Medhold hos Norsk Pasientskadeerstatning?

En lege som fyller ut papirer som skal følge med en søknad om pasientskadeerstatning

Lurer du på hva som skal til for å få medhold hos Norsk Pasientskadeerstatning? Eller har du allerede fått medhold og trenger bistand med erstatningsberegningen? Pasientskadeerstatning ytes for skade påført grunnet behandlingssvikt i helsevesenet, og skal dekke ditt fulle økonomiske tap som følge av behandlingssvikten. NPE dekker også nødvendige og rimelige advokatutgifter i forbindelse med utmåling av erstatningen. 

Hva er Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)?

NPE er et statlig organ underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, som behandler krav om erstatning fra pasienter som mener de er pådratt en skade grunnet behandlingssvikt i helsetjenesten.

Vilkår for pasientskadeerstatning

Rett til pasientskadeerstatning forutsetter at tre grunnvilkår er oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom behandlingssvikten og det økonomiske tapet.

Ansvarsgrunnlag

Aktuelle ansvarsgrunnlag følger av pasientskadeloven § 2 første ledd. Rett til erstatning foreligger der skaden skyldes svikt ved helsehjelp, selv om ingen kan lastes for feilen. Dette er altså et objektivt ansvarsgrunnlag. Erstatning aktualiseres også der skaden skyldes teknisk svikt ved apparat, redskap eller annet utstyr, smitte eller infeksjon, vaksinasjon eller andre forhold som medfører ansvar for helse- og omsorgstjenesten eller helsepersonell etter alminnelige erstatningsregler. Vurderingen skal ta «hensyn til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten på skadetidspunktet, er tilsidesatt», jf. § 2 annet ledd.

«De hendelige uhell [vil] ikke gi rett til erstatning etter sviktregelen. Med hendelige uhell mener jeg skadefølger som ikke kunne vært unngått ved en forsvarlig diagnostisering og en forsvarlig gjennomføring av operasjonen.» Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2012, s. 272-273.

Unntaksvis kan det også ytes erstatning i tilfeller hvor det ikke foreligger behandlingssvikt. Det vil være tilfellet dersom pasientskaden er særlig stor eller særlig uventet, og ikke er å anse som utslag av en risiko som pasienten må akseptere, jf. pasientskadeloven § 2 tredje ledd.

Økonomisk tap

Videre må pasientskaden ha medført et økonomisk tap hos skadelidte. Erstatningen skal dekke det økonomiske tap pasientskaden har forårsaket, eksempelvis medisiner, transport og/eller legebehandling. Utgifter skadelidte ville hatt uavhengig av skaden dekkes ikke. Inntektstap kan også være aktuelt, dersom pasientskaden har ført til at vedkommende i en periode har vært ute av stand til å arbeide.

Det økonomiske tapet må være minimum 10 000 kroner. Ved økonomisk tap på under 10 000 kroner fremmes erstatningskravet direkte mot behandlingsstedet.

Dersom du er påført en varig (minimum 10 år) og betydelig (minst 15 % uføregrad) skade kan du i tillegg ha krav på erstatning for tapt livsutfoldelse, såkalt menerstatning.

Årsakssammenheng

For å ha rett til pasientskadeerstatning må det videre foreligge årsakssammenheng mellom behandlingssvikten og skaden. Det innebærer at du må ha fått en personskade som følge av en feil eller svikt ved behandling, diagnostisering, undersøkelse eller oppfølging. Skaden må altså ha oppstått som en konsekvens av en svikt hos helsevesenet. Du vil ikke ha krav på erstatning dersom sykdommen du behandles for er årsaken til skaden.

I tillegg må det økonomiske tapet være oppstått grunnet skaden. Utgifter du ville hatt uavhengig av skaden kan ikke kreves erstattet.

Fremsettelse før kravet er foreldet

Rett til pasientskadeerstatning forutsetter i tillegg at kravet ikke er foreldet. Foreldelse innebærer at et krav ikke lenger kan gjøres gjeldende, fordi det har «gått ut på dato».

Krav om pasientskadeerstatning må fremsettes innen tre år etter at du forstod eller burde forstått at behandlingen eller mangel på behandling er årsak til skaden. Likevel kan ikke kravet fremsettes senere enn 20 år etter behandlingen.

Det er tilrådelig å fremsette erstatningskrav straks du oppdager skaden, ettersom det vil være lettere å dokumentere at skaden er oppstått grunnet behandlingen på et tidlig tidspunkt. Foreldelsesfristen avbrytes gjennom melding om kravet til NPE.

Eksempler på saker hos Norsk Pasientskadeerstatning

Til illustrasjon vil det gis et par eksempler på tidligere saker hos NPE i det følgende. Begge sakene knytter seg til bruk av blodfortynnede medisiner, men med ulikt utfall.

En mann søkte erstatning etter et hjerneinfarkt, ettersom han mente det kunne vært unngått dersom han hadde fått blodfortynnende midler under en tidligere atrieflimmer. Legene valgte den gang ikke å gå ham blodfortynnede midler ettersom anfallet gikk over etter behandling med betablokker. NPE mente behandlingen var i tråd med god medisinsk praksis. Mannen hadde dermed ikke rett til erstatning.

