Rettshjelpsdekning i erstatningssaker etter yrkesskade

En advokat og en klient som diskuterer om rettshjelpsdekning i erstatningssaker etter yrkesskade

Den som har blitt pådratt en yrkesskade vil få dekket nødvendige og rimelige utgifter til advokat av arbeidsgivers forsikringsselskap. Ved tvist med forsikringsselskapet vil dekningen avhenge av hvor du har tegnet innboforsikring, og subsidiært om du har krav på fri rettshjelp fra staten.

Hva er rettshjelpsdekning?

Rettshjelp er en dekning av juridisk bistand ved en rettslig tvist. En rekke ulike rettslige tvister vil dekkes av ditt forsikringsselskap. Eksempelvis meldes en tvist som gjelder eiendom som en rettshjelpssak under husforsikringen, mens tvist etter trafikkulykke kan meldes til innboforsikringen. I noen tilfeller kan skadelidte ha rett til fri rettshjelp fra staten.

Les mer om erstatning etter yrkesskade her.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Rettshjelpsforsikring ved yrkesskade

Etter å ha vært utsatt for en yrkesskade vil nødvendige og rimelige advokatutgifter dekkes som en del av erstatningen fra yrkesskadeforsikringsselskapet. Saken stiller seg imidlertid annerledes dersom det oppstår tvist og saken må føres for domstolene.

«Det er opp til skadelidte å avgjøre om han eller hun vil akseptere et tilbud fra et forsikringsselskap, forhandle videre for å komme fram til et bedre resultat eller anlegge sak ved de ordinære domstolene.» Kilde: Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021, s. 30.

Ved tvist etter eksempelvis en trafikkulykke vil skadelidtes innboforsikring vanligvis dekke opptil 100.000 kroner i juridisk bistand. Til sammenlikning har det vært unntak i innboforsikringene for yrkesskade, som vil si at det ikke har blitt gitt rettshjelpsforsikring i slike tilfeller. Årsaken er å finne i at forsikringsbransjen sparer store beløp på at personer som er pådratt en yrkesskade ikke er økonomisk kapable til å bringe tvisten inn for domstolene.

Merk likevel at det finnes unntak. Både If Skadeforsikring og Frende Forsikring dekker juridisk bistand ved tvist om yrkesskadeerstatning som en del av sine innboforsikringer. Dersom du allerede har innboforsikring fra en av disse to er du altså dekket ved eventuell tvist om yrkesskadeerstatning. Hvis du derimot har et annet forsikringsselskap som ikke gir deg rettshjelpsforsikring ved yrkesskade bør du vurdere å bytte innboforsikring. Manglende økonomisk evne til å ta opp kampen kan ramme deg særdeles hardt.

Under rettshjelpsdekningen må det betales en egenandel på inntil 4 000 kroner. Etter fradrag for egenandelen, må skadelidte videre betale 20 % av advokatkostnadene. Dersom vedkommende skulle vinne frem med sin sak vil imidlertid disse utgiftene ofte være en liten brøkdel av beløpet man ender opp med til slutt. Advokatene i Advokatfirmaet Teigstad vil alltid gi den en realistisk forhåndsvurdering av din sak før vi eventuelt anbefaler å anlegge sak for domstolene.

Fri rettshjelp ved yrkesskade

Den som ikke har en innboforsikring som inkluderer rettshjelp ved yrkesskade, kan likevel være dekket gjennom reglene om fri rettshjelp. I tråd med rettshjelpsloven § 11 annet ledd nr. 2 og § 16 annet ledd nr. 3 skal enslige med en inntekt under 320 000 kroner og en formue under 100 000 kroner få gratis bistand til advokat ved tvist om yrkesskadeerstatning. Det samme gjelder for samboere eller ektefeller som har en samlet inntekt på under 490 000 kroner i året og samlet formue på under 100 000 kroner. Merk imidlertid at det er tale om nettoformue, hvilket innebærer at gjeld trekkes fra i utregningen.

Videre skal en være oppmerksom på at det følger en viss egenandel ved fri rettshjelp. Ved juridisk råd og veiledning utgjør egenandelen en gang den offentlige salærsatsen. Der det er tale om en sak for domstolene må vedkommende betale 25 % av utgiftene som egenandel, men likevel maksimum åtte ganger salærsatsen.

Les mer om fri rettshjelp ved yrkesskade her.

Kontakt advokat etter en yrkesskade

Etter å ha vært utsatt for en yrkesskade kan en rekke spørsmål stille seg. Ikke minst vil det være krevende å finne ut av hvilket erstatningsbeløp man vil ha krav på uten profesjonell bistand. I denne prosessen vil arbeidsgivers forsikringsselskap dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokatbistand. Dersom det skulle oppstå tvist vil du også få dekket juridisk bistand, så langt ditt forsikringsselskap tilbyr rettshjelp ved yrkesskade. Dette kan våre erstatningsadvokater hjelpe deg med å undersøke helt gratis. Ring oss for en uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Du kan også sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en av våre erstatningsadvokater kontakt med deg snarest.

Vanlige spørsmål

Hva er rettshjelp?

Rettshjelp er en dekning av juridisk bistand ved en rettslig tvist. Det kan være tale om rettshjelpsdekning gjennom ditt forsikringsselskap eller fri rettshjelp fra staten.

Må jeg betale for advokat ved yrkesskade?

Som hovedregel vil arbeidsgivers forsikringsselskap dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokatbistand i forbindelse med fremsettelse av ditt erstatningskrav ved yrkesskade. Dersom det skulle oppstå tvist om erstatningsoppgjøret vil dekningen avhenge av om din innboforsikring inneholder en rettshjelpsdekning ved yrkesskade, eventuelt om du har krav på fri rettshjelp.

Vil innboforsikringen dekke advokatutgifter ved tvist om yrkesskadeerstatning?

Om din innboforsikring vil dekke advokatutgifter ved tvist om yrkesskadeerstatning avhenger av forsikringsvilkårene i din konkrete forsikring. Tidligere var det vanlig med unntak fra dekning av yrkesskadeerstatning i forsikringsvilkårene. I dag tilbyr imidlertid enkelte forsikringsselskaper dekning gjennom sin innboforsikring, herunder Frende Forsikring og If Skadeforsikring.

Hva er vilkårene for fri rettshjelp?

Ordningen med fri rettshjelp er behovsprøvd basert på inntekts- og formuegrenser. Enslige med en inntekt under 246 000 kroner og formue under 100 000 kroner kan få gratis bistand til advokat ved tvist om yrkesskadeerstatning. Det samme gjelder for samboere eller ektefeller som har en samlet inntekt på under 369 000 kroner i året og samlet formue på under 100 000 kroner.

Må jeg betale egenandel for fri rettshjelp etter yrkesskade?

Det følger en viss egenandel ved fri rettshjelp. Ved juridisk råd og veiledning utgjør egenandelen en gang den offentlige salærsatsen, som per januar 2021 er 1085 kroner. Der det er tale om en sak for domstolene må vedkommende betale 25 % av utgiftene i egenandel, men likevel maksimum åtte ganger salærsatsen.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21775/77234.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://fri-rettshjelp.no

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!