Fri rettshjelp i saker om personskade

En klient gir hånden til en advokat som er spesialisert innen personskade

Kort fortalt er fri rettshjelp advokatbistand betalt av staten med formål å hindre rettstap som følge av dårlig økonomi. Fri rettshjelp er med andre ord en ordning med gratis advokat. Her gis en oversikt over de viktigste reglene om fri rettshjelp i personskadesaker.


Hva er fri rettshjelp

Fri rettshjelp er som nevnt en ordning med gratis advokat, og ytes av advokater eller andre autoriserte rettshjelpere. Fri rettshjelp betales helt eller delvis av Staten, og er et offentlig tilbud med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta eget rettshjelpsbehov. Oppfyller man vilkårene for fri rettshjelp, vil staten helt eller delvis dekke nødvendige utgifter og omkostninger som påløper i forbindelse med advokatbistand.

Reglene om fri rettshjelp er fastsatt i rettshjelpsloven. Vilkårene er noe forskjellige alt ettersom hva saken dreier seg om, hvorav fri rettshjelp i noen saker er helt gratis mens i andre saker er det en liten egenandel. Adgangen til fri rettshjelp avhenger også i visse tilfeller av hvor mye vedkommende har i inntekt og formue, hvorav fri rettshjelp i noen saker ytes uavhengig av inntekt og formue mens det i andre saker kun er personer med lav inntekt og formue som får fri rettshjelp.

Hva som omfattes av ordningen

Ordningen med fri rettshjelp omfatter for det første fritt rettsråd. Fritt rettsråd er fri juridisk rådgivning og hjelp til juridiske spørsmål utenfor rettergang. Reglene om fritt rettsråd står i rettshjelpsloven, særlig kapittel II. For det andre omfattes fri sakførsel. Fri sakførsel omfatter salær til advokaten under en rettergang ved domstolene, og for enkelte forvaltningsorgan. Reglene om fri sakførsel står i rettshjelps loven, særlig kapittel III. Endelig kan det gis fritak for rettsgebyr og andre kostnader. Slike fritak innebærer at vedkommende slipper å betale for å få saken behandlet av rettsapparatet.

Fri rettshjelp i saker om personskade

Blant de vanligste sakene som dekkes av fri rettshjelp er personskadesaker. Det følger av rettshjelpslovens bestemmelser at den som har vært utsatt for en personskade har krav på fri rettshjelp. Vilkårene for fri rettshjelp er noe annerledes alt ettersom hvordan vedkommende har pådratt seg personskaden. Loven skiller som nevnt mellom saker der en har et ubetinget krav på fri rettshjelp, og saker der kun de med lav inntekt kan få innvilget fri rettshjelp. Det sistnevnte omtales gjerne som behovsprøvde saker.

Det er viktig å være oppmerksom på at rettshjelpsloven har en subsidiær karakter. Dette innebærer at fri rettshjelp omfatter ikke bistand som dekkes av andre ordninger eller som kan erstattes på en annen måte, herunder ved private forsikringer som omfatter fri rettshjelp. Utgifter utover det som kan dekkes eller erstattes av andre ordninger, kan imidlertid søkes dekket etter rettshjelpsloven.

Trykk her for å lese mer om fri rettshjelp i erstatningssaker. Se også artikkelen om fri rettshjelp ved yrkesskadeerstatning.

Yrkesskade

Ved yrkesskader er det særlig to vanlige dekningsmuligheter. For det første vil det ansvarlige forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige advokatutgifter. Dette følger av skadeerstatningsloven. Dette er den vanlige og mest adekvate dekningsmuligheten i disse typen saker. For det andre kan advokathjelpen ved yrkesskader bli gratis fordi det dekkes gjennom ordningen med fri rettshjelp.

Etter rettshjelpsloven § 11 og § 16 har den som er personskadet krav på fri rettshjelp «i sak om erstatning for personskade». Dette omfatter naturligvis yrkesskader. Dette er en behovsprøvd sakstype, hvorav det kun er personer med lav inntekt som kan få innvilget fri rettshjelp. Ved yrkesskadesaker innvilges søknad til fri rettshjelp til den som har inntekt og formue under bestemte inntekts- og formuesgrenser. Slike inntekts- og formuesgrenser er fastsatt i rettshjelpsforskriften. Det følger av forskriftens § 1-1 at inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000,- for enslige og 369 000,- for ektefeller. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-.

Trafikkskade

Også ved trafikkskader vil det ansvarlige forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige advokatutgifter etter skadeerstatningsloven. I trafikkskadesaker kan man i tillegg få oppnevnt bistandsadvokat dersom den som forårsaket ulykken har opptrådt grovt uaktsomt og det blir en sak hos politiet. Dekning gjennom forsikringsselskapet er den vanlige og mest adekvate dekningsmuligheten ved denne typen saker.

Ved trafikkskade kan også advokathjelpen bli gratis fordi det dekkes gjennom ordningen med fri rettshjelp etter rettshjelpsloven § 11 og § 16. I likhet med yrkesskadesakene, er dette også en behovsprøvd sakstype. Dette innebærer at fri rettshjelp kun innvilges til personer som har inntekt og formue under den bestemte inntekts- og formuesgrensen. Dersom man skulle havne i tvist med forsikringsselskapet vil man også kunne benytte rettshjelpsdekning i innboforsikringen.

