Har du mottatt et erstatningskrav?

En advokat som leser opp et erstatningskrav for sin klient

Har du mottatt et erstatningskrav, og lurer på hvilke rettigheter du har? Mener du at erstatningskravet ikke er tilstrekkelig begrunnet? Da kan det være greit å ta kontakt med noen profesjonelle for å få veiledning til å ta saken videre. Ofte kan det være lurt å begrunne hvorfor erstatningskravet eventuelt ikke kan føre frem i en skriflig tilbakemelding.

Mottakelse av erstatningskrav

Innenfor erstatningsretten kan det oppstå tilfeller der enkelte prøver seg på å fremme erstatningskrav uten at vilkårene er oppfylt. I enkelte tilfeller vil det være åpenbart at at slikt krav ikke kan føre frem. I andre tilfeller vil det være tvilsomt. Det kan uansett oppleves som belastende for mottakeren av et erstatningskrav.

For deg som mottar et slikt krav, vil det være hensiktsmessig å gjøre seg kjent med vilkårene for erstatning, slik at du kan peke på hvilket eller hvilke vilkår som eventuelt ikke er oppfylt i den aktuelle saken.

Vilkårene for erstatningskrav

Innenfor kontrakt

Dersom det er snakk om et erstatningskrav innenfor kontrakt, er det for det første et vilkår om at det må foreligge kontraktsbrudd. Hvorvidt det foreligger et kontraktsbrudd, beror på innholdet av kontrakten mellom partene. Dersom det kontraktsbruddet erstatningskravet viser til ikke er regulert i avtalen, må man se på loven. Ved kjøp av brukt hus mellom privatpersoner vil eksempelvis avhendingslovens regler komme til anvendelse. I de fleste kontraktsrettslige lovene oppstilles det minstekrav til tingen eller tjenestens art og utførelse.

Dersom du som har mottatt erstatningskrav ikke er enig i at det foreligger kontraktsbrudd, må du argumentere for hvorfor dette er tilfelle. I tillegg til dette vilkåret, må også de øvrige erstatningsvilkårene være oppfylt, se nedenfor.

Utenfor kontrakt

Hvis du har mottatt et erstatningskrav som gjelder utenfor kontrakt, er det de alminnelige ulovfestede erstatningsvilkårene som må være oppfylt. For det første må det foreligge ansvarsgrunnlag, det vil si at du må kunne stå ansvarlig for den ansvarsbetingende hendelsen. Dersom du mener at vilkåret ikke er oppfylt, må du presisere dette.

For det andre må det foreligge et økonomisk tap. Den som fremsetter erstatningskravet mot deg, kan ikke kreve erstatning dersom vedkommende ikke kan påvise et økonomisk tap.

Til sist er det et krav om årsakssammenheng. Dette kravet er til for blant annet å beskytte deg som mottaker av kravet. Dersom den som fremsetter kravet ikke kan vise til en tilstrekkelig sammenheng mellom hendelsen og skaden, vil ikke dette vilkåret være oppfylt.

«Et viktig hensyn bak årsakskravet er å skape trygghet mot å bli pålagt ansvar for skade/tap som ikke har sammenheng med den påståtte skadevoldende handlingen.» Kilde: Kjelland, Morten. Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten. Nordisk försäkringstidskrift 1/2014, s. 2.

Er ikke vilkårene oppfylt?

Dersom et eller flere av vilkårene ikke er oppfylt, vil det følgelig ikke foreligge noe krav om erstatning. Imidlertid vil det ofte være her tvister oppstår, som følge av uenighet om hva som er riktig rent juridisk. Mange tilfeller er også såkalte tvilstilfeller, der det kan være uklart hvem som egentlig har rett. I slike tilfeller vil det være fordel å ta kontakt med en advokat, slik at man kan få bedre forståelse av sin egen sak, og fremlegge argumentene sine på en ryddig måte.

Advokathjelp i tvist med erstatningssøker

Dersom du har havnet i tvist med den som søker om erstatning, eller tror at det kommer til å skje, kan du ta kontakt med en av våre advokater. Du kan kort redegjøre for saken, og så kan vi foreta en uforpliktende vurdering. Dersom du ønsker videre hjelp, kan vi fremme de rettslige kravene på dine vegne. I erstatningssaker vil som regel forsikringen dekke deler av advokatutgiftene.

Vanlige spørsmål

Hva gjør jeg hvis jeg mottar et erstatningskrav?

Dersom du mottar et erstatningskrav som du mener er uberettiget, er det lurt å se nærmere på vilkårene for erstatning. Dersom du mener at det ikke er grunnlag for erstatning i ditt tilfelle, er det gode muligheter for at et av vilkårene ikke er oppfylt. Dermed kan du påberope deg manglende oppfyllelse av erstatningsvilkår overfor motparten.

Hvordan går jeg frem hvis vilkårene for erstatning ikke er oppfylt?

Dersom et eller flere av vilkårene for erstatning ikke er oppfylt hos den som fremsetter kravet, bør du påberope deg disse manglene i form av skriftlig tilbakemelding til søkeren.

Hva er vilkårene for å kreve erstatning?

Vilkårene for å kreve erstatning utenfor kontrakt er ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og økonomisk tap. Erstatning innenfor kontrakt fordrer også at det foreligger kontraktsbrudd.

Hvordan kan jeg avvise et erstatningskrav?

Dersom du ønsker å avvise et erstatningskrav, lønner det seg å begrunne avvisningen i manglende oppfyllelse av erstatningsvilkårene. Som regel vil det være tilstrekkelig å fremme disse argumentene per e-post til den som krever erstatning.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Kjelland, Morten. Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten. Nordisk försäkringstidskrift 1/2014. https://nft.nu/sites/default/files/Arsakssammenheng_og_bevis_i_personskade-erstatningsretten.pdf

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2012.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!