Erstatning for deling av nakenbilder

En sjokkert kvinne som akkurat har funnet ut at noen har delt nakenbilder av henne

Mange opplever dessverre å få delt uønskede bilder på nettet. Slik deling av nakenbilder er ikke bare ubehagelig, men også straffbart. I tillegg vil skadelidte kunne ha krav på erstatning og oppreisning.


Deling av bilder uten samtykke

Forbudt etter lov

Det oppstilles ikke uttrykkelig forbudt mot deling av bilder uten samtykke i loven. Det følger likevel et forbud indirekte av straffeloven § 267 om krenkelse av privatlivets fred.

«Privatlivets fred nyter i norsk rett både strafferettslig og sivilrettslig beskyttelse». Kilde: Hovlid, Ellen Lexerød. Krenkelser ved offentliggjøring av private opplysninger og bilder på sosiale medier. Tidsskrift for Rettsvitenskap, 02-03/2016 (volum 129).

I rettspraksis har tiltalte dessuten blitt dømt etter overtredelse av strl § 266 om hensynsløs atferd og strl § 332 om heleri, se for eksempel saken om Nora Mørk.

Avhengig av hvilken bestemmelse som blir brukt vil tiltalte kunne straffes med fengsel eller bot opptil 2 år. Denne straffen fastsettes uavhengig av erstatningskravet til fornærmede.

Forbudet mot deling gjelder også deling av bilder som ikke har seksuelt innhold. Utgangspunktet er at all deling av bilder uten samtykke er forbudt. Dersom vedkommende samtykker, men angrer seg i ettertid må bildene dessuten fjernes.

Erstatning som følge av deling uten samtykke

Vilkårene for å kunne kreve erstatning

Det fremgår av skadeerstatningsloven § 3-3 jf. skadeerstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b) at brudd på straffeloven § 266 hjemler oppreisningserstatning for «den voldte tort og smerte» og for «annen krenking eller skade av ikke–økonomisk art» som er påført fornærmede. Dette innebærer at fornærmede vil kunne få utbetalt erstatning som følge av den tort og smerte som delingen av bildene har medført.

Etter § 3-5 første ledd bokstav b er det opp til rettens skjønn å avgjøre om oppreisning skal idømmes og i tilfelle med hvilket beløp, jf. HR-2018-2096-A avsnitt 39 flg. Oppreisning skal i tilfelle være en «slik engangssum som retten finner rimelig», jf. skadeerstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b) første punktum. Dette innebærer at det er opp til dommerens skjønn både om erstatning skal ilegges og erstatningskravets størrelse.

Ta kontakt med advokat

Det kan oppleves vanskelig og komplisert å fremme et krav på egenhånd. Vi opplever at våre klienter føler seg trygge og ivaretatt gjennom bistand hos oss. Dersom du er usikker på om du har krav på erstatning, eller trenger hjelp til å fremme et erstatningskrav, ta kontakt med en av våre advokater for en gratis og uforpliktende samtale. Viser det seg at det blir aktuelt med videre bistand ut over dette, er det også gode muligheter til å få dekket utgiftene knyttet til bistand gjennom ulike forsikringsordninger man allerede har. Kontakt oss på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet like nedenfor.

Vanlige spørsmål

Kan noen dele bilde av meg uten samtykke?

Deling av bilde krever alltid samtykke. Dette gjelder uavhengig av bildets fremstilling.

Hva er konsekvensene av å dele bilde uten samtykke?

Det er straffbart å dele bilde uten samtykke. Overtredelse kan føre til bøter og fengsel opptil 2 år. Den fornærmede vil dessuten kunne ha krav på erstatning.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning for deling av bilder uten samtykke?

Det er opp til dommerens skjønn både om erstatning skal ilegges og erstatningskravets størrelse. Erstatningssummen må derfor vurderes konkret.

Kilder

Av Hovlid, Ellen Lexerød. Krenkelser ved offentliggjøring av private opplysninger og bilder på sosiale medier. Tidsskrift for Rettsvitenskap, 02-03/2016 (volum 129).

McClimans, Else Leona. Seksuell trakassering – plagsom uønsket seksuell oppmerksomhet – et vern for de få? Kritisk juss 02/2018.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/68862/506.pdf?sequence=1&isAllowed=y

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!