Kreve erstatning fra nabo?

Tre nabohus som kan kreve erstatning av hverandre ved lovbrudd

Har du opplevd at en nabo har satt igang byggearbeider eller annet på sin eiendom som har medført økonomisk tap for deg? I så fall er det mulig at du har krav på erstatning fra vedkommende etter reglene i naboloven.

Krav på erstatning etter naboloven

For å kunne kreve erstatning etter naboloven må de ordinære vilkårene for å kunne kreve erstatning være oppfylt.

«For å ha rett til erstatning må tre grunnvilkår være oppfylt: Det må foreligge et rettslig grunnlag for å kreve erstatning, og dette kalles for vilkåret om ansvarsgrunnlag. Ansvarsgrunnlaget peker ut hvem som er ansvarssubjekt». «Videre må det foreligge skade/tap, ellers vil det ikke være noe å kreve erstatning for». «I tillegg må være være et bindeledd mellom ansvarsgrunnlaget og skaden/tapet, en årsakssammenheng». Kilde: Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, s. 4. 2. utgave, 2019.

Naboloven, eller grannelova, oppstiller en egen bestemmelse som hjemler retten til å kreve erstatning overfor en nabo. Språket i loven kan være litt vanskelig for folk flest å forstå. I det følgende vil det dermed gjøres rede for retten til å kreve erstatning etter de tilfellene som loven oppstiller.

Vilkår for å kreve erstatning

Naboloven § 9 oppstiller vilkårene for å kreve erstatning fra nabo. For det første må det foreligge et økonomisk tap. For det andre må dette skyldes en skade eller ulempe som er nevnt i bestemmelsene i loven. Dersom disse vilkårene er til stede, vil den aktuelle naboen stå ansvarlig for erstatningen, uavhengig av om vedkommende kan bebreides eller ikke.

Bestemmelsen er ikke til hinder for at en nabo kan kreve erstatning med grunnlag i de øvrige erstatningsvilkårene.

Typetilfeller loven oppstiller

Unødvendige og urimelige tiltak

Det følger av naboloven at en ikke kan gjennomføre tiltak som vil medføre urimelig eller unødvendig skade eller ulempe på naboeiendommen. Under ulempe vil også regnes tiltak som vil være farlige for naboen. Ved vurderingen skal det legges vekt på om naboen kan gjennomføre tiltaket ved å hindre eller begrense naboens skade eller ulempe.

I Rt. 2006 s. 486 krevde flere eiere av eiendommer rundt Gardermoen lufthavn erstatning for verdireduksjon på egen eiendom. Kravet var i hovedsak fremmet med bakgrunn i støyen flyplassen medførte. Høyesterett kom til at eiendommene var medført en urimelig ulempe.

Trær som er til ulempe for naboen

Med mindre det kan sies å foreligge et presserende behov, har ikke noen rett til å trær på sin eiendom som er til skade eller ulempe for naboen. Dersom treet på naboeiendommen medfører store ulemper på din eiendom, kan det hende at du har et erstatningskrav i behold.

Takdrypp eller snøras

Ingen må bygge en slik konstruksjon at det kan medføre takdrypp eller snøras på naboeiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom det vil påføre naboeiendommen skade eller ulempe.

Likevel er bestemmelsen lite viktig i praksis, da takdrypp forutsetter at naboen har bygget i nabogrensen. Dette er ikke lov etter reglene som oppstilles i plan- og bygningsloven.

Graving, bygging og sprenging

Det følger av naboloven at ingen kan igangsette graving, bygging, sprenging eller lignende uten å sørge for nødvendige tiltak som skal forhindre ras, siging, risting, steinsprut og lignende på naboeiendommen.

Krav utenfor loven

Det følger uttrykkelig av loven at den ikke er til hinder for at naboen kan kreve erstatning på alminnelig grunnlag, uavhengig av typetilfellene som nevnes i loven. For disse tilfellene er det et krav om at de alminnelige erstatningsvilkårene er oppfylt: ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng.

Dersom du ønsker å kreve erstatning i forbindelse med boligkjøp, kan du lese mer om det her.

Kreve erstatning av naboen

Dersom et av de nevnte typetilfellene foreligger, og naboen ikke har gjort sitt for å begrense ulempen dette medfører for deg, kan du ha krav på erstatning. Kravet bør fremsettes skriftlig overfor naboen, med henvisning til erstatningsvilkårene som må være oppfylt. Henvendelsen bør også uttrykkelig inneholde at du fremsetter et krav om erstatning som følge av dette.

Advokathjelp

Ved tvil om hvorvidt du har et erstatningskrav i behold overfor naboen, kan du ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale. Du kan kort gjøre rede for saken din enten skriflig eller muntlig, og så kan vi gi en gratis veiledning. Dersom du trenger hjelp til å fremsette et erstatningkrav, kan vi bistå med dette.

Vanlige spørsmål

Har jeg krav på erstatning etter naboloven?

Dersom naboen igangsetter arbeider på sin eiendom, som medfører urimelig ulempe og skade på din eiendom, kan det hende at du har krav på erstatning. Det må likevel utgjøre et økonomisk tap.

Hvordan fremmer jeg et erstatningskrav overfor naboen?

Dersom du ønsker å fremme et erstatningskrav overfor din nabo, bør du gjøre det skriftlig. Henvendelsen bør gjerne inneholde erstatningsvilkårene, og en redegjørelse for hvorfor disse er oppfylt i din sak.

Kan jeg kreve erstatning utenfor nabolovens regler?

Dersom naboens tiltak ikke faller innunder lovens typetilfeller, er ikke loven til hinder for at du kan kreve erstatning etter de alminnelige ulovfestede reglene.

Har naboen rett til å sette opp et tre som sperrer for min utsikt?

Dersom naboen setter opp et tre som sperrer for din utsikt, blir det en vurdering om hvorvidt treet medfører skade eller ulempe for deg. Vi kan hjelpe deg med å se nærmere på de konkrete forhold i din sak.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, 2019.

Nygård, Nils. Ansvarsplassering etter grannelova § 9. Jussens venner, 1991-08-01(4), s. 171-186.

Microsoft Word – 471D0D01.doc (uio.no)

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!