Erstatning som følge av omsorgssvikt

En frustrert mann holder hendene på hode etter omsorgssvikt

Det er kommunes oppgave å følge opp de forhold som barn vokser opp under, og iverksette tiltak som kan avverge omsorgssvikt og adferdsproblemer. I denne artikkelen kan du lese mer krav på erstatning som følge av omsorgssvikt.


Kommunen som erstatningsansvarlig

Generelle forpliktelser

Etter barnevernsloven (bvl) § 3-1 skal kommunen «følge nøye med i de forhold barn lever under», og har et «ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer». Bestemmelsen gir uttrykk for kommunens aktivitetsplikt overfor de barn som vokser opp innen for kommunens grenser. Denne aktivitetsplikten går særlig ut på å søke å avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette.

Kommunen er etter dette pålagt å iverksette forebyggende tiltak rettet mot barn og unge generelt, uavhengig av etat. Dersom dette arbeidet ikke blitt gjort på en tilstrekkelig måte vil kommunen kunne bli erstatningsansvarlig overfor den det gjelder.

Les om erstatningsansvar for barn.

Omsorgssvikt

Omsorgssvikt er vanskelig å definere og er heller ikke definert i loven. Likevel gir barnevernsloven § 4-12 uttrykk for tilfeller hvor det kan treffes vedtak om å overta omsorgen. Bestemmelsen gir retningslinjer for når omsorg er å anse som mangelfull.

§ 4-12.Vedtak om å overta omsorgen for et barn.
Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes
a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling,
b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring,
c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller
d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet

Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4​1 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11.

Hvorvidt det foreligger omsorgssvikt er etter dette sammensatt av flere faktorer, heriblant barnets individuelle behov. Dersom barnet er spesielt sårbart eller har særlige utfordringer stilles særlige krav til omsorgen som gis. Det avgjørende er at omsorgen er egnet til å møte barnets grunnleggende fysiske, emosjonelle, psykiske og/eller medisinske behov. Dersom kravet til omsorg ikke er oppfylt og dette har vært kjent kan kommunen erstatningsansvarlig.

Erstatning som følge av omsorgssvikt

Krav på erstatning

I samsvar med skaderstatningslova § 2-1 svarer arbeidsgiver for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, dersom de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Arbeidsgiveransvaret omfatter likevel ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet.

«Reglene i Skl. kap. II gjelde også det offentliges ansvar som arbeidsgiver. Det vil i praksis si at skade som av stats-og kommunalt ansatte vil påføre staten eller kommunen ansvar (..)». Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett s. 193. 2. utgave, 1987.

Bestemmelsen viser til at kommunen som arbeidsgiver blir erstatningsansvarlig for psykisk og fysisk skade som barn voldes forsettlig eller uaktsom som følge av omsorgssvikt. At også uaktsom omsorgssvikt resulterer i erstatningsansvar innebærer at det er tilstrekkelig at kommunen kjente eller måtte ha kjent til forholdene, og burde ha grepet inn. Kommunen kan dermed bli erstatningsansvarlig uavhengig av om en bestemt ansatt kan klandres for det som har skjedd. .

Ta kontakt med advokat

Erstatningssak som følge av omsorgssvikt kan oppleves som krevende å stå i alene. Vi opplever at våre klienter føler seg trygge og ivaretatt gjennom bistand hos oss. Dersom du er usikker på om du har krav på erstatning som følge av omsorgssvikt, eller trenger hjelp til å fremme et erstatningskrav, ta kontakt med en av våre advokater for en gratis og uforpliktende samtale. Viser det seg at det blir aktuelt med videre bistand ut over dette, er det også gode muligheter til å få dekket utgiftene knyttet til bistand gjennom ulike forsikringsordninger man allerede har. Kontakt oss på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet like nedenfor.

Les om erstatning fra barnevernet her.

Vanlige spørsmål

Når foreligger det krav på erstatning som følge av omsorgssvikt?

Krav på erstatning som følge av omsorgssvikt foreligger når kommunen har vært klar eller måtte være over forholdene, og tilstrekkelige tiltak ikke er iverksatt.

Hvem kan jeg rette kravet mitt mot?

Det er kommunen som arbeidsgiver som er erstatningsansvarlig for skade som voldes ved omsorgssvikt.

Hvor mye erstatning har jeg krav på?

Erstatningskravets vil variere ut ifra de fysiske og psykiske konsekvenser som omsorgssvikten medfører.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 2. utgave, 1987.

Marthinsen, Terje. Erstatningskrav mot barnevern og skole. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 03-04/2019 (Volum 16).

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44369/Masteroppgaven-FERDIG-PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!