Rettshjelpsdekning i erstatningssaker etter trafikkulykke

En mann som har blitt utsatt for en trafikkulykke og har behov for juridisk bistand for å fremme et erstatningskrav gir hånden til en advokat

Etter en trafikkulykke vil ansvarsforsikringen til den ansvarlige bil dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat. Dersom det skulle oppstå tvist mellom skadelidte og forsikringsselskapet vedrørende erstatningsoppgjøret vil skadelidtes egen innboforsikring dekke utgifter til juridisk bistand. 

Hva er rettshjelpsdekning?

Rettshjelpsdekning er en økonomisk dekning av juridisk bistand under en rettshjelpsforsikring. En forutsetning for rettshjelpsdekning er at det foreligger en tvist mellom partene. Ulike rettslige tvister vil kunne dekkes av ulike typer forsikringer. Etter en trafikkulykke meldes oppstått tvist til din innboforsikring.

Du kan lese mer om erstatning etter trafikkulykker her.

Rettshjelpsdekning etter trafikkulykke

Etter en trafikkulykke vil den skadevoldende bil sitt forsikringsselskap dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat som del av erstatningen. Dersom det skulle oppstå en tvist og saken må anlegges for finansklagenemnda eller forliksrådet/retten, vil ikke den skadevoldende motorvogn sitt forsikringsselskap lenger dekke utgiftene til juridisk bistand. Det betyr ikke at skadelidte står uten mulighet til å kreve utgiftene sine dekket.

Rettshjelpsdekningen under innboforsikringen vil dekke en vesentlig del av dine utgifter til advokatbistand. Den konkrete forsikringssummen varierer noe blant forsikringsselskapene. Likevel dekker de fleste en forsikringssum mellom 80 000 kroner og 100 000 kroner. Vanligvis må skadelidte betale en egenandel på inntil 4 000 kroner. Etter fradrag for egenandelen, må man videre betale 20 % av kostnadene.

Eksempel utregning av rettshjelpsdekning

La oss se for oss at det har oppstått en tvist mellom skadelidte og ansvarlig forsikringsselskap om erstatningsoppgjøret etter en trafikkulykke. Saken anlegges for domstolene og de samlede utgiftene ender på 70 000 kroner. I et slikt tilfelle vil forsikringsselskapet dekke 52 800 kroner, mens skadelidte selv betaler 17 200 kroner.

Ved en mindre omfattende sak kan det for eksempel bli tale om samlede utgifter på 20 000 kroner. I et slikt tillfelle vil forsikringsselskapet dekke 12 800 kroner, mens skadelidte betaler 7200 kroner.

Merk at dette kun er eksempler for å illustrere fordelingen mellom forsikringsselskapet og skadelidte. De samlede utgiftene vil avhenge av den enkelte saks kompleksitet og kan dermed ikke fastlegges generelt. Selv om skadelidte må dekke en viss sum ved tvist kan gevinsten på den andre siden være enorm, dersom vedkommende skulle vinne frem med sitt erstatningskrav. En av erstatningsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad kan bistå deg med både utregning og en forhåndsvurdering av utsiktene for din sak. Vi vil kun anbefale å ta saken videre dersom vi mener utsiktene er gode for å vinne frem.

Fri rettshjelp ved trafikkulykke

Dersom du ikke hadde innboforsikring på ulykkestidspunktet kan det likevel hende du er dekket gjennom reglene om fri rettshjelp. Fri rettshjelp er en offentlig rettshjelpsordning. Ordningen skal benyttes av advokater eller andre autoriserte rettshjelpere, og har som formål å sikre at personer som ikke har de økonomiske forutsetningene til å kunne ivareta sitt rettshjelpsbehov eller rettssikkerhet, skal få nødvendig juridisk bistand tilnærmet kostnadsfritt.

Rettshjelpsdekningen er behovsprøvd. Det betyr at den kun gjelder for de som har relativt lav inntekt og formue. For enslige er inntektsgrensen satt til 320 000 kr i året. Dersom skadelidte har samboer er grensen 490 000 kr i samlet årlig inntekt. Formuesgrensen kan uansett ikke passere 100 000 kr, men det er her tale om nettoformue, noe som betyr at gjeld skal trekkes fra før formue beregnes.

Du kan lese mer om fri rettshjelp her.

Advokathjelp ved trafikkskade

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkulykke og har behov for juridisk bistand for å fremme et erstatningskrav kan du ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad. Vi har advokater spesialisert på dette rettsområdet som kan bistå deg. Erstatningsadvokaten kan hjelpe deg med å undersøke hvilken rettshjelpsdekning din innboforsikring tilbyr. Advokatene kan du nå direkte på telefon eller e-post for en gratis og uforpliktende samtale. Eventuelt kan du fylle ut skjemaet du finner under denne artikkelen, så vil ta kontakt med deg fortløpende.

Les også om behandlingsutgifter i trafikksaker.

Vanlige spørsmål

Hva er en rettshjelpsdekning?

En rettshjelpsdekning er en økonomisk dekning av juridisk bistand under en rettshjelpsforsikring. En forutsetning for rettshjelpsdekning er at det foreligger en tvist mellom partene.

Må jeg betale for advokat etter en trafikkulykke?

Den ansvarlige bil sitt forsikringsselskap vil som hovedregel dekke nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand i forbindelse med erstatningsoppgjøret. Dersom en tvist skulle oppstå vil din innboforsikring vanligvis dekke et sted mellom 80 000 og 100 000 kroner i rettshjelpsdekning.

Må jeg betale egenandel under rettshjelpsdekningen?

Skadelidte må betale en egenandel på inntil 4 000 kroner. Etter fradrag for egenandelen, må man videre betale 20 % av kostnadene.

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er en offentlig rettshjelpsordning, og har som formål å sikre at mennesker som ikke har økonomiske forutsetninger til å ivareta sitt rettshjelpsbehov, skal få nødvendig juridisk bistand tilnærmet kostnadsfritt. For enslige er inntektsgrensen satt til 246 000 kr i året, mens for samboere/ektefeller kan ikke samlet inntekt overstige 369 000 kr årlig. Formuesgrensen kan ikke overstige 100 000 kr.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett. 2. utgave, Universitetsforlaget 2019.

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2012.

Master: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21776/77238.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!