Erstatning for PTSD?

En utmattet kvinne som akkurat har fått påvist diagnosen PTSD

Har du fått påvist PTSD, herunder kompleks PTSD som følge av en traumatisk hendelse? Da er det gode muligheter for et erstatningskrav. Her kan du lese om hvilke typer erstatning som kan kreves ved PTSD, herunder hvilke vilkår som må være tilfredsstilt for å få gjennomslag for et erstatningskrav. 


Hva er PTSD?

PTSD er en mye brukt forkortelse for posttraumatisk stresslidelse, også kalt posttraumatisk stressyndrom. Denne psykiske tilstanden kommer gjerne som en konsekvens av traumatiske opplevelser, enten man selv har opplevd disse eller har vært vitne til dem. Hendelsene kan ha funnet sted på flere livsområder, enten det var på arbeidsplassen, i trafikken, i familien eller i helsevesenet.

«Tilstanden kjennetegnes av at man gjenopplever hendelser på nytt og har stadige mareritt om det som skjedde. Noen ønsker ikke å snakke om eller tenkte på hendelsen og forsøker å unngå personer eller steder som minner om den. Andre symptomer kan være nervøsitet, irritabilitet, anspenthet og konsentrasjonsproblemer.» Kilde: Helsenorge.

Uavhengig av livsområde, kan skadelidte ha et erstatningskrav mot den ansvarlige. Hvem et erstatningskrav skal rettes mot, avhenger derimot av den konkrete situasjon.

Har man fått påvist PTSD som følge av en ulykke på arbeidsplassen i arbeidstiden, vil man kunne ha krav på erstatning for yrkesskade. Et slikt krav må fremsettes mot arbeidsgivers forsikringsselskap. Er det tale om PTSD som følge av en ulykke i trafikken, må erstatningskravet rettes mot den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring. Videre må et erstatningskrav som følge av voldshendelser måtte rettes mot gjerningspersonen og dennes ansvarsforsikring. I slike tilfeller kan også  Kontoret for voldsoffererstatning sørge for en viss dekning av krav. Til slutt vil erstatning for PSTD som følge av svikt under behandling i helsevesenet kunne kreves dekket av Norsk Pasientskadeerstatning. Er du i tvil om hvem erstatningskravet skal rettes mot, hjelper vi deg gjerne med dette.

Fikk 11,6 millioner i erstatning etter å ha fått påvist PTSD som følge av familievold.

Typiske symptomer på PTSD

Det er klarlagt en rekke symptomer som typisk oppstår ved PTSD. For å få fastslått om PTSD er en realitet for den enkelte, må man riktignok oppsøke en spesialist. Et første steg kan være å ta kontakt med fastlegen, som deretter kan gi videre henvisninger. Slike undersøkelser er svært hensiktsmessig med tanke på et eventuelt erstatningskrav. Det er nemlig ikke tilstrekkelig å kunne vise til symptomer på PTSD som grunnlag for et erstatningskrav. Det må foreligge klarere holdepunkter, eksempelvis ved journaler fra psykolog. Her nevnes likevel noen eksempler på symptomer som kan gi antydninger til at det er tale om PTSD i det enkelte tilfellet:

 • «Flashbacks» av den traumatiske opplevelsen
 • Søvnløshet
 • At man unngår personer og/eller steder som minner om hendelsen
 • Angst og depresjon
 • Kvalme og hodepine
 • Hjertebank
 • Nedsatt konsentrasjon

Merk! Fastslår en spesialist at det ikke er tale om PTSD, er det like fullt mulig at det foreligger grunnlag for erstatning som følge av annen psykisk nedsatthet. Også dette er noe en spesialist vil kunne fastlegge gjennom nærmere undersøkelser. Man er derfor i alle tilfeller tjent med å la en medisinsk sakkyndig gjennomføre nærmere vurderinger.

Kompleks PTSD

Det er noe uenighet blant fagfolk innenfor psykologien hvorvidt kompleks PTSD er en egen diagnose, helt adskilt fra PTSD, eller om det er en variant av PTSD. Kompleks PTSD vil uansett være en nærliggende diagnose dersom man gjentatte ganger har vært gjennom traumatiske hendelser uten at man har fått den hjelpen man har trengt, eller uten at man har kunnet kjempe eller flykte fra situasjonen. Slike omstendigheter medfører at lidelsen ofte vil utvikle seg annerledes enn ved vanlig PTSD. Typiske kjennetegn for den komplekse varianten er at man har vanskeligheter med å stole på andre, man kjenner vanskelig igjen følelsene sine og klarer heller ikke å styre disse. I tillegg vil mange oppleve å ha kroppslige plager uten at det kan påvises noen medisinsk årsak til dette, samt at mange vil kunne miste kontakten med omverdenen. Det er heller ikke uvanlig å ha negative tanker om seg selv.

Hvorvidt man anser kompleks PTSD som en egen diagnose eller som en mer alvorlig variant av vanlig PTSD er riktignok ikke av særlig betydning i en rettslig sammenheng. Uavhengig av kategoriseringen vil det være grunnlag for erstatning for ulike tapsposter. Forutsetningen er som for vanlig PTSD at man har fått dette påvist etter undersøkelser hos en spesialist på området.

