PTSD og psykiske lidelser som yrkesskade

En mann som har fått PTSD som følge av en ulykke som skjedde på jobb

Dersom du har fått PTSD eller andre psykiske lidelser som et resultat av en ulykke som skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, vil du kunne ha krav på erstatning for yrkesskade. Hvor mye du får i erstatning vil avhenge av hvor stort ditt økonomiske tap er. 

Yrkesskade

Noen yrkesgrupper er mer utsatte for yrkesskader enn andre. Alle arbeidsgivere vil være pliktige til å tegne en yrkesskadeforsikring som blir ansvarlige for å utbetale eventuelle erstatningskrav som blir fremlagt som følge av yrkesskaden, herunder PTSD og andre psykiske lidelser.

Av NAV er yrkesskade og yrkessykdom definert slik:

«Med yrkesskade mener vi personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer». Kilde: NAV.

Du kan lese mer om erstatning for yrkesskade her.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

PTSD og andre psykiske lidelser

PTSD er en forkortelse for Posttraumatic stress disorder, eller som det heter på norsk, posttraumatisk stresslidelse. Det er en psykisk tilstand som typisk vil ramme mennesker som har vært involvert i, eller vært vitne til svært traumatiske opplevelser. Dette kan typisk være yrkesgrupper som kan oppleve og se traumatiske ting som en del av sin arbeidshverdag. Dette kan typisk være folk som jobber i forsvaret og som tjenestegjør i utlandet.

Du kan lese mer om erstatning for yrkesskade i forsvaret her.

NAV godkjenner PTSD og andre psykiske lidelser som en yrkesskade dersom ulykken skjedde for arbeidsgiver på arbeidsstedet.

Erstatning for psykiske lidelser

Hvor mye du kan få i erstatning vil bero på hvor alvorlig skaden er og hvilke konsekvenser det har fått for deg og din evne til å arbeide. I tillegg vil det variere hvor store merutgifter du har hatt som følge av de psykiske lidelsene.

Erstatningsposter som vil kunne være aktuelle for deg som har fått påvist PTSD eller andre psykiske lidelser som følge av en yrkesskade er:

 • Tapt inntekt
 • Fremtidig inntektstap
 • Merutgifter
 • Tapt hjemmearbeidsevne
 • Erstatning for tapt livsutfoldelse, herunder menerstatning

Menerstatning

Menerstatning er erstatning for tapt livsutfoldelse, altså erstatning for ikke-økonomisk tap. Vilkårene for menerstatning er at yrkesskaden må være varig og betydelig. Med varig menes ikke livsvarig, men at de psykiske lidelsene har en varighet på minst ti år. Med betydelig siktes det til en medisinsk invaliditet på minst 15%. Invaliditetstabellen som brukes for å beregne menerstatning kan også benyttes for disse typer psykiske lidelser.

Advokathjelp

Har du fått PTSD eller andre psykiske lidelser som følge av en yrkesskade og vil kreve erstatning? Våre advokater kan tilby advokathjelp i erstatningssaker. Har du spørsmål eller lurer på gangen i en erstatningssak kan du ta kontakt med en av våre advokater enten direkte på telefon eller per e-post. Alternativt kan du fylle ut skjema under så tar vi kontakt deg.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkessykdom?

Med yrkesskade mener NAV en personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke.

Hva er PTSD?

PTSD er en forkortelse for posttraumatisk stresslidelse. Det er en psykisk tilstand som typisk vil ramme mennesker som har vært involvert i, eller vært vitne til svært traumatiske opplevelser.

Hvor mye kan jeg få i erstatning?

Hvor mye du kan få i erstatning beror på hvor alvorlig skaden er og hvilke konsekvenser skaden har fått for deg og din evne til å jobbe. Erstatning skal virke som økonomisk kompensasjon noe som vil si at erstatningen vil variere ut ifra hvor stort det økonomiske tapet har vært.

Må jeg benytte med av juridisk bistand?

Det å få bistand fra en advokat vil være fordelaktig i erstatningssaker, særlig fordi disse sakene ofte kan føles svært belastende og overveldende, uoversiktlige på grunn av all dokumentasjon som må fremlegges. En advokat vil kunne håndtere saken for deg og sørge for at du får den erstatningen du har krav på.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade. Gyldendal, 1. utgave 2020.

NAV: https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20817/skjelsbek.pdf?sequence=1&isAllowed=y

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!