Erstatning ved brudd på reglene om offentlige anskaffelser?

En advokat som forklarer erstatning ved brudd på reglene om offentlige anskaffelser

Ved brudd på reglene om offentlige anskaffelser kan tilbyderen ha krav på erstatning. Både kostnadene ved å delta i konkurransen (negativ kontraktsinteresse) og tapt fortjeneste (positiv kontraktsinteresse) kan kreves erstattet. Krav om erstatning forutsetter et «tilstrekkelig kvalifisert brudd» på anskaffelsesreglene, samt årsakssammenheng mellom feilen og leverandørens økonomiske tap.

Offentlige anskaffelser

En offentlig anskaffelse er en anskaffelse av varer, tjenester, bygg, anlegg eller andre ytelser til stat eller kommune. Et omfattende regelverk regulerer hvordan det offentlige skal gjennomføre anskaffelser.

«I norsk rett er leverandørens krav på erstatning som følge av feil i forbindelse med en offentlig anskaffelse nå regulert av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 § 10, som viderefører § 11 i anskaffelsesloven av 1999.» Kilde: Fredriksen, Halvard Haukeland og Strandberg, Magne. Årsaksspørsmål ved krav om erstatning for tapt fortjeneste i ansaffelsessaker i Tidsskrift for Rettsvitenskap 02-03/2018 (Volum 131).

Lov om offentlige anskaffelser skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, jf. § 1. Videre skal oppdragsgiveren opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet, jf. § 3. Lovens § 10 angir at «[l]everandøren har krav på erstatning for tap han har lidt som følge av brudd på loven eller forskrift gitt i medhold av loven».

Lovens forarbeider skiller mellom den negative og positive kontraktsinteressen. En leverandør kan kreve begge tapspostene erstattet. Den negative kontraktsinteressen utgjør de utgifter og omkostninger leverandøren har hatt i forbindelse med deltakelsen i anbudskonkurransen. Hvis det kan bevises at en leverandør ikke ble tildelt kontrakten grunnet oppdragsgivers brudd, kan tapt fortjeneste også kreves erstattet. Dette omtales som den positive kontraksinteressen.

Erstatningsvilkår offentlige anskaffelser

For å kreve erstatning etter brudd på reglene om offentlige anskaffelser må de alminnelige erstatningsrettslige vilkårene være oppfylt: ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og økonomisk tap. I det følgende vil disse vilkårene utpensles nærmere hva gjelder offentlige anskaffelser.

Ansvarsgrunnlag

Rettstilstand frem til 2019

Anskaffelsesloven § 10 angir at en leverandør kan kreve erstatning ved «brudd på loven eller forskrift gitt i medhold av loven». I høyesterettsdommen Rt. 2001 s. 1062 (Nucleus) utpenslet Høyesterett vilkåret «brudd» hva gjelder den positive kontraktsinteressen. Det uttales blant annet at det må være et

«visst rom for feil ved vurdering av anbod, både med omsyn til det faktiske grunnlaget og med omsyn til forståing av regelverket, utan at dette gir grunnlag for ansvar for den positive kontraktsinteressa».

Videre påpeker dommeren at det som utgangspunkt må være tale om «vesentlege feil». I denne vurderingen må det tas hensyn til størrelsen på feilen, typen av feil og hvor mye oppdragsgiveren er å bebreide. Til motsetning har det ikke vært oppstilt noe krav om vesentlige feil for den negative kontraktsinteressen.

Rettstilstand fra og med 2019

I HR-2019-1801-A (Fosen-Linjen II) senker Høyesterett terskelen for erstatning av positiv kontraktsinteresse sammenliknet med Nucleus-dommen fra 2001. Samtidig hever dommen terskelen for negativ kontraktsinteresse. For både positiv og negativ kontraktsinteresse krever ansvarsgrunnlaget i dag «tilstrekkelig kvalifisert brudd».

Om det foreligger et «tilstrekkelig kvalifisert brudd» vil blant annet bero på hvor klar og presis den overtrådte bestemmelsen er, og hvor mye skjønn den overlater til oppdragsgiver. Som utgangspunkt skal brudd på presise regler som ikke etterlater oppdragsgiver noe skjønn anses ansvarsbetingende. Andre vurderingsmomenter vil være om overtredelsen var uaktsom og i hvilken grad feilen har hatt innvirkning på konkurransen.

Årsakssammenheng

En leverandør har videre krav på erstatning for tap han har lidt «som følge av» bruddet. Det må foreligge årsakssammenheng mellom oppdragsgivers feil og leverandørens tap. Årsakskravene for negativ og positiv kontraktsinteresse er noe ulike.

