Betydningen av sakkyndige ved yrkesskadeerstatning

En sakkyndig som undersøker en pasient som vil få riktig yrkesskadeerstatning etter å ha blitt utsatt for en yrkesskade

Ved yrkesskadeerstatning vil det være nødvendig å benytte seg av sakkyndige for å avgjøre skadens alvorlighetsgrad. Den sakkyndig, som er spesialisert på den aktuelle yrkesskaden vil kunne redegjøre for skadens omfang slik at skadelidte får riktig yrkesskadeerstatning. 

Hva er yrkesskadeerstatning

Yrkesskadeerstatning er erstatning du kan kreve dersom du har blitt utsatt for en yrkesskade/yrkessykdom.

«Det foreligger en arbeidsulykke dersom den skadelidte kommer til skade på grunn av en konkret ytre tidsbegrenset påkjenning eller belastning som er usedvanlig, og som ligger utenfor rammen av hva skadelidte kan eller bør kunne regne med i en normal arbeidsprestasjon i sitt yrke». Kilde: Narvland, Runar. Yrkesskade s. 52.

Alle arbeidsgivere skal tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere slik at når skaden først inntrer er det uomtvistet at kravet skal rettes mot ansvarlig forsikringsselskap.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Hvor mye du får i yrkesskadeerstatning vil variere ut ifra skadens alvorlighetsgrad og hvor stort tap du lider som følge av skaden.

Du kan lese mer om erstatning etter yrkesskade her.

For mer informasjon om hvor fremme et krav om yrkesskadeerstatning kan du lese vår artikkel her.

Bruken av sakkyndig

En sakkyndig er en person som har spesielle fagkunnskaper innenfor et spesielt felt. Den sakkyndige benyttes når retten eller forsikringsselskapet har behov for svar angående et spørsmål innenfor et annet fagområde. Retten kan da oppnevne en eller flere sakkyndige som har spesiell kompetanse på fagfeltet.

Det er viktig at du så raskt som mulig etter skaden oppsøker en lege eller annen behandler for å få dokumentasjon på nåværende og mulige fremtidig plager relatert til yrkesskaden. Det er særlig viktig hvor skaden ikke er klart påviselig. I denne prosessen vil innhenting av spesialisterklæring fra medisinsk sakkyndig være aktuelt og i enkelte tilfeller helt nødvendig. .

Betydningen av sakkyndige ved yrkesskadeerstatning

Valg av sakkyndig er veldig viktig. Grunnen til dette er at den sakkyndige kan få stor innvirkning på fastsettelsen av medisinsk invaliditet og erstatningsbeløpet. Det er også viktig at den sakkyndige ikke har en relasjon til noen av partene, da vil den sakkyndige bli ansett for å være inhabil. Ved inhabilitet må en annen sakkyndig benyttes.

Sakkyndiges bruk av invaliditetstabell

For at skadelidte skal ha krav på menerstatning er det en forutsetning at skadens varighet og betydelighet stadfestes. Den sakkyndiges oppgave er da å avgjøre skadelidtes invaliditetsgrad i prosent ut ifra en standardisert tabell utarbeidet av Arbeids-og sosialdepartementet.

Dersom den medisinsk sakkyndige kommer frem til at yrkesskaden utgjør en medisinsk invaliditet på minst 15% og en varighet på minst 7 år vil skadelidte kunne få menerstatning, altså erstatning for tapt livsutfoldelse.

Bistand fra advokat

Har du vært utsatt for en yrkesskade og ønsker bistand fra en advokat kan en av våre medarbeidere bistå deg. Advokatene er spesialisert på erstatningsrett og kan nås for en uforpliktende og gratis samtale. Våre advokater kan kontaktes direkte på telefon eller e-post. Hvis du foretrekker at vi tar kontakt med deg kan du fylle ut skjema under.

Vanlige spørsmål

Hva er yrkesskadeerstatning?

Yrkesskadeerstatning er erstatning du kan kreve dersom du har blitt utsatt for en yrkesskade/yrkessykdom.

Hva er en sakkyndig?

En sakkyndig er en person som har spesielle fagkunnskaper innenfor et spesielt felt. Dette vil typisk være leger, psykiatere, psykologer o.l. som kan komme med sine faglige vurderinger om yrkesskaden og eventuelle prognoser.

Hvor stor betydning har en uttalelse fra sakkyndig?

En sakkyndig sin uttalelse vil ha stor betydning for yrkesskadeerstatningen som skadelidte har krav på. Uttalelsene gjør rede for yrkesskadens alvorlighetsgrad og betydningen for skadelidte, er derfor utgangspunktet for erstatningen.

Hva skjer hvis sakkyndig er inhabil?

Hvis det blir besluttet at en sakkyndig er inhabil på grunn av et eller flere forhold må den sakkyndige si fra seg oppdraget, og en annen sakkyndig må ta over.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade. 1. utgave Gyldendal, 2021.

NAV: https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21095/404×070419.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!