I en annen sak ble en mann innlagt på sykehus med brudd i lårhalsen og hoften ute av ledd. Etter noen dager fikk han blodpropp i lungen. Blodfortynnende medisinering ville hindret komplikasjonen. I tillegg var det vanlig rutine å gi slikt middel etter den aktuelle operasjon. Det var derfor ikke i tråd med god medisinsk praksis å unnlate å gi blodfortynnende medisiner. Mannen ble tilkjent erstatning.

NPE vil med andre ord foreta en konkret vurdering av hver enkelt sak, hvor det vil være av betydning om behandlingen er i tråd med god medisinsk praksis. Dersom det foreligger en skade som er oppstått grunnet behandling som ikke er i tråd med god medisinsk praksis og et økonomisk tap på minimum 10 000 kroner foreligger, kan du altså ha krav på pasientskadeerstatning.

Utmåling av pasientskadeerstatning

Hvilket beløp som tilkjennes i pasientskadeerstatning etter innvilget søknad vil variere basert på de konkrete forholdene i saken. Erstatningen skal dekke både lidt tap og fremtidig tap. Sistnevnte utbetales i utgangspunktet som et engangsbeløp.

Merutgifter

Rimelige og nødvendige utgifter som skyldes skaden kan kreves dekket. Det vil typisk være tale om utgifter til legebehandling, medisiner transport og/eller fysioterapi. Ved behov for tilpassning av bolig, kan også dette kreves i erstatningen som tilkjennes.

Advokatutgifter

Under erstatningsberegningen dekker NPE rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Korrespondansen vil foregå direkte mellom NPE og advokaten.

Inntektstap

Dersom du har hatt eller vil få et inntektstap grunnet skaden, skal inntektstapet erstattes. Utmålingen foregår ved å sammenligne inntekt med og uten skaden. Differansen vil tilkjennes i erstatning. Ytelser skadelidte får, som utføreytelse og stønader, trekkes fra i erstatning.

Menerstatning

Ved varig og betydelig skade oppstått som følge av behandlingssvikt kan menerstatning tilkjennes for tapt livsutfoldelse. Betydelig innebærer en medisinsk invaliditetsgrad på minst 15 %, men varig sikter til en periode på minimum 10 år. Denne erstatningsposten kan tilkjennes uavhengig av om det foreligger et økonomisk tap eller ikke.

Gratis advokathjelp ved utmåling av pasientskadeerstatning

Pasientskadeerstatning er et komplekst fagfelt i skjæringsfeltet mellom juss og medisin. Bistand fra en advokat med spesialisering innen personskadeerstatning kan følgelig være en fordel for å få gjennomslag for sitt erstatningskrav. Ta kontakt med en av våre personskadeadvokater i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. I forbindelse med utmåling av erstatningens størrelse dekker NPE rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Du kan kontakte oss på telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet under.

Vanlige spørsmål

Hva er Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)?

Norsk Pasientskadeerstatning er et statlig organ underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Organet behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de er påført en skade som følge av behandlingssvikt i helsetjenesten.

Hva er vilkårene for pasientskadeerstatning?

For å få tilkjent pasientskadeerstatning må du ha fått en personskade som skyldes behandlingssvikt hos helsevesenet. I tillegg må denne personskaden ha påført deg et økonomisk tap på minst 10 000 kroner. Ved mindre tap rettes erstatningskrav direkte mot behandlingsstedet.

Må jeg betale for advokat?

NPE dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand i forbindelse med beregningen av erstatningens størrelse. Advokatutgifter under selve søknadsprosessen dekkes ikke av NPE. Enkelte forsikringer dekker imidlertid visse advokatutgifter.

Når foreldes krav om pasientskadeerstatning?

Krav om pasientskadeerstatning foreldes 3 år etter den dagen skadelidte fikk eller burde skaffet seg tilstrekkelig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Ved foreldelse kan ikke kravet lenger gjøres gjeldende. For tilfeller hvor det går svært lang tid før skadelidte får nødvendig kunnskap er det oppstilt en maksfrist på 20 år etter behandlingstidspunktet.

Hvor mye kan jeg få tilkjent i pasientskadeerstatning fra NPE?

Beløpet du kan få tilkjent vil variere fra sak til sak. Generelt vil du imidlertid kunne kreve merutgifter som følge av skaden, eksempelvis utgifter til medisiner, transport, lege og fysioterapi. Dersom du er ute av stand til å arbeide grunnet skaden kan også påført og fremtidig inntektstap kreves erstattet. Ved varig og betydelig skade kan du i tillegg ha rett til menerstatning.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2012.

Nygård, Nils. Skade og ansvar, 6. utg. Bergen, 2007.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55026/ManglendedokumentasjonsomviktigfaktorformedholdhosNorskPasientskadeerstatning-docx–1-.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!