Omskolering etter yrkesskade?

En mann som vurderer å bli omskolert til nytt yrke på grunn av sykdom

Arbeidstakere som har blitt pådratt en yrkesskade som medfører at vedkommende ikke er i stand til å fortsette i samme yrke, kan få støtte fra NAV, i form av arbeidsavklaringspenger, under omskolering. Ved yrkesskade er det et vilkår at arbeidsevnen er nedsatt med minst 30 prosent.

Hva er omskolering?

Omskolering innebærer at en person gis opplæring i et annet fag eller yrke enn vedkommende tidligere har arbeidet med. Omskoleringen vil bestå av videre eller nye studier eller fagskole for å opparbeide seg kunnskaper slik at man kan fungere i en ny form for arbeid. Dette vil typisk være aktuelt der vedkommende er nødt til å endre yrkesretning grunnet skade eller sykdom. Eksempelvis kan skader på ben eller overkropp medføre at arbeidstakere innen fysiske yrker, som bygg og anlegg, ikke lenger vil være i stand til å utføre tidligere arbeid. Da kan et behov for omskolering oppstå. Under omskolering kan skadelidte ha rett til arbeidsavklaringspenger.

«Det som kan kalles arbeidsavklaringspengenes spesielle hovedformål er å sikre inntekt mens mottaker gjennomgår behandlingstiltak, deltar på arbeidsrettet tiltak eller får annen oppfølging for å bli i stand til å skaffe seg eller beholde arbeid, jf. ftrl. § 11-1 første ledd.» Kilde: Svele, Ane-Louise. Arbeidsavklaringspenger – en ny ytelse fra folketrygden, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 01-02/2010 (Volum 7), s. 47.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Yrkesskade gir særrettigheter

En yrkesskade er en personskade som skyldes en arbeidsulykke som oppstår mens arbeidstakere er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, jf. folketrygdloven § 13-3 og § 13-6. I et slikt tilfelle skal arbeidsgiver melde skaden til NAV senest innen ett år etter ulykken. Det er viktig å følge opp at dette faktisk blir gjort, idet en godkjent yrkesskade gir visse særrettigheter. Du vil blant annet slippe å betale egenandel på legemidler og medisinsk behandling, og ha større sjanse for å få arbeidsavklaringspenger. For mer informasjon om erstatning etter yrkesskade les her.

Les også vår artikkel om erstatning etter yrkesskade på sjøen og erstatning etter yrkesskade i forsvaret.

Omskolering etter yrkesskade

Etter å ha blitt pådratt en yrkesskade vil man ha krav på sykepenger det første året. Sykepenger dekker som utgangspunkt ditt fulle inntektstap, men unntak kan følge for overtid og tillegg. Ved høy lønn vil ikke nødvendigvis sykepengene dekke full lønn, da det er satt en maksgrense på 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Når sykepengestøtten utgår vil det kunne bli aktuelt med arbeidsavklaringspenger. Følgende fremgår § folketrygdloven § 11-6 første ledd:

«Det er et vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger at medlemmet for å skaffe seg eller beholde arbeid som han eller hun kan utføre
a) har behov for aktiv behandling, eller
b) har behov for arbeidsrettet tiltak, eller
c) etter å ha prøvd tiltakene etter bokstav a eller b fortsatt anses for å ha en viss mulighet for å komme i arbeid, og får annen oppfølgning fra Arbeids- og velferdsetaten.»

Omskolering vil falle innunder bokstav b ved ordlyden «arbeidsrettet tiltak». Ved yrkesskade må arbeidsevnen være redusert med minst 30 %, jf. folketrygdloven § 11-22 første ledd bokstav b. Ved annen skade kreves minst 50 % redusert arbeidsevne. Det er altså en klar fordel at skaden blir godkjent som en yrkesskade. Arbeidsavklaringspengene etter yrkesskade skal ikke settes lavere enn den antatte årlige arbeidsinntekten på skadetidspunktet.

Ved behov for omskolering etter en yrkesskade er det tilrådelig å sørge for god dialog mellom fastlege, saksbehandler i NAV og bedriftshelsetjenesten. I et felles møte vil man kunne kartlegge eventuelle muligheter for tilrettelegging i nåværende jobb, endring av arbeidsoppgaver, rehabiliteringstid, behov for omskolering osv.

Kontakt advokat etter yrkesskade

Dersom du har blitt utsatt for en yrkesskade er det tilrådelig å kontakte advokat for å få bistand til å fremme riktig krav mot NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap. Nødvendige og rimelige advokatutgifter vil dekkes av yrkesskadeforsikringen som del av erstatningen. Ta kontakt med en av våre dyktige erstatningsadvokater i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater er tilgjengelig på telefon og e-post. Du kan eventuelt fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en erstatningsadvokat kontakt med deg snarest.

Har du fått avslag på AAP, og ønsker å klage? Les mer om det her

Vanlige spørsmål

Hva er omskolering?

Omskolering vil si at en person gis opplæring i et annet fag eller yrke enn vedkommende tidligere har arbeidet med. Dette vil typisk være aktuelt der vedkommende er nødt til å endre yrkesvei grunnet skade eller sykdom.

Kan jeg få arbeidsavklaringspenger under omskolering?

Ja, du kan få arbeidsavklaringspenger under omskolering i tråd med folketrygdloven § 11-6. Ved yrkesskade kreves det at arbeidsevnen er redusert med minst 30 %.

Hvilke særrettigheter får man ved en yrkesskade?

Ved en yrkesskade kreves kun en 30 prosent reduksjon av arbeidsevne for å få rett til arbeidsavklaringspenger i forbindelse med omskolering. Ved andre skader kreves til sammenlikning 50 prosent reduksjon. I tillegg vil du slippe å betale egenandel på legemidler og medisinsk behandling.

Har jeg rett til støtte for omskolering etter skade på fritiden?

Du kan ha rett til støtte for omskolering etter skade på fritiden. Det kreves imidlertid at din arbeidsevne er redusert med minst 50 % for å ha rett til arbeidsavklaringspenger.

Hvordan går jeg frem for å få støtte til omskolering?

Først og fremst er det viktig å melde skaden til NAV senest innen ett år etter skaden skjedde. Ved ønske om støtte til omskolering må du videre kontakte NAV-kontoret der du bor som vil vurdere om du har behov for tiltaket.

Kilder

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse. Velferdsrett I, 4. utgave, Oslo, 2008.

Svele, Ane-Louise. Arbeidsavklaringspenger – en ny ytelse fra folketrygden, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 01-02/2010 (Volum 7). https://doi.org/10.18261/ISSN2464-3386-2010-01-02-04

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18989/107855.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!