Erstatning etter operasjon

Fire leger på et sykehus under en operasjon av en pasient

Har du opplevd å få komplikasjoner etter en operasjon, som har medført en stor eller uventet skade? Du har rett på erstatning dersom skaden skyldes behandlingssvikt i helsevesenet. 


Mange operasjoner blir utført omgående, spesielt hvor pasienten er i kritisk og livstruende tilstand, og hvor unnlatelse av å operere kan medføre fare for liv og helse. Jo større risiko som er forbundet med pasientens tilstand og inngrepet, desto mer skal til før pasienten har rett på erstatning.

Pasientskade etter behandlingssvikt

For å ha rett på pasientskadeerstatning forutsetter pasientskadeloven at pasienten har vært utsatt for en behandlingssvikt. Hvis det ikke foreligger noen behandlingssvikt, vil pasienten vanligvis heller ikke kunne kreve erstatning.

Med behandlingssvikt menes all svikt ved ytelsen av helsehjelp, teknisk svikt ved apparat, redskap eller annet utstyr som er brukt under operasjonen, samt smitte eller infeksjon etter operasjonen. Det kan dreie seg om operasjoner som ikke er utført i henhold til faglig standard, eller operasjoner som er feilaktig utført.

Det kan unntaksvis tilkjennes erstatning selv om det ikke foreligger noen behandlingssvikt, dersom det skjer en pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet, og som ikke kan anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere.

Hvor stor risiko må pasienten akseptere?

Hvor stor risiko pasienten må akseptere, må vurderes opp mot sykdomstilstandens alvorlighetsgrad. Hvis sykdommen er livstruende, må pasienten akseptere en større risiko enn dersom den ikke er det. Hvis operasjonen er adekvat og nødvendig for å redde pasientens liv, vil en skade som oppstår under eller etter operasjonen normalt anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere. Dette vil gjerne stille seg motsatt hvis operasjonen er et planlagt rutineinngrep som normalt ikke medfører komplikasjoner.

«Det er glidende overgang fra de klare samtykketilfellene til de situasjoner hvor skadelidtes forhold tillegges betydning for ansvarsgrunnlagets utformning, og hvor det er vanlig å tale om «aksept av risiko». Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 2.utgave, 1987 s. 97.

Hvor det foreligger samtykke, kan det ofte være uklart hva dette egentlig innebærer.

«Samtykke omfattes inngrepet, ikke at erstatningskravet faller bort. Men hvor operasjonen blir mislykket uten at noen er å bebreide, vil samtykke frita for et ansvar som legen ellers kunne ha pådradd seg. Som den store hovedregel vil et samtykke bare omfatte risiko for skade, ikke at skadelidte selv påtar seg å bære følgene hvis noe går galt ved handling eller begivenhet skadevolderen etter alminnelige erstatningsregler hefter for». Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 2.utgave, 1987 s. 97.

Det vil også være relevant hvor mye informasjon pasienten fikk om inngrepet forut for operasjonen. Det sentrale ved vurderingen av om risikoen er akseptabel eller ikke er om det foreligger et misforhold mellom skaden som har blitt påført og pasientens sykdomstilstand. Et uforholdsmessig skadeomfang vil normalt gi rett på pasientskadeerstatning.

Vilkårene for pasientskadeerstatning

Det er tre vilkår som må være oppfylt for at du som pasient skal kunne kreve erstatning. For det første må du ha blitt utsatt for en behandlingssvikt. Videre må skaden ha påført deg et økonomisk tap. Til slutt er det et krav om at behandlingssvikten må være årsaken til skaden og det økonomiske tapet du har blitt påført.

Hvis du får komplikasjoner under eller etter en operasjon, som ikke burde ha inntruffet dersom operasjonen ble utført tilfredsstillende, vil det regnes som en behandlingssvikt som kan gi grunnlag for pasientskadeerstatning.

Hva kan kreves erstattet?

Utgangspunktet er at du har krav på å få erstattet hele det økonomiske tapet du har lidt som følge av den utilfredsstillende operasjonen. Hvis skaden fører til at du ikke lenger kan være i arbeid, vil du ha krav på erstatning for tap av inntekt. Hvis skaden fører til tap av livsutfoldelse, vil du ha krav på menerstatning. Menerstatning forutsetter imidlertid at skaden er av en viss størrelse.

Les om erstatning etter mistet syn her.

Hvem må erstatningskravet rettes mot?

Erstatningskravet må rettes mot NPE (Norsk Pasientskadeerstatning). NPE vil først ta stilling til om det foreligger en skade som skyldes operasjonen. Videre vil de vurdere det eventuelle erstatningskravet. Størrelsen på erstatningen må vurderes konkret i den enkelte sak, og det er derfor umulig å si hvor stor erstatningssum man kan få tilkjent for skade etter operasjon.

Hvis NPE kommer frem til at du ikke har krav på pasientskadeerstatning, kan vedtaket klages inn til Pasientskadenemnda. Pasientskadenemnda vil behandle erstatningskravet på nytt.  Ved ytterligere avslag fra Pasientskadenemnda kan du bringe saken inn for domstolene.

Advokatbistand

En sak om pasientskade etter operasjon kan fort bli komplisert, da den reiser flere medisinske og juridiske spørsmål. Det kan være hensiktsmessig med advokatbistand, slik at du er trygg på at kravet blir riktig fremmet. Våre advokater kan hjelpe deg med å vurdere saken din, og finne ut av om du har et berettiget krav på pasientskadeerstatning. Den første samtalen er selvfølgelig uforpliktende og gratis. Ta gjerne kontakt på telefon, e-post eller gjennom skjemaet under.

Vanlige spørsmål

Har jeg rett på pasientskadeerstatning selv om operasjonen ble utført på en privat klinikk?

Ja, NPE behandler erstatningskrav uavhengig av om skaden og/eller behandlingssvikten ble påført i offentlig eller privat sektor.

Hva er vilkårene for å få tilkjent pasientskadeerstatning?

Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, for eksempel at skaden skyldes behandlingssvikt. Videre må du ha lidt et økonomisk tap, og det økonomiske tapet må ha oppstått som følge av skaden.

Hvor lenge kan jeg vente med å fremme et krav om pasientskadeerstatning?

Du bør fremme kravet om pasientskadeerstatning så snart du oppdager skaden og hvem som er ansvarlig. Fra det tidspunktet løper en frist på 3 år for å fremme kravet. Kravet kan uansett aldri fremmes senere enn 20 år etter tidspunktet for operasjonen.

Kan jeg få pasientskadeerstatning selv om jeg ikke har opplevt behandlingssvikt?

Ja, dersom du har fått en skade som er er særlig stor eller uventet, og som ikke kan anses som utslag av en risiko som du som pasient må akseptere i forbindelse med operasjonen.

Hvilken risiko må en pasient normalt akseptere i forbindelse med behandling i helsevesenet?

Dette vil normalt være den risikoen som er forbundet med den sykdommen eller skaden som pasienten opereres for.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 2.utgave, 1987.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave. Oslo, 2019.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20312/26402.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!