Erstatning ved brudd på personvern?

En advokat som snakker om erstatning ved brudd på pesonvern

Personvern innebærer en rett til privatliv, herunder å bestemme over sine egne personopplysninger. Virksomheter er derfor ilagt strenge krav når det gjelder behandling av menneskers personopplysninger. Likevel hender det fra tid til annen at personvernopplysninger blir misbrukt eller kommer på avveie. Når slike hendelser fører til skade kan retten til erstatning etter personopplysningsloven § 30 og/eller personvernforordningen (GDPR) artikkel 82 aktualiseres. 

Personvern

Personvern omhandler retten til privatliv og til å bestemme over sine egne personopplysninger. Prinsippet er forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 8 hvor det fremgår at «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.»

I 2014 ble i tillegg retten til personvern grunnlovsfestet. Grunnloven § 102 angir følgende: «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.»

Regelverk

Personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018 og innlemmer EUs personvernforordning 2016/679 (GDPR). Loven gjelder overfor alle offentlige og private virksomheter, uansett hvor de er etablert, så langt peronsopplysninger om europeere blir behandlet. Regelverket oppstiller en plikt for virksomheter til å beskytte dine personopplysninger.

En personopplysning er enhver opplysning som enten direkte eller indirekte kan identifisere deg som person. Det kan eksempelvis være navn, adresse, fødelsdato, telefonnummer, e-post, kontonummer, IP-adresse eller din geografiske plassering.

«Personvern har blitt langt viktigere og får i dag mer oppmerksomhet enn hva som har vært vanlig tidligere. Mye av årsaken til dette er det nye regelverket fra EU, ofte kalt GDRP eller bare personvernforordningen. Noe av bakgrunnen for at EU har vedtatt et nytt regelverk, er omfanget av ny teknologi som har kommet, og at det gamle regelverket i liten grad håndterte nyere teknologiske og samfunnsmessige problemstillinger på en god måte.» Kilde: Jarbekk, Eva I. E. Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) : med kommentarer, Oslo, 2019, s. 5.

I tråd med personopplysningsloven har du blant annet rett til å bli informert dersom dine personopplysninger skulle komme på avveie, hva personopplysningene brukes til, få innsyn og rette opp unøyaktige eller feil opplysninger, samt rett til å be virksomheter slutte å bruke dine personopplysninger. Ved spørsmål om samtykke til bruk av dine personopplysninger skal dette fremgå på en klar og forståelig måte.

Brudd på personvernrettighetene?

Dersom rettighetene dine ikke overholdes kan du klage direkte til virksomheten. Gir ikke dette resultater kan du fremme en klage til Datatilsynet. Datatilsynets oppgave er å kontrollere at personvernregelverket blir overholdt. Videre kan du kreve erstatning for tapet du har lidt, og selskapene kan bøtelegges for brudd på loven. I det følgende vil din rett til erstatning omtales.

Rett til erstatning

Personvernforordningen (GDPR) artikkel 82 angir at enhver person som har lidt materiell eller ikke-materiell skade grunnet en overtredelse av forordningen, har rett til å motta erstatning fra den behandlingsansvarlige eller databehandleren for den forvoldte skade. Den som er erstatningsansvarlig etter reglene i personvernforordningen artikkel 82, kan i tillegg pålegges å betale erstatning for skade av ikke-økonomisk art (oppreisning) der det anses rimelig, jf. personopplysningsloven § 30.

For å inneha et erstatningskrav må du først og fremst kunne dokumentere at det foreligger et brudd på ditt personvern. Videre må du bevise at du er påført et økonomisk tap som følge av personvernbruddet eller at bruddet har påført deg en så stor krenkelse at erstatning fremstår rimelig. I tillegg må det foreligge årsakssammenheng mellom personvernbruddet og skaden/tapet skadelidte er påført.

Eksempel brudd på personvern

La oss se for oss at NAV har delt din CV på en nettside uten ditt samtykke, og at det dermed foreligger et brudd på personvernregelverket. Da må du videre kunne bevise at du har lidt et økonomisk tap på grunn av denne feilen for å inneha et erstatningskrav. Dersom dette ikke kan påvises har du ikke krav på erstatning, selv om NAV har gjort en feil. I tilfeller hvor et brudd på regelverket oppleves særlig belastende for den rammede kan det imidlertid være grunnlag for å kreve oppreisning(serstatning) for ikke-økonomisk tap. Et eksempel kan være dersom CVen din inneholder sensitive opplysninger om sykdom, og du opplever det som svært krenkende at en rekke mulige fremtidige arbeidsgivere har fått tilgang til dette. I et slikt tilfelle må det foretas en konkret vurdering av saksforholdene.

Advokathjelp ved brudd på personvern

Mistenker du at du har blitt utsatt for et personvernbrudd? Ta kontakt med vårt advokatkontor i dag for en gratis og uforpliktende samtale. Våre erstatningsadvokater kan bistå deg med å fremme et erstatningskrav mot skadevolder. Du kan fylle ut skjemaet under, sende oss en e-post eller ringe.

Les også om erstatning for deling av nakenbilder.

Vanlige spørsmål

Hva er personvern?

Personvern er en rett til privatliv og til å bestemme over egne personopplysninger. Denne rettigheten er hjemlet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 8 og Grunnloven § 102.

Kan jeg kreve erstatning for brudd på personvern?

Ja, erstatning for brudd på personvern kan kreves dersom du er påført et økonomisk tap, evt. omfattende krenkelse, og det foreligger årsakssammenheng mellom personvernbruddet og skaden/tapet påført.

Hva er vilkårene for å kreve erstatning etter brudd på personvern?

For det første må et brudd på ditt personvern kunne dokumenteres. Videre må du være påført et økonomisk tap eller omfattende krenkelse. Til sist må det foreligge årsakssammenheng, hvilket innebærer at skaden eller tapet påført har oppstått på grunn av personvernbruddet.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger kan betegnes som enhver opplysning som direkte eller indirekte kan identifisere deg som person. Det kan eksempelvis være navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-post, kontonummer, IP-adresse eller din geografiske plassering.

Hvor hjemles retten til erstatning ved brudd på personvern?

Personvernforordningen (GDPR) artikkel 82 angir retten til erstatning for materiell eller ikke-materiell skade grunnet overtredelse. Personopplysningsloven § 30 er gitt som en tilleggsregel i Norge for å sørge for at også skade av ikke-økonomisk art (oppreisning) kan tilkjennes der det fremstår rimelig.

Kilder

Ferris, Katy (2014). «Privacy, expression and the world wide web. Shall we forget?» Web journal of current legal issues, vol 20, No 2, 2014 http://webjcli.org/article/view/336/433

Jarbekk, Eva I. E. Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) : med kommentarer, Oslo, 2019.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44507/Masteroppgave-Rettsvitenskap.pdf

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!