altså være erstatningsansvarlig for mobbing på arbeidsplassen, forutsatt at de øvrige vilkårene om økonomisk tap og årsakssammenheng er oppfylt.

Økonomisk tap

Videre må det foreligge et økonomisk tap som følge av den skadegjørende handlingen. Det kan eksempelvis være utgifter til psykologbehandling pådratt grunnet helseplagene etter mobbingen, eller tapt arbeidsinntekt.

Årsakssammenheng mellom mobbingen og helseplagene

For å kreve erstatning må det foreligge årsakssammenheng mellom mobbingen og de påførte helseplagene. Mobbingen må være en nødvendig betingelse for at skaden inntraff. Det vil si at skaden ikke ville skjedd dersom mobbingen tenkes borte. Tapet som har oppstått kan heller ikke være en for fjern, indirekte eller avledet følge av mobbingen.

Erstatning for mobbing på skolen

Opplæringsloven forplikter skolen og dens ansatte til aktivt å følge med, gripe inn, varsle, undersøke, sette inn tiltak og dokumentere gjennomføringen av tiltak ved mobbing. Skolen har altså en aktiv handleplikt for å sørge for at alle elever har et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf. opplæringsloven § 9 A-2. Det er nulltoleranse for mobbing i skolen.

Vilkår for erstatning

Dersom eleven er påført en psykisk eller fysisk skade grunnet mobbing på skolen, kan vedkommende ha krav på erstatning med grunnlag i reglene om arbeidsgivers ansvar. Som ved erstatning på arbeidsplassen må det foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom mobbingen og skaden.

Kommunen vil være erstatningsansvarlig dersom skaden er voldt forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid, jf. skl. § 2-1. Det sentrale spørsmålet vil være hvilke krav som med rimelighet kan stilles til skolen i arbeidet med å forhindre mobbingen. Dersom skolen har unnlatt å etterkomme pliktene som fremgår av opplæringsloven kapittel 9-A, herunder undersøke saken og sette inn nødvendige tiltak, vil kommunen kunne være erstatningsansvarlig, jf. opplæringsloven § 9 A-15.

Som et eksempel er det ikke tilstrekkelig at skolen setter i gang et enkelt tiltak, og deretter anser sitt ansvar for oppfylt. Skolen er pliktig til fortløpende å følge opp situasjonen, og forsøke med nye tiltak dersom de opprinnelige ikke bedrer situasjonen tilstrekkelig.

Eksempel erstatning etter mobbing på skolen

I 2012 avsa Høyesterett en dom som gjaldt et erstatningskrav mot en kommune etter mobbing i barneskolen fra 1987-1993. Over flere år hadde eleven blitt isolert og ertet, uten mulighet til å ta oppgjør med mobberne. Flere år senere fikk han posttraumatisk stresslidelse (PTSD), sosial fobi og depresjon. Skolens tiltak hadde gått ut på å forbedre elevens sosiale modenhet. Det ble imidlertid ansett som uaktsomt at skolen ikke tidligere sørget for en avklaring av situasjonen og innførte tiltak mot mobberne. Skolens oppfølging av saken var dermed utilstrekkelig. Kristiansand kommune ble dømt til å betale 926 925 kroner i erstatning til mobbeofferet, hvilket omfattet både merutgifter og inntektstap.

Advokathjelp

Mobbing setter offeret i en svært sårbar og psykisk vanskelig situasjon. Da kan det være godt å få hjelp av noen utenforstående med spesialisert kunnskap for å innkreve sitt erstatningskrav. Ved å ta kontakt med vårt advokatkontor tilbyr vi deg en uforpliktende og gratis samtale og forhåndsvurdering av din sak. Du kan ringe oss, sende en e-post eller fylle ut skjemaet under.

Vanlige spørsmål

Hva er mobbing?

Mobbing kan defineres som gjentagende og vedvarende negative handlinger overfor en person over tid, og kjennetegnes gjerne i en opplevd ubalanse i styrkeforholdet mellom offeret og mobberen.

Har jeg krav på erstatning etter mobbing på skolen?

Du kan ha krav på erstatning etter mobbingen dersom skolen ikke har gjort det som med rimelighet kan forventes for å slå ned på mobbingen. I tillegg må mobbingen være årsak til din skade, og det må ha oppstått et økonomisk tap som følge av skaden.

Kan jeg kreve erstatning etter mobbing på arbeidsplassen?

Du kan kreve erstatning fra din arbeidsgiver dersom du er utsatt for mobbing på arbeidsplassen, og dette har ledet til en skade med påfølgende økonomisk tap. Mobbingen må være årsaken til dine helseplager.

Hvilke plikter har skolen ved mobbing?

Alle som jobber ved skolen har plikt til å følge med på hva som skjer på skolen, gripe inn ved mobbing, samt varsle rektor ved mistanke om eller kjennskap til mobbing. Videre må skolen undersøke forholdene, sette inn tiltak ved mobbing og dokumentere hva som gjøres.

Hva kan jeg kreve i erstatning etter mobbing?

Etter mobbing kan du kreve merutgifter, herunder utgifter til psykologbehandling og medisiner, samt inntektstap erstattet. Videre kan menerstatning kreves for tapt livsutfoldelse ved minst 15 % medisinsk uføregrad med minimum 10 års varighet. For barn under 16 år er erstatningen standardisert.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 5. utgave. Oslo, 2005.

Haugen, Anne Haugen. Regler om psykososialt miljø i skolen – enkelte svakheter? Lov og Rett, 02/2019.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19223/Masterxdocumentxv1.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!