Personskade ved trafikkulykke

En mann med sterke smerter som holder en hånd på nakken etter å ha blitt utsatt for en trafikkulykke

Etter å ha blitt pådratt en personskade ved en trafikkulykke vil du inneha et krav om erstatning. Ofte vil det være tale om lett påviselige skader som legen kan stadfeste like etter ulykken. Bløtdelsskader og psykiske lidelser som oppstår over tid er imidlertid også erstatningsrettslig vernet. 

Personskade etter trafikkulykke

En bilulykke vil i mange tilfeller medføre personskader. Ofte vil det være tale om påviselige skader som legen får stadfestet like etter ulykken, herunder benbrudd og andre synlige skader. I en del tilfeller vil såkalte bløtdelsskader kunne vise seg og utvikle seg over tid. Slike skader gir også rett til erstatning. Et eksempel er nakkeslengskader.

Psykiske skader er også å anse som personskade og vil kunne gi rett til erstatning. Eksempelvis kan den som har vært utsatt for en trafikkulykke utvikle posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller andre psykiske lidelser som følge av den traumatiske hendelsen.

Les også vår artikkel om erstatning etter personskade.

Vilkår for personskadeerstatning etter trafikkulykke

Erstatning betinges av at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom den skadevoldende handlingen/trafikkulykken og skaden/tapet. Vilkåret om ansvarsgrunnlag innebærer at det må foreligge et rettslig grunnlag for ansvar. Det kan enten følge av den ulovfestede culpa-regelen der noen er skyld i ulykken, eller av det objektive ansvaret ved trafikkskade. Sistnevnte ansvarsgrunnlag medfører at man vil inneha rett til erstatning ved trafikkulykke selv om ingen kan klandres for skadene.

Videre må det som hovedregel ha oppstått et økonomisk tap som følge av trafikkulykken. Det kan være utgifter til behandling hos lege, medisiner, transport m.m. Ved alvorlige og betydelige skader kan imidlertid også erstatning for ikke-økonomisk tap kreves.

Endelig må det foreligge årsakssammenheng mellom den skadevoldende handlingen/trafikkulykken og skaden/tapet.

«For at den påstått skadevoldende handling (eller unnlatelse) skal anses som årsak, må handlingen (eller unnlatelsen) være en nødvendig betingelse for skaden.» Kilde: Kjelland, Morten (professor dr. juris). Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten, Nordisk försäkringstidsskrift 1/2014.

Ved skyldansvar må altså den uaktsomme kjøringen være årsaken til at ulykken inntraff. Skadene må videre være en følge av ulykken. Der ingen er skyld i skaden vil årsakssammenheng etter det objektive ansvaret foreligge dersom trafikkulykken er årsak til oppstått personskade.

Erstatningsposter

Dersom trafikkulykken har medført at du er ute av stand til å arbeide i en kortere eller lengre periode kan du kreve både påført og fremtidig inntektstap som følge av skaden erstattet. Tapt arbeidsevne i hjemmet aktualiserer også rett til erstatning.

Videre har du også rett til å få dekket dine merutgifter i forbindelse med skaden. Typiske merutgifter kan være legebehandling, medisiner og transport. Ved alvorlige skader kan det også være tale om utgifter til tilpasning av bolig og pleie. I tillegg dekkes nødvendige og rimelige utgifter til advokat av forsikringsselskapet.

Ved en varig og betydelig skade kan du kreve økonomisk kompensasjon for redusert livsutfoldelse. Menerstatning ytes kun der skadelidte er påført en medisinsk invaliditet på minimum 15 % med minst 10 års varighet.

Hvis trafikkulykken har oppstått fordi føreren av den skadevoldende bilen har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig (med vilje), kan du inneha et krav om kompensasjon for såkalt «tort og svie». Dette kalles for oppreisningserstatning.

Advokathjelp ved trafikkulykke

Hvis du har vært utsatt for en trafikkulykke kan det være lurt å kontakte advokat. Etter en trafikkulykke oppstår ofte ulike kompliserte problemstillinger, både juridiske og medisinske. I slike tilfeller er det avgjørende å ha god kjennskap til regelverk og praksis. Våre erstatningsadvokater har solid kompetanse og erfaring på området. Vi kan også bistå deg med å finne en objektiv medisinsk spesialist for å få en riktig vurdering av dine skader. I tillegg er det verdt å merke seg at første samtale med oss er helt gratis og uforpliktende. Videre dekker forsikringsselskapet ditt nødvendige og rimelige utgifter til advokat. Ta kontakt med vårt advokatkontor i dag!

Les her om hvordan du fremmer et krav om erstatning etter en trafikkulykke.

Vanlige spørsmål

Hvilke skader godkjennes som en personskade etter trafikkulykke?

En personskade kan både være fysiske og psykiske skader. Hva gjelder fysiske skader kan det være tale om lett påviselige bruddskader og liknende, samt bløtdelsskader som utvikler seg over tid. Psykiske lidelser, eksempelvis PTSD, som oppstår som en følge av trafikkulykken er også å anse som en personskade.

Hva bør jeg gjøre etter en trafikkulykke?

Først og fremst bør dere skrive en felles skademelding og politiet bør tilkalles ved personskade. Deretter bør du oppsøke lege umiddelbart for å få nedtegnet opplysninger om personskaden. Videre må du ta vare på kvitteringer for å kunne dokumentere ditt økonomiske tap. Til siste må du sørge for ikke å oversitte ulike meldefrister og foreldelsesfrister. Det er tilrådelig å kontakte advokat for å få tilstrekkelig oversikt over regelverket.

Hvilke erstatningsposter dekkes etter en personskade?

Etter å ha blitt pådratt en personskade i en trafikkulykke kan du kreve inntektstap erstattet, dersom du har vært eller vil være ute av stand til å arbeide en periode. Videre skal merutgifter til legebehandling, medisiner, transport m.m. dekkes. Ved en varig og betydelig skade kan du også kreve menerstatning for redusert livsutfoldelse. I tillegg kan oppreisningserstatning for ¨tort og svie¨ kreves der skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig.

Når foreldes krav om erstatning etter trafikkulykke?

Krav om erstatning etter trafikkulykke foreldes 3 år etter skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Merk imidlertid at trafikkskaden som hovedregel må meldes til ditt forsikringsselskapet innen 1 år etter ulykken.

Må jeg betale for advokat etter en trafikkulykke?

Forsikringsselskapet ditt vil dekke nødvendig og rimelige utgifter til advokat. Du trenger derfor som hovedregel ikke å betale for advokat selv.

Kilder

Kjelland, Morten (professor dr. juris). Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten, Nordisk försäkringstidsskrift 1/2014.

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2012.

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/10974/thesis.pdf?sequence=1

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!