Vilkårene for erstatning

For at det skal være grunnlag for et erstatningskrav må man som antydet ovenfor først og fremst ha fått påvist PTSD, vanlig eller kompleks, gjennom undersøkelser hos en sakkyndig på området. Er dette tilfellet, vil det være grunnlag for å vurdere om også de overordnede vilkårene for erstatning er oppfylt. Også dette er nemlig en forutsetning for at man skal kunne få gjennomslag for et erstatningskrav.

Det første vilkåret er at det må foreligge et ansvarsgrunnlag. Dette innebærer at man må ha en hjemmel/lovbestemmelse som angir at skadevolderen kan holdes ansvarlig for den aktuelle skaden/hendelsen som medførte PTSD. Hvorvidt det foreligger ansvarsgrunnlag vil være en sentral del av bistandsprosessen i en erstatningssak. Ta derfor gjerne kontakt dersom det er knyttet usikkerhet til dette i din sak.

Det andre vilkåret som må være oppfylt er at det må foreligge et økonomisk tap. Man må som skadelidt kunne påvise et økonomisk tap som kreves erstattet.

Til sist må det kunne påvises adekvat årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og den skadevoldende handlingen som medførte PTSD. I dette ligger at det må være en viss nærhet/forbindelse mellom det tap og den skade (PTSD) som er lidt. I rettspraksis er dette formulert som at tapet ikke må være for fjern, avledet eller indirekte i forhold til den skadevoldende handlingen, jf. Rt. 2007 s. 172 (Schizofreni). Er dette tilfellet, anser man det ikke rimelig at skadevolder skal bli erstatningsansvarlig for tapet som er lidt som følge av skaden. Vilkåret beskytter på den måten skadevolder, idet ansvaret avgrenses til de tap som står i en mer eller mindre faktisk forbindelse til skaden.

De ulike erstatningspostene

Har man opplevd en voldshendelse, arbeidsulykke, trafikkulykke eller lignende, vil følgende tapsposter kunne være aktuelle i tilknytning til et erstatningskrav.

Oppreisning(serstatning)

Adgangen til oppreisningserstatning er regulert i skadeserstatningsloven § 3-5. Oppreisning tar sikte på kompensasjon for voldt tort og svie, det vil si skade av ikke-økonomisk art. Oppreisning kan tilkjennes i tillegg til og uavhengig av om det ytes menerstatning.

Vilkårene for å få tilkjent oppreisningserstatning er angitt i bestemmelsen. Her følger det at en skadevoldende handling må være utøvd med forsett (med vilje) eller ved grov uaktsomhet. Det kan både dreie seg om fysisk skade på person, eller ved krenkelse eller såkalt «mislig atferd» som nevnt i lovens § 3-3, eksempelvis voldtekt.

Erstatningen skal utbetales som en engangssum. Selve utmålingen beror på en skjønnsmessig fastsettelsesprosess. Her vil rimelighetsbetraktninger stå særlig sentralt.

Påførte og fremtidige merutgifter

Merutgifter vil dreie seg om utgifter skadelidte har hatt som følge av PTSD. Det vil typisk være utgifter til undersøkelser og behandling av skaden. Dette er regulert i skadeserstatningsloven § 3-1. Bestemmelsen fastslår at erstatning for skade på person skal dekke lidt skade og utgifter som skaden antas å påføre skadelidte i fremtiden. Man har altså krav på å få dekket både de utgifter man har hatt frem til saken avgjøres, og de utgifter man rimeligvis kan tenkes å ha i fremtiden.

Påført og fremtidig inntektstap

Inntektstap er tap som følge av at man er ute av stand til å arbeide på grunn av PTSD. Også dette kan kreves både for de tap man har lidt frem til saken avgjøres endelig og for fremtidige tap. Ikke sjelden vil man være ute av stand til å arbeide en stund også etter at saken er avgjort. Denne adgangen følger av skadeserstatningsloven § 3-1 første ledd om at erstatning for skade på person skal dekke lidt skade og tap i fremtidig erverv.

I annet ledd er det fastslått retningslinjer for utmålingen av påført og fremtidig inntektstap. Her følger det at fastsettelsen skal skje særskilt og under hensyn til skadelidtes muligheter for å skaffe seg inntekt ved arbeid. For muligheten til å skaffe seg arbeid vil det avgjørende være hva som med rimelighet kan ventes av ham, særlig på bakgrunn av hans evner, utdanning, praksis, alder og muligheter for omskolering. Det vil også være av betydning om skadelidte kan bidra med arbeid i heimen. Dette likestilles nemlig med inntekt.

Videre er det i tredje ledd fastslått at det ved utmålingen skal gjøres fradrag for lønn under sykdom og liknende ytelser, trygdeytelser, ytelser fra pensjonsordninger i arbeidsforhold eller yrke og for forsikringsytelser i den utstrekning den erstatningsansvarlige har betalt premien. I tillegg vil det kunne gjøres fradrag for annen vesentlig økonomisk støtte som skadelidte har fått eller antas å komme til å få som følge av skaden.

