Personskadeerstatning

En skadet person med krykke som møter en advokat som er spesialisert innen personskadeerstatning

Lurer du på om du har krav på personskadeerstatning etter å ha blitt utsatt for personskade? En personskade kan gi seg utslag både i form av fysiske og psykiske skader. Ofte oppstår personskader som følge av ulykke, det være seg på jobb eller i trafikken. Men det kan også være utslag av ren vold eller annen handling som er utført med vilje. 

Grunnleggende vilkår for personskadeerstatning

For å kreve erstatning utenfor kontrakt, er det tre vilkår som må være oppfylt: ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng.

Ansvarsgrunnlag

Ansvarsgrunnlag kan være både objektive og subjektive. Ved subjektive ansvarsgrunnlag vil den som forårsaket personskaden bli ansvarlig som følge av at vedkommende selv hadde skyld. Objektive ansvarsgrunnlag retter seg mot tilfellene der et enkelt vedkommende ikke personlig kan bebreides, men vedkommende vil likevel bli ansvarlig for personskadeerstatningen. Det kan eksempelvis være en arbeidsgiver som ikke selv har direkte skyld i at skaden oppsto på jobb, men vedkommende er i kraft av sin stilling ansvarlig for den overordnede sikkerheten på arbeidsplassen.

Les om erstatning etter organisert fritidstur.

Økonomisk tap

Det er også et vilkår at det foreligger økonomisk tap. For noen ansvarsgrunnlag vil kun de direkte økonomiske tapene dekkes av personskadeerstatningen. Likevel kan også indirekte økonomiske tap dekkes i flere tilfeller. Uansett er poenget at personskaden må ha medført et økonomisk tap for den det gjelder. Et eksempel er at skaden har medført såpass store belastninger at skadelidte er ute av stand til å arbeide i en viss tid. I disse tilfellene vil man som regel kunne kreve dette dekkes som et økonomisk tap.

Årsakssammenheng

Til sist er det et vilkår om at det foreligger adekvat årsakssammenheng mellom den skadebetingende hendelsen og personskaden. Det vil si at man bare kan kreve personskadeerstatning for de tilfeller der personskaden ikke er for fjern eller avledet til å knyttes til den handling som medførte skaden. Dette vilkåret oppstilles for å beskytte skadevolder mot at skadelidte skal fremme urimelige krav, som ikke er begrunnet i en tilstrekkelig sammenheng med hendelsen.

Dersom de tre inngangsvilkårene er oppfylt, vil man som regel ha krav på personskadeerstatning.

Nærmere om personskader

«Personskade»

Som nevnt vil personskade utgjør en skade på person, og begrepet omfatter både fysiske og psykiske skader.

«Ein personskade kan vera så mangt, frå mindre sår og slag på kroppen, til den mest omfattande uførhet. Skaden kan vera både av fysisk og psykisk art. Den psykiske kan til dømes vera sjokkskade eller depresjon.» Kilde: Nygård, Nils. Skade og ansvar, 6. utg. Bergen, 2007, s. 91.

Det vil si at en skadelidt som er utsatt for en voldshandling, en arbeidsulykke eller svikt i helsevesenet som har medført personskade, både kan søke erstatning for økonomisk tap som følge av psykisk og fysisk skade. Dette gjelder følgelig bare dersom det kan påvises et økonomisk tap i denne sammenheng, slik som nevnt ovenfor.

Utløsende årsaker

Typiske ulykker som vil medføre skade på person er arbeidsulykker og trafikkulykker. Som regel vil disse tilfellene oppstå som følge av feil fra skadevolders side. I flere tilfeller kan det også hende at det ikke foreligger skyld på skadevolders side, eller at han ikke kan bebreides. Likevel vil personskade i flere tilfeller medføre at skadelidte har krav på personskadeerstatning. Dersom man har blitt utsatt for personskade som er voldt ved straffbar handling, kan man også ha krav på erstatning fra staten.

Advokathjelp

Dersom du er usikker på om du har krav på personskadeerstatning, kan du ta kontakt med en av våre erstatningsadvokater for en uforpliktende samtale. Ved en kort redegjørelse for ditt saksforhold, kan vi gi deg en gratis veiledning om hva du burde gjøre videre. Dersom du er usikker på kostnadene knyttet til advokatutgifter, vil den første korte samtalen være helt gratis. I tillegg er det gode muligheter for at noe av kostnadene vil bli dekket av forsikringen din. Disse spørsmålene kan vi også hjelpe deg med.

Les også om erstatning etter skade på kollektivtransport.

Vanlige spørsmål

Hva er personskadeerstatning?

Personskadeerstatning er et navn på erstatning som du kan ha krav på dersom du har blitt utsatt for personskade som følge av en skadevoldende handling. Du har krav på personskadeerstatning dersom de alminnelige vilkårene for erstatning er opppfylt.

Hva er personskade?

Innholdet i begrepet ¨personskade¨ ligger i ordet. Begrepet knytter seg til skader som rammer deg som person. Som nevnt kan personskader omfatte både fysiske og psykiske skader.

Har jeg krav på personskadeerstatning?

Du har krav på personskadeerstatning dersom du er utsatt for en personskade, det foreligger et ansvarsgrunnlag som kan stille skadevolder til ansvar, og du kan påvise et økonomisk tap. I tillegg er det er krav at det er årsakssammenheng mellom personskaden og den skadebetingende hendelsen, eksempelvis en ulykke man har blitt utsatt for.

Hvor mye kan jeg kreve i personskadeerstatning?

Hvor mye du kan kreve i personskadeerstatning, er først og fremst betinget av hvor stort økonomisk tap du har lidt som følge av personskaden. Det vil også være andre momenter som spiller inn, som avhenger av forholdene i den konkrete saken.

Har jeg fortsatt erstatningskravet mitt i behold?

I utgangspunktet er foreldelsesfristen på tre. Det vil si at du må fremme kravet om personskadeerstatning innen disse tre årene. Imidlertid følger det av foreldelsesloven en absolutt frist på 20 år, dersom det har tatt lang tid før du som skadelidt har fått nødvendig kunnskap om forholdene som utløser et erstatningskrav.

Kilder

Kjelland, Morten. Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten. Nordisk försäkringstidskrift 1/2014. https://nft.nu/sites/default/files/Arsakssammenheng_og_bevis_i_personskade-erstatningsretten.pdf

Nygård, Nils. Skade og ansvar, 6. utg. Bergen, 2007.

https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/21737/105_JUS399_H19.pdf?sequence=1

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!