Erstatning for reinsdyr tatt av rovvilt?

En same som nettopp har fått erstatning for reinsdyr tatt av rovvilt

I Norge er det mange som lever av reindrift. Når en mister reinsdyr på grunn av rovvilt, kan dette ha store konsekvenser for egen økonomi. Det er mulighet for å kreve erstatning, skulle reinen bli skadet eller drept av rovvilt.


Grunnleggende krav til erstatning

Det følger av alminnelig erstatningsrett at tre vilkår må være oppfylt for at erstatning skal kunne utbetales.

Påregnelig økonomisk tap

Det økonomiske tapet du opplever som følge av at reinsdyr er blitt skadet/drept, må være påregnelig. Dette innebærer at skader som er for fjerne eller avledede ikke vil kunne erstattes.

Ansvarsgrunnlag

Forskriften (les mer om denne under) legger opp til et objektivt ansvar for staten, så lenge de resterende kravene er oppfylt. Det er altså ikke krav om skyld.

Adekvat årsakssammenheng

Det må være en årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og den skadevoldende handlingen. Dette innebærer at tapet du opplever må ha en forbindelse til de skadede eller tapte reinsdyr.

Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt

En egen forskrift (FOR-2001-05-04-468) regulerer erstatning når reinsdyr blir skadet eller drept av rovdyr. Formålet med forskriften er å erstatte en reindrifters tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt. Forskriften har også som formål å redusere tapene av tamrein.

Følgende vilkår må oppfylles for å få full erstatning:

 1. Driftsenheten har handlet forsvarlig og har gjort det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller redusere tap. Dette skal stå i forhold til de verdier som står på spill og den foreliggende risiko.
 2. Reindriften utøves i samsvar med reindriftsloven og dyrevernlovens bestemmelser.
 3. Driftsenheten har bidratt til at tap avdekkes så tidlig som mulig. Straks et taps- eller skadetilfelle oppdages skal det gis melding til ansvarlig myndighet for vurdering av årsak.
 4. Avtalte forebyggende tiltak med økonomisk støtte fra det offentlige er iverksatt og tilstrekkelig utført.
 5. Driftsenheten har gitt riktige og nødvendige opplysninger for å underbygge kravet om erstatning.

Etter forskriften kan du kreve erstatning når reinen er drept eller skadet av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. I Norge er det kongeørn, gaupe og jerv som tar flest dyr.

Dekning av direkte økonomiske tap

Forskriften gir kun krav til dekning av direkte tap. Dette innebærer at indirekte tap i utgangspunktet ikke erstattes. Det er imidlertid en skjønnsomgrense mellom direkte og indirekte tap. Disse grensene kan en advokat hjelpe deg med å skildre.

Beregning av erstatning

Det ytes full erstatning for tap av tamrein for følgende kategorier:

 • Kjørerein
 • Okse
 • Simle
 • Kalv

I tillegg kan det ytes erstatning for dokumenterte kostnader, ulemper og følgetap som står i direkte årsakssammenheng med tap eller skade på enkelte dyr. Det kan også ytes erstatning for dokumenterte omkostninger, ulemper og følgeskader som er påført reindriften.

«Det ble utbetalt nesten 92 millioner kroner for tap av 19 356 tarmrein til rovvilt i reinsdriftsåret 2019/2020.» Kilde Miljødirektoratet. https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/februar-2021/erstatningsoppgjoret-for-tamrein/ (Hentet 2. august 2021).

Skade som følge av andre arter

Det følger av forskriften at Fylkesmannen i særlige tilfeller kan utbetale erstatning dersom andre rovviltarter enn dem som nevnt ovenfor.

Advokathjelp i erstatningssak om tap av rein

Har du opplevd at dine tamreiner har blitt skadet eller drept av rovvilt, vil det være i din interesse å få bistand fra en advokat som er spesialisert på erstatning.

Våre advokater vil gi deg en uforpliktende gratis vurdering av saken, slik at du kan få oversikt over eventuelle krav du kan ha til erstatning. Kontakt oss på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet på siden.

Vanlige spørsmål

Kan jeg kreve erstatning for tap av tamrein?

Ja, så lenge de grunnleggende kravene til erstatning, samt tilleggskravene i forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt er oppfylt.

Kan jeg kreve erstatning uansett hvordan reinen ble skadet?

Nei. I utgangspunktet er det kun om reinen er blitt skadet eller drept av følgende rovdyr, at du kan kreve erstatning: gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn.

Hva kan jeg kreve erstattet om mine reinsdyr blir drept eller skadet?

Du kan kreve full erstatning for ditt direkte tap.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, Oslo, 2016.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/februar-2021/erstatningsoppgjoret-for-tamrein/

https://brage.inn.no/inn-xmlui/bitstream/handle/11250/2446110/Berg.pdf?sequence=1&isAllowed=y

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!