Erstatning fra politiet

Biler fra politiet kjører med blålys langs en vei

Har du urettmessig blitt forfulgt av politiet, eller har politiet ødelagt dine personlige eiendeler som følge av en ransaking eller et beslag, vil du kunne kreve erstatning. I tillegg vil du kunne kreve erstatning dersom opplysninger om deg er blitt bruk i strid med politiregisterloven. 

Forutsetningen for å kunne kreve erstatning fra politiet er at saken mot deg må være henlagt eller innstilt på annen måte. Videre vil det avgjørende for hvorvidt du kan få erstatning eller ikke, være hvilken belastning politiets forfølgelse har vært for deg som skadelidt.

Erstatning for urettmessig anklage og påkjenning

I de tilfellene du har blitt anklaget for noe som anses å være særlig belastende, og ofte også stigmatiserende vil du kunne ha rett til mer i erstatning. Dette vil typisk være saker der du er anklaget for alvorlige seksuelle overgrep og voldshandlinger. Dersom etterforskning pågår over lenger tid, vil dette også være forhold som er belastende for den som er anklaget. Hvis etterforskningen pågår lenger enn nødvendig vil du kunne kreve erstatning for dette forholdet.

Du kan lese mer om erstatning for urettmessig straffeforfølgning her. 

Erstatning for fengsling uten grunn

Videre vil du kunne kreve erstatning dersom politiet har holdt deg i arresten i mer enn 4 timer. Du vil da ha krav på erstatning per døgn så lenge du satt på glattcelle.

Erstatning for økonomisk tap

Formålet med erstatning er at du skal få kompensasjon for det økonomiske tapet du har hatt. Det betyr at dersom politiet i forbindelse med en ransakelse eller et beslag har ødelagt dine eiendeler, vil du ha krav på å få dette erstattet. Det er ingen øvre grense for hvilken sum som kan kreves erstattet fra politiet.

Det er likvel verdt å merke seg at du som skadelidt har en tapsbegrensningsplikt. Det vil si at dersom du ikke har forsøkt å redusere tapet, kan erstatningen settes ned som følge av dette. Eksempelvis dersom førerkortet ditt er beslaglagt, vil du ikke kunne kreve å få alle turene i taxi du har tatt hver dag refundert, dersom det var mulig å benytte seg av offentlig transport.

Oppreisningserstatning

Videre vil du kunne ha krav på oppreisningserstatning. Dette er erstatning for «tort og svie», og innebærer altså erstatning for ikke-økonomisk tap.

«Hovedregelen i norsk rett er at bare økonomisk skade erstattes. Erstatning for ikke-økonomisk skade krever særskilt rettsgrunnlag. Det finnes en del lovbestemmelser som gir slikt grunnlag. Et eksempel er skl. § 3-5 om oppreisning ved skade og visse andre personlige krenkelser som er voldt forsettlig eller grovt uaktsomt».  Kilde: Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett s. 549. 2. utgave, Universitetsforlaget 2019.

Oppreisningserstatning skal settes til en passende beløp når det er rimelig. Hvorvidt man vil ha krav på erstatning avhenger av om inngrepet man er blitt utsatt for er av betydning. Bagateller og litt ubehagelige hendelser vil derfor falle utenfor politiets erstatningskrav. Har man derimot blitt utsatt for påkjenninger av politiet, vil du kunne kreve erstatning.

Erstatning etter politiregisterloven

Det følger av politiregisterloven at du kan kreve erstatning fra politiet dersom de har behandlet opplysninger om deg i strid med loven.

Det vil likevel ikke være tilstrekkelig kun å vise til at opplysningene er behandlet feil, du må kunne vise til at bruken eller behandlingen av opplysningene har ført til en skade, enten på deg selv eller noe du eier.

Ta kontakt med en av våre advokater for bistand

Har du et erstatningskrav mot politiet, eller lurer du på om du har det? Da kan du ta kontakt med en av våre dyktige advokater for en gratis og uforpliktende samtale. Vi vil se på detaljene rundt din sak og veilede deg videre. Du kan enten ta kontakt direkte via telefon eller e-post, eller fylle ut skjema under.

Vanlige spørsmål

Kan jeg kreve erstatning selv om jeg ikke har lidt et økonomisk tap?

Du må som hovedregel ha lidt et økonomisk tap hvis politiet skal bli erstatningsansvarlig. Men i de tilfellene der du har krav på oppreisningserstatning vil du ha krav på erstatning selv om du ikke har lidt et økonomisk tap.

Hvem skal jeg rette kravet mot?

Erstatningskravet kan du rette mot det politidistriktet som førte saken mot deg. Dersom du er usikker på hvem dette er kan vi hjelpe deg med å fremme riktig erstatningskrav til riktig politidistrikt.

Må jeg dekke utgiftene til juridisk bistand selv?

I saker der du krever erstatning fra politiet er det fri rettshjelp. Det vil si at du uavhengig av inntekt og formue vil ha krav gratis advokatbistand.

Hvor mye vil jeg kunne kreve i erstatning fra politiet?

Hver sak og hvert erstatningskrav må vurderes konkret. Utgangspunktet vil være hvor mye ditt økonomiske tap har vært på, og om du i tillegg eventuelt har krav på erstatning for ikke-økonomisk tap. Du kan ta kontakt med en av våre advokater så skal vi sørge for at du får fremmet riktig erstatningskrav.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett. 2. utgave, Universitetsforlaget 2019.

Kjelland, Morten. Oppreisningserstatning ved fysiske og psykiske krenkelser. En analyse av høyesterettspraksis og sentrale utviklingslinjer. Universitetsforlaget, 2016.

https://www.duo.uio.no/handle/10852/78993

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!