Erstatning etter motorsykkelulykke

En kvinne ligger på bakken etter en motorsykkelulykke som hun senere vil kreve erstatning for

Motorsykkelulykke kan føre til både svært store materielle skader, og personskader. Slike ulykker kan påføre et økonomisk tap som vedkommende har krav på å få erstattet fra ansvarlig forsikringsselskap. I enkelte tilfeller vil du også kunne kreve erstatning for ikke-økonomisk tap. 

Motorsykkelulykke som trafikkskade

Motorsykkelulykke blir ansett for å være en trafikkulykke på lik linje som en bilulykke. Motorsykler har stort skadepotensiale, til en viss grad også større enn biler fordi du ikke har den fysiske beskyttelsen rundt deg som på en bil. Trafikkskader reguleres av bilansvarslova.

De vanligste skadene ved motorsykkelulykke er:

Du kan lese mer om erstatning for trafikkskade her.

Ansvarsforsikring

Alle som har et motorkjøretøy, herunder motorsykler plikter å ha en ansvarsforsikring. En slik ansvarsforsikring dekker skader på fører, passasjerer og andre kjøretøy. Det er også ansvarlig forsikringsselskap et erstatningskrav skal rettes mot.

Fra forsikringsselskapet har du krav på full dekning av erstatningskrav. Det vil si at det du får fra NAV og ansvarlig forsikringsselskap skal utgjøre hele ditt økonomiske tap du lider som følge av motorsykkelulykken. I tillegg vil du i enkelte tilfeller også ha krav på erstatning for ikke-økonomisk tap, herunder oppreisningserstatning (erstatning for tort og svie) og menerstatning (erstatning for tapt livsutfoldelse).

Får jeg erstatning selv om jeg har skyld i  motorsykkelulykken?

Utgangspunktet og hovedregelen er at du har krav på full erstatning uavhengig av hvem som har skyld i motorsykkelulykken. Du vil typisk ha skyld i ulykken hvis du har brutt trafikkreglene eller vært uoppmerksom i trafikken. Skyld kan likevel føre til avkortning av erstatningen. Dette vil være særlig aktuelt der føreren av motorsykkelen har kjørt i alkoholpåvirket tilstand.

Du kan lese mer om avkortning av erstatning i trafikksaker her.

Vilkår for erstatning

For å kunne kreve erstatning er det tre vilkår som må være oppfylt. Det første vilkåret som må være oppfylt er at det må foreligge et ansvarsgrunnlag. Det vil si at noen har skyld i ulykken eller er objektivt ansvarlig. Videre må det foreligge et økonomisk tap, enten som følge av materielle skader eller personskader. Det siste vilkåret er at det må være adekvat årsakssammenheng mellom skaden/det økonomiske tapet og ansvarshendelsen.

«For den faktiske/historiske årsakssamanhengen går bevistemaet på det som verkeleg har skjedd, nemleg om ulukka var årsak til skaden. Beviskravet er sannsynlighetsovervekt. Tvilsrisikoen er det som hovudregel skadelidne som har. […] For den hypotetiske vurderinga av eventuell uførhet utan skaden er det derimot skadevaldaren som har tvilsrisikoen.» Kilde: Nygaard, Nils. Trafikkulykke som årsak til psykisk sjukdom, Lov og Rett 08/2001 (Volum 40), s, 438.

Erstatningskrav

Ved trafikkulykker og motorsykkelulykker vil du ofte lide et stort økonomisk tap, særlig er dette tilfellet der du blir stående utenfor arbeid på grunn av skadene. Videre vil du kunne ha et stort økonomisk tap som følge av alle merutgifter du får som følge av ulykken. Dette kan være utgifter til lege, nødvendig behandling du trenger som en del av rehabilitering, utstyr, transportkostnader o.l.

Nedenfor følger en liste over de vanligste erstatningspostene etter en motorsykkelulykke:

 • Tapt inntekt
 • Tapt fremtidig inntekt
 • Merutgifter
 • Tap hjemmearbeidsevne
 • Oppreisningserstatning
 • Menerstatning

Advokathjelp

Ta kontakt med en av våre advokater dersom du har vært utsatt for en motorsykkelulykke og ønsker å kreve erstatning, eller er usikker på om du har krav på erstatning. Vi kan hjelpe deg med å innhente riktig dokumentasjon og sørge for at du fremsetter korrekt krav overfor ansvarlig forsikringsselskap. Advokatene kan nås direkte på e-post eller telefon for en uforpliktende og gratis samtale. Ønsker du at vi tar kontakt med deg kan du fylle ut skjema under.

Vanlige spørsmål

Hva er en trafikkskade?

En trafikkskade er en personskade som er forårsaket av bil, motorsykkel, traktor eller annet liknende motorisert kjøretøy.

Må jeg ha ansvarsforsikring?

Ja, alle som har et motorkjøretøy, inkludert motorsykkel plikter å ha en ansvarsforsikring.

Hvor mye kan erstatningssummen avkortes?

Erstatningssummen kan helt eller delvis falle bort ved for eksempel kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Det vil si at summen kan avkortes fra alt mellom 0 til 100%.

Må jeg benytte meg av advokat?

Det vil alltid være en fordel å benytte seg av juridisk bistand i erstatningssaker fordi disse sakene ofte er veldig kompliserte, tidskrevende og belastende. For skadelidt vil det være hensiktsmessig å ha en advokat slik at advokaten kan følge opp kravet og sørge for at du får den erstatningen du har krav på.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Med bistand fra Morten Kjelland. Gyldendal, 2012.

Nygaard, Nils. Trafikkulykke som årsak til psykisk sjukdom, Lov og Rett 08/2001 (Volum 40). 

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57912/215.pdf?sequence=7&isAllowed=y

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!