Betydningen av sakkyndige i trafikkskadesaker

En medisinsk sakkyndig som undersøker en trafikkskade

En sakkyndig er en ekstern person, typisk en lege eller psykolog i trafikkskadesaker som skal komme med sine vurderinger ut ifra et medisinsk perspektiv. Det vil være avgjørende å benytte seg av en sakkyndig som har spesialisering og tilstrekkelig kompetanse innenfor aktuelle trafikkskaden. 

Hva er en trafikkskade?

Trafikkskader vil være alle skader som den skadelidte kan påvise at vedkommende har fått som en direkte konsekvens av trafikkulykken. Trafikkskader vil omfatte både fysiske og psykiske skader. Likevel viser praksis at det som regelen er de fysiske skadene som er de mest sentrale.

Hva er en sakkyndig?

En sakkyndig er en ekstern person som brukes når for eksempel retten eller forsikringsselskapet trenger å vite mer om et faglig spørsmål i en sak. Det oppnevnes da en sakkyndig som har særlig kompetanse innenfor et fagfelt. Dette kan typisk være leger, spesialister, psykologer, psykiatere o.l.

«Hva slags type sakkyndighet som er relevant, avhenger av livsområdet man befinner seg på». Kilde: Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok s. 259.

Hvem som skal bli valgt som sakkyndig vil være en avgjørelse som skadelidte og forsikringsselskapet må blir enige om. Det vil være avgjørende å benytte seg av en sakkyndig som har spesialisering og tilstrekkelig kompetanse om den aktuelle skaden. I tillegg vil det være hensiktsmessig å bruke en sakkyndig som har erfaring med å skrive spesialisterklæringer i slike skadesaker.

Sakkyndig sin rolle

Den sakkyndige, for eksempel en lege spesialisert på ditt skadeområde vil få oversendt et standard mandat sammen med sakens dokumenter. Den medisinsk sakkyndige vil da kalle inn skadelidte til en samtale og en nærmere undersøkelse av trafikkskaden. Resultatet av denne undersøkelsen vil utgjøre grunnlaget for vurderingen fra spesialisterklæringen.

Videre er det viktig at den sakkyndige ikke har et forhold til noen av partene, da det raskt kan konkluderes med at vedkommende da er inhabil. Dersom den sakkyndige er inhabil må det oppnevnes en ny sakkyndig.

Betydning for menerstatning

Ved fastsettelsen om skadelidte skal få menerstatning må legespesialisten fastsette hvorvidt skaden utgjør en varig medisinsk invaliditet. I og med at den er den varige betydningen av skaden som skal vurderes, kan ikke den sakkyndige foreta siden vurderingen før skaden er ferdig behandlet, og eventuelle opptreninger er foretatt. Når den medisinske invaliditeten skal fastsettes kan det i utgangspunktet ikke være utsikter for vesentlige bedringer av skaden.

Vanligvis vil den sakkyndige foreta sine vurderinger ca. 2 år etter at skaden fant sted. Det anses da at skaden er stabil, selv om dette selvfølgelig kan variere fra skade til skade.

Skadens varighet og betydelighet vurderes ut ifra en invaliditetstabell utarbeidet av Arbeids-og sosialdepartementet og skal benyttes av en sakkyndig spesialisert på skadeområdet. Tabellen fastsetter invaliditeten til skadelidte i prosent. Hvis den enkeltes skade utgjør en medisinsk invaliditet på minst 15% vil skaden anses for å være betydelig.

Ta kontakt med en av våre advokater

Har du behov for juridisk bistand i en erstatningssak? Du kan ringe eller sende e-post til en av våre advokater for en gratis og uforpliktende samtale vedrørende din sak. Dersom du ønsker at vi skal ta kontakt med deg kan du fylle ut et skjema som du finner under denne artikkelen.

Du kan også lese om erstatning for nakkeslengskader her.

Vanlige spørsmål

Hva er en trafikkskade?

Trafikkskader vil være alle skader som den skadelidte kan påvise at vedkommende har fått som en direkte konsekvens av trafikkulykken.

Hva er en sakkyndig?

En sakkyndig er en ekstern person som oppnevnes på grunn av sin særlig kompetanse innenfor et fagfelt som kan være illustrativt og informativt for retten eller forsikringsselskapet angående et spørsmål/sak.

Har jeg krav på få dekket utgifter til advokat?

Ved trafikkskader vil du ha krav på å få dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Disse utgiftene vil være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på linje med andre utgifter.

Må en sakkyndig vurdere skaden for å få menerstatning?

Ja, en medisinsk sakkyndig må vurdere om vilkårene for menerstatning er oppfylt ved å bruke invaliditetstabellen. Menerstatning kan ikke utbetales uten denne vurderingen fra sakkyndig.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett. Universitetsforlaget 2. utgave, 2019.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. Universitetsforlaget, 2019.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21125/57234.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!