Oppsummert vil det altså være av betydning for selve erstatningsutmålingen hvordan skaden påvirker skadelidtes arbeidsstilling, samt hvorvidt skadelidte får andre offentlige ytelser eller vesentlige økonomiske bidrag.

Merk! Er skadelidte under 19 år på skadetidspunktet, skal erstatningen utmåles etter skadeserstatningsloven § 3-2 a.

Ménerstatning

Ménerstatning er erstatning for varig og betydelig skade av medisinsk art. Det omtales gjerne som erstatning for tapt livsutfoldelse; erstatningen skal kompensere for tapt livskvalitet som følge av den traumatiske hendelsen. Adgangen til å kreve denne typen tap erstattet følger av skadeserstatningsloven § 3-2. Menets medisinske art og størrelse og dets betydning for den personlige livsutfoldelse vil være forhold av særlig betydning.

Vilkårene om at skaden må være varig, betydelig og av medisinsk art vil være tilfredsstilt dersom det kan påvises minimum 15% medisinsk invaliditet. Invaliditetsgraden beregnes etter invaliditetstabellen som er utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet og inntatt i menerstatningsforskriften § 3. Her angis ulike grader av invaliditet. Jo høyere invaliditetsprosent/grad, desto mer har skadelidte krav på i menerstatning. Erstatningen beregnes altså etter standardiserte regler. Det konkrete saksforholdet vil like fullt være av betydning, idet det er dette som er bestemmende for beregningen av individets invaliditetsgrad.

Kontakt oss for advokathjelp

Saker som skyldes traumatiske opplevelser kan være vanskelige å håndtere på egen hånd. Vi opplever at klienter føler seg trygge og ivaretatt gjennom bistand hos oss. Vi tilbyr en gratis og uforpliktende samtale, så ikke nøl med å ta kontakt. Skulle det bli aktuelt med videre bistand ut over dette, er det også gode muligheter til å få dekket utgiftene knyttet til bistand gjennom ulike forsikringsordninger man allerede har. Hvorvidt dette er tilfellet for den enkelte, hjelper vi deg gjerne med å finne ut av. Kontakt oss på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet like nedenfor.

Les også om erstatning for forsinket diagnose.

Ofte stilte spørsmål

Hva er PTSD?

PTSD er en (psykisk) diagnose som gjerne påvises som følge av traumatiske hendelser, enten man selv har opplevd dette eller vært vitne til slike opplevelser. Betegnelsen brukes ofte som en forkortelse for posttraumatisk stresslidelse og kan oppstå som følge av opplevelser tilknyttet alle livsområder; alt i fra trafikkulykker til vold i nære relasjoner.

Hva er kompleks PTSD?

Kompleks PTSD oppstår gjerne som følge av langvarige traumatiske opplevelser hvor vedkommende ikke har fått den hjelpen han trenger, og heller ikke har hatt mulighet til å kjempe eller flykte fra hendelsen. Denne typen omstendigheter medfører gjerne at PTSD-lidelsen utvikler seg noe annerledes enn ved vanlig PTSD. Vedkommende opplever gjerne noen symptomer ut over symptomene for vanlig PTSD. Dette kan eksempelvis være at man har vanskeligheter for å regulere følelseslivet, man sliter ofte med å bygge og opprettholde relasjoner, samt at flere vil ha et negativt selvbilde. Et viktig poeng er at kompleks PTSD gir grunnlag for erstatning på lik linje som vanlig PTSD. I den rettslige erstatningsadgangen er det derfor kategoriseringen ikke avgjørende.

Hva kreves for å få erstatning for PTSD?

For å få gjennomslag for et erstatningskrav som følge av PTSD må flere krav være tilfredsstilt. For det første må man ha fått påvist PTSD av en spesialist. For det annet må de overordnede vilkårene for erstatning være oppfylt; det må foreligge ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap, samt adekvat årsakssammenheng mellom tapet og skaden (PTSD). Hvorvidt vilkårene er tilfredsstilt, beror på en vurdering av omstendighetene i det enkelte tilfellet. Vi bistår deg gjerne i prosessen.

Hvilke tap kan jeg kreve erstattet som følge av PTSD?

Hvilke tap man kan kreve erstattet som følge av PTSD avhenger av hvilke tap man har lidt som følge av diagnosen. Helt overordnet er de aktuelle postene likevel disse: oppreisning(serstatning), erstatning for påførte og fremtidige merutgifter, erstatning for påført og fremtidig inntektstap og ménerstatning.

Hvordan beregnes erstatningen?

Selve utmålingen/beregningen av erstatningen avhenger av hvilken type tap som kreves erstattet. Oppreisningserstatning og erstatning for påført og fremtidig inntektstap skal eksempelvis fastsettes skjønnsmessig, mens ménerstatningen fastsettes etter standardiserte regler, jf. menerstatningsforskriften § 3.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave. Oslo, 2019.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/50905/772.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Helsenorge: https://www.helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/angst/posttraumatisk-stresslidelse/

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!