Vold, overgrep mv.

I saker om vold, overgrep er det bistandsadvokatordningen som er den viktigste. Både de som har vært utsatt for en straffbar handling og etterlatte kan ha krav på bistandsadvokat. Bistandsadvokatordningen går i korte trekk ut på at den som har blitt utsatt eller forsøkt utsatt for visse alvorlige voldsforbrytelser har krav på offentlig oppnevnt bistandsadvokat. Vilkårene for retten til bistandsadvokat følger av straffeprosessloven § 107a. Det heter her at man har krav på bistandsadvokat dersom en er påført betydelig fysisk eller psykisk skade.

Ved siden av bistandsadvokatordningen, kan man benytte rettshjelpsdekningen og fri rettshjelp for å gå til sak mot gjerningspersonen for å kreve erstatning. Denne sakstyper er uten behovsprøving, og fri rettshjelp innvilges uavhengig av vedkommendes inntekt og formue. I tillegg har alle krav på fri rettshjelp, uten behovsprøving, til å sende inn et erstatningskrav til politiet. Man kan også få hjelp til å sende inn et erstatningskrav til politiet.

Andre typer ulykker

I erstatningssaker vedrørende personskade etter andre typer ulykker er det litt varierte regler. Utgangspunktet er at man alltid kan falle tilbake på fri rettshjelp, men den vil her være behovsprøvd. Fri rettshjelp vil da gis til personer som har inntekt og formue under den bestemte inntekts- og formuesgrensen.

Egenandel

I visse sakstyper må man betale en egenandel i forbindelse med fri rettshjelp. Det følger av rettshjelpsloven § 9 at mottaker av fri rettshjelp i behovsprøvde saker skal betale en egenandel av utgiftene til bistand etter loven. Det vil si at dersom man har en bruttoinntekt på mer enn 100 000,- i året, må man betale en egenandel. Dette innebærer at man i yrkesskade- og trafikkskadesakene, herunder behovsprøvde saker, må betale en viss egenandel.

Hvordan søke om fri rettshjelp

Søknad om fri rettshjelp kan sendes til fylkesmannen i det fylket du bor. I flere sakstyper kan imidlertid advokater eller andre rettshjelpere selv innvilge fri rettshjelp dersom inntekts- og formuesgrensen er oppfylt. Det følger av rettshjelpsforskriften § 3-2 at i saker som faller inn under rettshjelpsloven § 11 første og annet ledd, kan søkers advokat eller rettshjelper selv innvilge fri rettshjelp når de økonomiske vilkårene er oppfylt. Med andre ord er det advokaten som bestemmer om vedkommende skal få innvilget rettshjelp etter disse reglene. Det er viktig å være oppmerksom på at alle advokater i Norge har plikt til å orientere søker om reglene om fri rettshjelp.

Advokathjelp

Reglene om fri rettshjelp er kompliserte og kan være vanskelige å sette seg inn i. Dersom du lurer på om du har krav på fri rettshjelp kan du ta kontakt med en av våre erfarne advokater for en uforpliktende samtale. Ta kontakt per telefon eller e-post, eller fyll inn kontaktskjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Vanlige spørsmål

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er et offentlig rettshjelpstilbud, og ytes helt eller delvis av Staten. Ordningen har som formål å sikre mennesker gratis juridisk bistand i tilfeller hvor vedkommende selv ikke har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta eget rettshjelpsbehov. Oppfyller man vilkårene for fri rettshjelp, vil staten helt eller delvis dekke nødvendige utgifter som påløper i forbindelse med advokatbistand.

Hvordan gis fri rettshjelp?

Ordningen med fri rettshjelp omfatter en rekke tilbud. Fri rettshjelp kan for det første gis som fritt rettsråd, herunder fri juridisk rådgivning og hjelp til juridiske spørsmål utenfor rettergang. For det andre omfattes fri sakførsel, herunder salær til advokat under en rettergang ved domstolene. Endelig kan det gis fritak for rettsgebyr og andre kostnader.

Når gjelder det en inntekts- og formuesgrense ved fri rettshjelp?

Rettshjelpsloven skiller mellom saker der en har et ubetinget krav på fri rettshjelp, og saker der kun de med lav inntekt kan få innvilget fri rettshjelp. Det sistnevnte omtales gjerne som behovsprøvde saker, hvorav fri rettshjelp kun innvilges til personer som har inntekt og formue under bestemte inntekts- og formuesgrenser. Hvilke saker dette gjelder fremkommer av rettshjelpsloven § 11 og § 16.

Hva er inntektsgrensen på?

Inntekts- og formuesgrensen er fastsatt i rettshjelpsforskriften. Det følger av forskriftens § 1-1 at inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000,- for enslige og 369 000,- for ektefeller. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-.

Når må man betale egenandel ved fri rettshjelp?

I visse sakstyper må man betale en egenandel i forbindelse med fri rettshjelp. Mottaker av fri rettshjelp i behovsprøvde saker må betale en egenandel av utgiftene til bistand etter loven. Motsatt må man ikke betale egenandel i saker som ikke er behovsprøvde. Ved fritt rettsråd vil egenandelen tilsvare 1825 kroner. I saker om fri sakførsel vil egenandelen være på 25% av saksomkostningene, med et tak på 8 ganger salærsatsen.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!