Høyesterettsdommen Rt. 1997 s. 574 (Firesafe) avklarer hvilke krav som stilles til årsakssammenheng ved negativ kontraktsinteresse. Vurderingen vil ta utgangspunkt i om leverandøren hypotetisk sett ville ha avstått fra å delta dersom han visste om bruddene oppdragsgiveren ville begå. Det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle

Ved positiv kontraktsinteresse er derimot spørsmålet om den forbigåtte tilbyderen ville ha vunnet konkurransen dersom feilen tenkes borte. I Nucleusdommen fra 2001 stilles det krav om «klar sannsynlighetsovervekt» for at leverandøren ville fått kontrakten. Leverandøren må selv påvise «klare holdepunkter» for at han ville vunnet.

Økonomisk tap

Endelig må leverandøren være pådratt et økonomisk tap for å få tilkjent erstatning. Som vi allerede har vært inne på kan det dreie seg om utgifter ved inngivelse av tilbud og eventuelle utgifter tilknyttet klagebehandling (negativ kontraktsinteresse). Leverandøren kan også ha blitt pådratt et fortjenestetap grunnet feilen (positiv kontraktsinteresse). Som følge av tapsbegreningsplikten skal det ved eventuell erstatning gjøres fradrag for inntekt leverandøren skaffer seg i den aktuelle perioden.

Eksempel sak om offentlige anskaffelser

Høyesterettsdommen HR-2019-1801-A (Fosen-Linjen) gjaldt en konkurranse som ble avlyst av oppdragsgiver grunnet en feil i konkurransegrunnlaget. En tilbyder som mente at vedkommende ville vunnet konkurransen reiste erstatningssak mot oppdragsgiver. Høyesterett mente at oppdragsgiveren hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen, hvilket innebar at ingen tilbydere kunne kreve erstatning for tapt fortjeneste (positiv kontraktsinteresse). Feilen ble likevel ansett som et «tilstrekkelig kvalifisert brudd» på regelverket. Oppdragsgiver måtte derfor dekke tilbyderens tilbudskostnader (negativ kontraktsinteresse).

Advokathjelp ved brudd på reglene om offentlige anskaffelser

Krav om erstatning ved brudd på reglene om offentlige anskaffelser vil ofte medføre kompliserte juridiske problemstillinger. Ta kontakt med en dyktig erstatningsadvokat for bistand i din sak. Den første samtalen med våre advokater er både gratis og uforpliktende. For å komme i kontakt med en av Advokatfirmaet Teigstad sine advokater kan du ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Hva er forskjellen på positiv og negativ kontraktsinteresse?

Positiv kontraktsinteresse er den tapte fortjeneste leverandøren lider som følge av at han ikke ble tildelt oppdraget grunnet feilen hos oppdragsgiveren. Negativ kontraktsinteresse gjelder utgiftene og omkostningene tilbyderen har hatt i forbindelse med deltakelse i anbudskonkurransen.

Hvilke endringer medførte høyesterettsdommen Fosen-Linjen (HR-2019-1801-A)?

Høyesterettsdommen Fosen-Linjen senket terskelen for tilkjennelse av erstatning for positiv kontraktsinteresse. For både positiv og negativ kontraktsinteresse er terskelen i dag ¨tilstrekkelig kvalifisert brudd¨ på reglene om offentlige anskaffelser.

Hvilke krav stilles til årsakssammenheng ved brudd på reglene om offentlige anskaffelser?

Ved vurdering av negativ kontraktsinteresse vil vurderingen ta utgangspunkt i om leverandøren hypotetisk sett ville avstått fra deltakelse dersom han visste om bruddene oppdragsgiveren ville begå. Hva gjelder den positive kontraktsinteressen må det vurderes om tilbyderen ville vunnet konkurransen dersom bruddet ikke hadde skjedd.

Hva er vilkårene for erstatning etter brudd på reglene om offentlige anskaffelser?

Erstatning er betinget av at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom det ansvarsbetingende forhold og det økonomiske tapet. For å konstatere ansvarsgrunnlag må det foreligge et ¨tilstrekkelig kvalifisert brudd¨ på reglene om offentlige anskaffelser.

Hva innebærer kravet om ¨tilstrekkelig kvalifisert brudd¨?

For å vurdere om det foreligger et ¨tilstrekkelig kvalifisert brudd¨ må det ses hen til hvor klar og presis den overtrådte regelen er, hvor mye skjønn den overlater til oppdragsgiveren, om overtredelsen var uaktsom og i hvilken grad feilen har innvirket på konkurransen. Brudd på klare regler som ikke overlater skjønn til oppdragsgiver skal som utgangspunkt være ansvarsbetingende.

Kilder

Fredriksen, Halvard Haukeland og Strandberg, Magne. Årsaksspørsmål ved krav om erstatning for tapt fortjeneste i ansaffelsessaker i Tidsskrift for Rettsvitenskap 02-03/2018 (Volum 131).

Myhre, Robert. Offentlige anskaffelser og erstatning for den negative kontraktsinteressen i Lov og rett nr. 09 2005.

https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/4254/71941830.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!